Doç. Dr. NACİ ŞAHİN(FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi nsahin@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : YAKINÇAĞ TARİHİ, TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ, ATATÜRK VE MODERN TÜRKİYE, KENT TARİHİ,TÜRK-ERMENİ İLŞ.,
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ. TARİH BÖLÜMÜ 1986
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNV., SBE. GENEL TÜRK T. ABD. 1998
Doktora : ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SBE. GENELTÜRK T. ABD. 2002
Doçentlik : ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ 2011
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AFYON KOCATEPE ÜNİV., FEN-EDE. FAKÜLTESİ TARİH BÖLGENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI BAŞKANI2007 
ATATÜRK İlk. ve İnkılap Tarihi Arş. ve Uy.Mrk.MÜDÜR YRD.20062011
ANADOLU Dil-Tarih Araştırma ve Uygulama MerkeziA. K. Üniv., Afyonkarahisar Sicilleri Kom. Üye.1997 
AFYON KOCATEPE ÜNİV., FEN-EDE. FAKÜLTESİ TARİH BÖLTARİH BÖL. BAŞKAN YARD.20072011


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1ŞAHİN, Naci; “Sultan Veled’in Eserlerine Göre Anadolu’da Devlet Hayatı Üzerine Bir Tetkik ”, “A Survey on the State Life in Anatolia After Work of Sultan Veled), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul , Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, , S. 164, pp.41-54., 2006
2ŞAHİN, Naci; “Tarihi Coğrafyada Antalya’da Yer Adları Üzerine Bir Tetkik”, “An Examinition on Place Names in Historical Geography Antalya”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanb, S. 167, pp. 191-206., 2007
3ŞAHİN, Naci, “Sultan Veled’in Eserlerine Göre Türkiye Selçuklularında Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Hayat Üzerine Bir Tetkik”, “An Examination on Socio-Cultural and Economical Life of Turkish Seljuq According to Works of Sultan Veled”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, , Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, , S. 175, pp.,171-200., , 2008
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1ŞAHİN, Naci;“ XIX. Yüzyıl Sonrasında Anadolu’ya Yapılan Göç Hareketleri ve Anadolu Coğrafyasındaki Sosyo-Kültürel Etkileri ” (Act Of Emigration To Anatolia After 19th. Century And Its Socio-Cultural Effects On Geography Of Anatolia), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(Journal of Social Sciences),, c.VIII, Say.I, pp.63-82., , 2006
2ŞAHİN, Naci;“Ermeni Sorunu ve Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Doğu Anadolu’da Ermeni Faaliyetleri ” (Armenian Question and First World War and After East Anatolia to Armenian Activity), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(Journal of Social Sciences),-Ermeni Meselesi Özel Sayısı,, , C..VII, S.I, pp. s. 117-141, , 2005
3ŞAHİN, Naci;“Atatürk’ün Azınlıklar Bağlamında Ermeni Sorununa Yaklaşımı Üzerine Bir Tetkik”, (A Survey Upon Atatürk’s Approach to Armenian Question in the Context of Minorities), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(Journal of Social Sciences), C. .IX, S.II, pp. 131-145. , , 2007
4ŞAHİN, Naci; “Büyük Taarruz Öncesi Afyonkarahisar’da Yunan Mezalimi,"(Greek Atrocity In Afyonkarahisar before Great Attack), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(Journal of Social Sciences),86. Yılında Kocatepe-Büyük Taarruz Özel Sayısı, C. X, S. 2, , pp. 121-130., , 2008
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1ŞAHİN, Naci; “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında (M. 1844-1849) Karahisâr-ı Sâhib Sancağı’nda Vergi Düzeni İle İlgili Uygulamalar”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi( Journal of Social Sciences), ), C. I, S. II, , , pp. 107-122, 1999
