Doç. Dr. MEHMET GÜNEŞ(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi mgunes@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Osm. Mahallî Tarih - Osm. Sosyo-Ekonomik Tarih
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİ.DİL TARİH COĞRAFYA FAK.TARİH 1992
Yüksek Lisans : GAZİ ÜNİ.SOS.BİL.ENS.TARİH EĞT. 1996
Doktora : GAZİ ÜNİ.SOS.BİL.ENS.YAKINÇAĞ TARİHİ 2003
Doçentlik : ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, YAKINÇAĞ TARİHİ 2016
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Tarih BölümüBölüm Başkan Yardımcılığı20122014


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Kafkasya Muhacirlerinin Karahisar-ı Sahib’de İskânı ve Karşılaşılan Sorunlar (1861-1895), Tarih Okulu Dergisi ( Journal of History School (J, 7/XVIII, June 2014, 421-452, 2014
2Afyonkarahisar Şer'iyye Sicillerindeki Çanakkale Şehitleri İle İlgili Belgeler Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, XIX , 561-580, 2014
3Osmanlı Devleti'nde Sürgün Cezası ve Karahisar-ı Sahib'e Yapılan Sürgünler (1815-1839), History Studies, 8, 49-70, 2016
493 Harbi Sonrasında Karahisar-ı Sahib'e (Afyonkarahisar) Yerleştirilen Bulgaristan,Bosna-Hersek ve Girit Muhacirleri (1884-1904), The Journal of Academic Social Science Studies, 49, 63-86, 2016
5 “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Kırşehir Hapishanesi (1873-1919)”, Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, 64-84, 2017
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1“XIX. Yüzyıl Başlarında Afyon’da Fiyatlar (1806-1830)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt I, sayı 2, Mayıs 1999, s.91-106, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, I, 91-106, 1999
2“1822-1830 Yılları Arasında Afyon’da Zirâî Faaliyetler ve İstanbul ile Ordunun İaşesi Temininde Afyon’un Yeri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt II, sayı 1, Nisan 2000, s.72-83., Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, II, 72-83, 2000
3“1822-1830 Yılları Arasında Afyon’da İlmiye Sınıfına Mensup Yöneticiler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt III, sayı 1, Haziran 2001, s.91-104, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, III, 91-104, 2001
4“Karahisâr-ı Sâhib Ayânı Mollazâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt VIII, sayı 2, Aralık 2006, s.65-91., Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, VIII, 65-91, 2006
5“XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt X, sayı 3, Aralık 2008, s.35-63., Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, X, 35-63, 2008
6"Tereke Kayıtlarına Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Afyonkarahisar Halkının Kullandığı Eşyalar" , Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, II, 269-289, 2009
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Maraş Şer'iyye Sicillerindeki Tereke Kayıtları Üzerinde Bazı Değerlendirmeler , Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012, 375, 2012
2XIX. Yüzyıl Başlarında Gebze (Gekbüze)’de Ailenin Nicel ve Nitel Özellikleri (Tereke Kayıtlarına Göre), Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-, 24-26 Mart 2017, 43, 2017
3Çanakkale Muharebelerinde Şehit Olan Dinarlılar, V. Uluslararası Dinar ve Çevresi Tarih Araştırmala, 14-18 Mayıs , 2014, 2014
419. Yüzyıl Ortalarında Bolvadin Kazasının Nüfusu ve Nüfus Özellikleri, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13-15 Ekim 2017, 105, 2017
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Askerî Kanunnâmeler (1826-1827), Asil Yay., -, 400, 2007(Yaramış A. , ile birlikte)
2Afyonkarahisar'ın 563 Nolu Şer'iyye Sicili (Değerlendirme ve Belge Özetleri), Afyonkarahisar Belediyesi adına Türkeli Yay., , 191, 2012
3Çanakkale'de Şehit Olan Afyonkarahisarlılar, , , , 2014
43537 Numaralı Kırşehir Nüfus Defteri, Berikan Yay., , 442, 2015
0Editorlük veya Hakemlikler
1OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