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1ŞAHİN, Naci; “Safeviler Döneminin Anadolu Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısına Etkileri ” Birinci Uluslar arası Şah İsmail Hatai Sempozyumu Bildirileri, 9-11 Ekim 2003, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Kültür Bakanlığı ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, , , , pp.279-296., 2003
2ŞAHİN, Naci; “Aziz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar’da Aile Hayatı ve Sosyal Yapılanmada Celvetiye Tarikatı’nın Rolü ” Uluslar arası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005, (Editör: Hasan Kamil Yılmaz), C. II, Üsküdar Belediyesi Yayınları, pp. 167-178., 2005
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1ŞAHİN, Naci; “Ortadoğu’da Kavramlar Üzerine Metodolojik Bir Yaklaşım” Birinci Ortadoğu Semineri(Kavramlar Kaynaklar ve Metodoloji) Bildirileri, 29-31 Mayıs 2003, , Fırat Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, , pp. 163-176., 2003
2ŞAHİN, Naci; “Ermeni Terörünün Anadolu’daki Bazı Uygulamaları ve Bu Sorunun Türkiye’nin Güvenliği Açısından Önemi” IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu(Tarihten Günümüze Dış Tehditler) Elazığ 16-17 Ekim 2003 Bildirileri, ,(Editörler: Orhan Kılıç-Mehmet Çevik), Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları,, Elazığ, pp. 687-692., 2003
3ŞAHİN, Naci “Tarih Boyunca Karahisâr-ı Sâhib Sancağı Kalesi ve Şehrin Yapılanmasındaki Konumu ” VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 10-11 Ekim 2002, Afyonkarahisar Belediyesi Yayınları, Afyonkarahisar, , pp. 509-525., 2002
4ŞAHİN, Naci “Selçukluların Yükseliş Döneminde Sivas’ta Kurulan Vakıflar ve Faaliyetleri”, Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, 29 Eylül-1 Ekim 2005, (Editör: İbrahim Yasak), Sivas Valiliği Yayınları, Sivas 2006, pp. 316-322., 2005
5ŞAHİN, Naci; “1844-1849 Yılları Arasında Karahisâr-ı Sâhib Sancağı’nda Vakıf kurumları ve İşleyişleri”, V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri(13-14 Nisan 2000), Afyonkarahisar Belediyesi Yayınları, 2000, pp. 133-142., 2000
6ŞAHİN, Naci “XIX. Yüzyılda Eyüp’te Kültürel Yapı”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla X. Eyüp Sultan Sempozyumu Bildirileri, 12-14 Mayıs 2006, Eyüp Belediyesi Yayınları, Eyüp İstanbul 2006, pp. 396-401., 2006
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1ŞAHİN, Naci, XIX. Yüzyılda Karahisar-ı Sahib Sancağı(Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı), IQ Kültür-Sanat Yayınları, İstanbul 2007, 509 s. , IQ Kültür-Sanat Yayınevi İstanbul , 509 s., , 2007
2ŞAHİN, Naci, Emperyalizmin Hedefinde Türkler ve Ermeniler, IQ Kültür-Sanat Yayınları, İstanbul 2007, 272 s. , IQ Kültür-Sanat Yayınevi İstanbul , 272 s. , , 2007
3ŞAHİN, Naci, Batı Anadolu'da Tarihi Bir Kent Afyonkarahisar'da Gündelik Yaşam,(568 Numaralı Şer'iyye Siciline Göre), Afyonkarahisar Belediyesi Yayınları, Afyonkarahisar 2008, 278 s. , , , , 2008
4ŞAHİN, Naci; “XVI. Yüzyıl Ortalarında Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri ve Bu Siyasetin Bölgedeki Etkileri”", Prof. Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, Turhan Kitabevi , Ankara 2008, pp. 875-895. , Turhan Kitabevi, pp. 875-895. , , 2008
0Yönettiği Tezler
1Eçmiyazin Ermeni Katogikosluğu,[The Role of the Catholicos of Etchmiadzin at The Armenian question] , Fatih Öztop, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
2Şebinkarahisar, Giresun ve Çevresindeki Ermeni Olayları (Armenian revolt Şebinkarahisar-Giresun and their environment], Selcan Alperay Kaşlı, Afyon Kocatepe Üniversitesi,, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
3Cumhuriyet Dönemi Denizlinin Sosyal Tarihi(1923-1950)[The social history of Denizli at period of republic (1923-1950)] , Süleyman Altıparmak, Afyon Kocatepe Üniversitesi, , Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