2Tarih Okulu Dergisi ( Journal of History School (JOHS)
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4Kırıkkale Ün. Sosyal Bilimler Dergisi
5Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
6History Studies
7The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
8Karadeniz Araştırmaları Dergisi
0Yönettiği Tezler
1587 No'lu Afyonkarahisar Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, Leyla SARIYÜCE, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2651 Numaralı Karahisâr-ı Sâhib Şer’iyye Sicili’nin Transkrıpsiyon ve Değerlendirilmesi, Şerife ŞAHİN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
3562 No'lu Şer'iyye Sicili'ne Göre Karahisâr-ı Sâhib Sancağı (Belge Özetleri ve Değerlendirme), Edip UZUNDAL, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
4535 Numaralı Afyonkarahisar Şer`iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi , Ömer YILDIRIM, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
5XVIII. Yüzyıl Başlarında Kudüs Surresi (Transkripsiyon ve Değerlendirme) (2Danışman), Rahime FİŞNE, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
6 1844-1845 Tarihli Temettuat Defterlerine Göre Şuhud Kazası’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı, Mustafa ÖZKÖSE, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
7Karahisar-ı Sahib Kazasına Ait 1692 Numaralı Nüfus Defteri ve Değerlendirilmesi (H.1254/M.1838-1839), Kadir KARGI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Osmanlı Dönemi Para Vakıflarıyla Günümüz Katılım Bankalarının Karsılastırılması
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Askerî Kanunnâmeler (1826-1827), Atıfta bulunan: Fatih Yeşil, İhtilaller Çağında Osmanlı Ordusu: Osmanlı İmparatorluğunda Sosyoekonomik ve Sosyo-politik Değişim Üzerine Bir İnceleme (1793-1826), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2016.
2XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Karahisar-ı Sahib Sancağı (Doktora Tezi), Atıfta bulunan: Ümit Ekin, "19. Yüzyılda Kocaeli Sancağında Çok Eşlilik Olgusu" Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III. Bildiri Kitabı, Kocaeli 2017, s 922, dipnot 23, 28, 30
3"Kafkasya Muhacirlerinin Karahisar-ı Sahib’de İskânı ve Karşılaşılan Sorunlar (1861-1895)", Atıfta bulunan:Eyyub Şimşek, On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Karadeniz Bölgesi’nden Rusya’ya Yapılan Göçler Üzerine Bazı Gözlemler, TAD, C. 36/S. 62, 2017, s. 258, dipnot 44.
43537 Numaralı Kırşehir Nüfus Defteri (1841); Atıfta bulunan: Rafet Metin, XVI. Yüzyılda Bozok, Kırşehir ve Niğde’de Köye Dönüşen Mezraalar, Karadeniz Araştırmaları XIV/54 - Yaz 2017, s. 145, 147, dipnot: 28, 40.
5“XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri”, Atıfta bulunan:Senem Yıldırım, Antalya Posta Müzesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2012, s. 7, dipnot: 19
6Askerî Kanunnâmeler (1826-1827), Atıfta bulunan: Mesut Uyar-Edward J. Erickson, Mılıtary Hıstory of The Ottomans from Osman to Atatürk, California 2009, Chapter 4, dipnot: 9,11, 12, 13, 14. (sayfa, 131, 318)
7“1822-1830 Yılları Arasında Afyon’da Zirâî Faaliyetler ve İstanbul ile Ordunun İâşesi Temininde Afyon’un Yeri”, Atıfta bulunan: Selman Yaşar, Siyasal, Sosyal, Ekonomik Yönleriyle Afyon (1923-1960), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir-2007, s. 212, 216, 223, dipnot: 1813, 1839, 1899.
8“Karahisâr-ı Sâhib Ayânı Mollazâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri”, Atıfta bulunan: Mahmud Esad Kalıpçı, Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Müsadere Kurumu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2013, s. 3, dipnot 3.
9“XIX. Yüzyıl Başlarında Afyon’da Fiyatlar (1806-1830)”, Atıfta bulunan: Özer Küpeli, "XIX. yüzyıl Ortalarında Karahisar-ı Sahib'de Fiyatlar ( 1844-1854)", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt l/ Sayı I /Nisan 2000, s. 117.
10“XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri”, Atıfta bulunan: Cemal Çetin, "Financial and Judicial Terms of Purchasing Service from Menzilhanes in the Ottoman Empire", Studia et Documenta Turcologica, 2/2014, s. 153, dipnot: 1.
11Afyonkarahisar'ın 563 Nolu Şer'iyye Sicili (Değerlendirme ve Belge Özetleri), Atıfta bulunan: Rafet Metin, "H.1131-1132/M.1718-1720 Tarihli Amasya Şer'iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi", Karadeniz Araştırmaları,Bahar 2013, Sayı 37, s, 51-52.
12Askerî Kanunnâmeler (1826-1827), Atıfta bulunan: Fatih Yeşil, “Nizâm-ı Cedîd Ordusunda Tâlim ve Terbiye (1790-1807)” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 52 (2010 / 2), İstanbul 2011, sayfa 42, dipnot 40.
13“Karahisâr-ı Sâhib Ayânı Mollazâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri”, Atıfta bulunan: Faruk Söylemez, “Malatya Mutasarrıfı Rişvanzade Ömer Paşa’nın Muhallefâtı” Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı 27 (Bahar 2010), Ankara 2011, sayfa 176 dipnot 39.
14“Tereke Kayıtlarına Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Afyonkarahisar Halkının Kullandığı Eşyalar”, Atıfta bulunan: Abdurrahman Yazıcı, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde İslâm Miras Hukuku Çalışmaları” İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sy. 22, 2013, s. 318.
15Tanzimat Dönemi Öncesinde Karahisâr-ı Sâhib Sancağı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 1995, Atıfta bulunan: Abdülhalim Durma, Evliyalar Şehri Afyonkarahisar, Amasya 2009.
16“1822-1830 Yılları Arasında Afyon’da İlmiye Sınıfına Mensup Yöneticiler”, Atıfta bulunan: Zeynel Özlü, "Osmanlı Devleti’nin Hz. Ali Ahfadı (Şerifler) İle İlgili Uygulamalarına Dair Bir Değerlendirme", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi / 2012 / 61, s.228, 242
17“Karahisâr-ı Sâhib Ayânı Mollazâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri”, Atıfta bulunan: Abdurrahman Yazıcı, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde İslâm Miras Hukuku Çalışmaları” İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sy. 22, 2013, s. 318.
18XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Karahisar-ı Sahib Sancağı (Doktora Tezi), Atıfta bulunan: Özgür Yılmaz, "Tanzimat Dönemi Şehir Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Deneme", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 218 (Ekim 2015), s. 56, dipnot 29.
19Askerî Kanunnâmeler (1826-1827), Atıfta bulunan: Yüksel Çelik, “Asakir-i Mansure Ordusunda Talim Sisteminin Değişmesi” Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sayı:19, (2008 Güz), sayfa: 89, dipnot: 4.
20“Karahisâr-ı Sâhib Ayânı Mollazâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri”, Atıfta bulunan: Zübeyde Güneş Yağcı - Serdar Genç, “XIX. Yüzyılda Balıkesirli Bir Paşa: Giridîzâde Mehmed Paşa ve Serveti”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Volume 2/6 Winter 2009, s.291, dipnot 70.
21“Karahisâr-ı Sâhib Ayânı Mollazâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri”, Atıfta bulunan: Özlem Başarır, "XVIII. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Statü-Servet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme", History Studies,3/3 2011, s. 50, dipnot 2.
22"Kafkasya Muhacirlerinin Karahisar-ı Sahib’de İskânı ve Karşılaşılan Sorunlar (1861-1895)", Atıfta bulunan: Nursal Kumaş, "Hüdavendigar Vilayetinde İskân Edilen Göçmenlere Osmanlı Devleti Tarafından Yapılan Yardımlar (1878-1900), Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, 4(8), s.219.
23Askerî Kanunnâmeler (1826-1827),Atıfta bulunan:Tobias Heinzelmann, “The Ruler’s Monologue: The Rhetoric of the Ottoman Penal Code of 1858”, Die Welt des Islams, 2014, sayfa 301, dipnot 33.
24Askerî Kanunnâmeler (1826-1827),Atıfta bulunan: Mesut Uyar-Edward J. Erickson, Osmanlı Askeri Tarihi, İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2014.