4112 Numaralı Foça Şer’iyye Sicili Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi[Transkription and assesment of Foça 112th Şer‘iye registry], Fatma Gamze Kocabıyık, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
5590 Numaralı Karahisar-ı Sahib Şer’iyye Sicili, Transkripsiyon ve Değerlendirmesi [Transkription and assesment of Karahisâr-i Sâhib 590th Şer‘iye registry] , Abdülhamit Avcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, , Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
6Sivas'ta Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı(1960-1970;(Socio-economic and culturel structures in Sivas(1960-1970) , Mehmet Metin Gezer, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
7Vilayet salnamelerinde Yozgat (H. 1290-H. 1325) (M. 1873-M. 1907) Yozgat to province yearbooks (H. 1290-H. 1325) (M. 1873-M. 1907) , Fadime Ceylan Cavcav, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
8Cumhuriyet Dönemi Yozgat'ın Sosyal Tarihi(1928-1960) The Social History of Republican Period Of Yozgat(1928-1960) , Derya Büyükbaş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Proje/041.FENED.01-Ermeni Sorunu , Birinci Dünya Savaş’ında Orta Anadolu’da Ermeni Faaliyetleri ve Tehcir-I, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Proje Yöneticisi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Komisyonu,
0Diğer Etkinlikler
1ŞAHİN, Naci, “Çanakkale Savaşı’nın Siyâsi ve Askerî Sonuçları”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksek Okulu, (18.03.1996).
2ŞAHİN, Naci, “Atatürk ve Türk Gençliği”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksek Okulu, (20.05.1996).
3ŞAHİN, Naci, “Atatürk’ün Yetiştiği Sosyal Çevre”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksek Okulu, Konferans Salonu, (10.11.1996).
4ŞAHİN, Naci, “Atatürkçülük”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sultandağı Meslek Yüksek Okulu, (18.03.1997).
5ŞAHİN, Naci,“ İran’ın Devlet Yapısına Hakim Olan Humeynicilik Anlayışı’nın Bilimsel Gerçeklerle ve Çağımız Anlayışı İle Bağdaşmaması”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İscehisar Meslek Yüksek Okulu, (14.04.1997).
6ŞAHİN, Naci, “Öğretmen Okulları’nın Yeri ve Önemi”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İscehisar Meslek Yüksek Okulu, (24.11.1997).
7ŞAHİN, Naci,“Türkler’de Nevruz Bayramı”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İscehisar Meslek Yüksek Okulu, (23.03.1998).
8ŞAHİN, Naci, “Çanakkale Savaşlarının Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi” konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sultandağı Meslek Yüksek Okulu, (24.03.1998).
9ŞAHİN, Naci,“Atatürk ve Laiklik” konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Geliştirme Merkezi Konferans Salonu, (04.11.1998).
10ŞAHİN, Naci,“Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümünde Modern Türkiye’nin Kurucusu Atatürk”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 Nolu Anfi, (10.11.1998).
11ŞAHİN, Naci,“Atatürk’ün Hayatı, Dünya Görüşü, İlke ve İnkılapları” konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Şuhut Meslek Yüksek Okulu, (10.11.1998).
12ŞAHİN, Naci,“Atatürk İlke ve İnkılaplarının Tarihi Temelleri”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, TGM. Konferans Salonu, (11.11.1998).
13ŞAHİN, Naci, “Çağımız Anlayışı ve Humeynicilik”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Şuhut Meslek Yüksek Okulu, (24.12.1998).
14ŞAHİN, Naci,“Nevruz”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İscehisar Meslek Yüksek Okulu, (24.03.1999).
15ŞAHİN, Naci, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Uluslararası Kamuoyundaki Etkileri”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 Nolu Anfisi, (23.04.1999).
16ŞAHİN, Naci,“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının İç ve Dış Kamuoyu’nda Karşılanışı”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi TGM. Konferans Salonu(23.04.1999).
17ŞAHİN, Naci,“Modern Türkiye’nin Kurulmasında Atatürkçü Düşünce Sisteminin Yeri” konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksek Okulu, Öğrenci Kafeteryası, (10.11.1999).
18ŞAHİN, Naci,“Atatürk İlkelerinin Çağdaş ve Modern Türkiye’nin Kurulması’ndaki Rolü ve Önemi” konulu konferans. Afyon Polis Okulu Konferans Salonu, (17.11.1999).
19ŞAHİN, Naci,“Türk ve Dünya Tarihi Açısından Çanakkale Savaşları’nın Genel Değerlendirilmesi”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksek Okulu, (18.03. 2001).
20ŞAHİN, Naci,“Türk Tarihinde ve Kültüründe Nevruz”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksek Okulu, (21 Mart 2001).
21ŞAHİN, Naci,“Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesi’nin Tarihi Şartlar Altında Tetkiki” konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksek Okulu, (29 Ekim 2001).
22ŞAHİN, Naci,“Atatürk’ün Yetiştiği Sosyal Çevre” konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksek Okulu, (10 Kasım 2001).
23ŞAHİN, Naci,“Çanakkale’de Bir Dönüm Noktası Olarak Kara Muharebeleri” konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksek Okulu, (18 Mart 2002).
24ŞAHİN, Naci, “Atatürk ve Üniversite Reformu”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sultandağı Meslek Yüksek Okulu, (10 Kasım 2002)
25ŞAHİN, Naci,“Çanakkale Savaşlarının Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Önemi”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksek Okulu, (18 Mart 2003).
26ŞAHİN, Naci, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Milli Tarihimizdeki Yeri ve Önemi”, konulu konferans. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksek Okulu, (24.04.2003).
27ŞAHİN, Naci, “Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları”, konulu panel. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, (24 Kasım 1999)
28ŞAHİN, Naci,“Ali Çetinkaya’nın Siyasi Kişiliği ve Devlet Adamlığı”, konulu panel. Afyon Kocatepe Üniversitesi-Afyon Valiliği, Belediye Kültür Merkezi, (21 Şubat 2000).
29ŞAHİN, Naci, “Atatürk’ün Fikir Yapısına Etki Eden Faktörler”, konulu panel. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Konferans Salonu,(10 Kasım 2003).
30ŞAHİN, Naci,“Zararlı Dini Faaliyetler ile Siyasal İslamcılık ve Amaçları” konulu seminer. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afyon Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Toplantı Salonu, (21.10.1998).
31ŞAHİN, Naci, “Atatürk ve Bilim”, Bolvadin Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, (6 Kasım 2006).
32ŞAHİN, Naci, “Atatürk ve Bilim”, İscehisar Meslek Yüksek Okulu, (7 Kasım 2006)
33ŞAHİN, Naci, “Atatürk ve Bilim”, Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Kantini,( 7 Kasım 2006).
34ŞAHİN, Naci, “Atatürk ve Bilim”, Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, (8 Kasım 2006).
35ŞAHİN, Naci, Atatürk ve Bilim” , Çay Meslek Yüksek Okulu ile Çay Kaymakamlığı işbirliği ile Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonunda, (9 Kasım 2006).
36ŞAHİN, Naci, “Atatürk ve Bilim”, Sultandağı Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, (9 Kasım 2006).
37ŞAHİN, Naci, “Atatürk ve Türk Milli Mücadelesinin Kaynakları” Afyon Kocatepe Üniversitesi 1. Eğitim Binası,Konferans Salonu, (10 Kasım 2006).
38ŞAHİN, Naci, “Türk Tarihinden Bir Altın Yaprak Çanakkale Zaferi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1. Eğitim Binası, Konferans Salonu, (19 Mart 2007).
39ŞAHİN, Naci, “Atatürk ve Türk Milli Mücadelesinin Kaynakları” Hava Meydan Komutanlığı, (12 Şubat 2009)
0Verdiği Dersler : 
1Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I1995
2Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II1995
3Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I1996
4Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II1996
5Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I1997
6Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II1997
7Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I1998
8Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II1998
9Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I1999
10Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II1999
11Orta Asya Türk Tarihi-I 1999
12Araştırma Teknikleri ve Bibliyografya-II1999
13Osmanlıca Tarih Metinleri-III 1999
14Yeni ve Yakın Çağlarda Türk Dünyası1999
15Bitirme Tezi Danışmanlığı1999
16Orta Asya Türk Tarihi-II 2000
17Araştırma Teknikleri ve Bibliyografya2000
18Yeni ve Yakın Çağlarda Türk Dünyası2000
19Bitirme Tezi Danışmanlığı2000
20Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2000
21Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2000
22Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2001
23Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2001
24Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2002
25Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2002
26Selçuklu Tarihi-II2002
27Ortaçağ Tarihi2002
28Araştırma Teknikleri ve Bibliyografya2002
29Jeopolitik2002
30Bitirme Tezi Danışmanlığı2002
31Büyük Selçuklu Tarihi-I2003
32Bilim Tarihi2003
33Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası2003
34Bitirme Tezi Danışmanlığı2003
35X. ve XIII. Yüzyıllarda Anadolu Tarihi2003
36Tez Danışmanlığı2003
37Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2003
38Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2003
39Anadolu Selçukluları ve Beylikler Tarihi2004
40Selçuklu Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi2004
41Bilim Tarihi2004
42Bitirme Tezi Danışmanlığı2004
43Tez Danışmanlığı2004
44Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2004
45Bilim Tarihi2005
46Tarih Seminerleri-I2005
47Yerel Tarih Araştırmaları2005
48Bitirme Tezi Danışmanlığı2005
49Seminer2005
50Milli Mücadele Tarihi2005
51Tez Danışmanlığı2005
52Tarih Seminerleri-II2005
53Bilim Tarihi2005
54Bitirme Tezi Danışmanlığı2005
55Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2005
56Seminer2005
57Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2005
58Tez Danışmanlığı2005
59Bilim Tarihi2006
60Tarih Seminerleri-I2006
61Yerel Tarih Araştırmaları2006
62Bitirme Tezi Danışmanlığı2006
63Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2006
64Seminer2006
65Milli Mücadele Tarihi2006
66Tez Danışmanlığı2006
67Selçuklu Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi2006
68Tarih Seminerleri-II2006
69Bitirme Tezi Danışmanlığı2006
70Yerel Tarih Araştırmaları2006
71Tez Danışmanlığı2006
72Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2006
73Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2006
74Milli Mücadele Tarihi(YL)2007
75Tez Danışmanlığı(YL)2007
76Uzmanlık Alan Dersi(YL.)2007
77Seminer (YL.)2007
78Bilim Tarihi2007
79Orta Asya Türk Tarihi2007
80Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2007
81Tarih Seminerleri-I2007
82Yerel Tarih Araştırmaları2007
83Bitirme Tezi Danışmanlığı(L.)2007
84Atatürk ve Modern Türkiye(Dok.)2007
85Cumhuriyet Tarihi-II(YL)2007
86Uzmanlık Alan Dersi(YL)2007
87Tez Danışmanlığı(YL)2007
88Bilim Tarihi2007
89Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2007
90Tarih Seminerleri-II2007
91Bitirme Tezi Danışmanlığı(L.)2007
92Milli Mücadele Tarihi(YL)2008
93Tez Danışmanlığı(YL)2008
94Uzmanlık Alan Dersi(YL)2008
95Seminer(YL)2008
96İslam Öncesi Türk Tarihi-I2008
97Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2008
98Tarih Seminerleri-I2008
99Yerel Tarih Araştırmaları2008
100Bitirme Tezi Danışmanlığı(L.)2008
101Cumhuriyet Tarihi-II(YL)2008
102Uzmanlık Alan Dersi(YL)2008
103Tez Danışmanlığı(YL)2008
104Bilim Tarihi2008
105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2008
106Tarih Seminerleri-II2008
107Bitirme Tezi Danışmanlığı(L.)2008
108İslam Öncesi Türk Tarihi-II2008
109İslam Öncesi Türk Tarihi-II2008
110Türk Kültür Tarihi-I2008
Diğer Bilgiler :