25Askerî Kanunnâmeler (1826-1827), Atıfta bulunan: Mehmet Beşikçi, “Askeri Modernleşme, Askeri Disiplin ve Din: Düzenli Kitle Orduları Çağında Osmanlı Ordusu’nda Tabur İmamları”, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries)Cilt/Volume: 11, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2016 (1-33) sayfa 10, dipnot 21, 22; s.11, dipnot 25, 26, 27; sayfa 12, dipnot 31, 32.
26“Karahisâr-ı Sâhib Ayânı Mollazâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri”, Atıfta bulunan:Elif Sezer, “Putting Flesh on the Bones of Ottoman Individuals: Some Istanbul Estates (Tereke) from the Seventeenth Century and Questions They Arise” Middle East History and Theory (MEHAT) Workshop and Conference, (6-7 May 2016), The University of Chicago. Dipnot 10, 21.
27"Kafkasya Muhacirlerinin Karahisar-ı Sahib’de İskânı ve Karşılaşılan Sorunlar (1861-1895)", Atıfta bulunan: Yasin Taş, Son Dönem Osmanlı’da Göç ve İskân Sorunlarına Yaklaşım Bağlamında Suriyeli Mülteciler, Route Educational and Social Science Journal Volume 4(4), June 2017, s. 106; Dipnot 38, 44,
28“XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri”, Atıfta bulunan: Dostcan Sevim-Murat Kuruoğlu, "Osmanlı`da Proje Yönetimi Var mıydı?" Nwsa-Engıneerıng Scıences, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 7, Number: 2, Article Number: 1A0318, 2012, s. 480.
29“XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri”, Atıfta bulunan: Zübeyde Güneş Yağcı, "Hac ve Askeri Yol Üzerinde Bir Menzil: Adana Menzili", Çukurova Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Kış 2015, s. 69, dipnot 118.
30“Karahisâr-ı Sâhib Ayânı Mollazâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri”, Atıfta bulunan: Orlin Sabev, “Osmanlı Toplumsal Tarihi İçin Değerli Kaynak Teşkil Eden Tereke ve Muhallefat Kayıtları” Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi (21-23 Kasım 2012 İstanbul) Bildiriler, Cilt I, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı Yayın No: 6, Ankara 2013, s. 262, dipnot 22.
31“XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri”, Atıfta bulunan: Cemal Çetin, “Osmanlı Devleti’nde Ulaşım ve Haberleşme Bağlamında: Menzil ve Menzilhâne Kavramları Üzerine Bazı Tespitler”, Ciepo, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara dönem Sempozyum Bildirileri, (14-16 Nisan 2011 Uşak), C. I, İzmir, 2011, s. 412, dipnot: 1..
32Askerî Kanunnâmeler (1826-1827), Atıfta bulunan: Yücel Karadaş, Osmanlı Ordusunda Modernizasyon ve Demodernizasyon, 1826-1918, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2011, s. 98, 99, 100, 110, 116.
33“XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri”, Atıfta bulunan: Cemal Çetin, "Anadolu Yol Sistemi ve Deniz Bağlantıları (16.-18. Yüzyıllar)", 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, (1-4 Kasım 2013), Tutgutreis-Bodrum, C. 1, Bodrum 2015, s. 418, dipnot: 20.
34Tanzîmât Dönemi Öncesinde Karahisâr-ı Sâhib Sancağı (67 No’lu Şer’iyye Siciline Göre) (Yüksek Lisans Tezi), Atıfta bulunan: Selman Yaşar, Siyasal, Sosyal, Ekonomik Yönleriyle Afyon (1923-1960), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir-2007, s. 217, 223, dipnot: 1842, 1900.
35“Karahisâr-ı Sâhib Ayânı Mollazâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri”, Atıfta bulunan: Abdülhalim Durma, Evliyalar Şehri Afyonkarahisar, Amasya 2009.
36“XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri”, Atıfta bulunan: Cemal Çetin, "Menzilhanelerin Müştemilatlarına ve Tefrişlerine Dair Birtakım Gözlemler", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2009, Sayı: 22, s. 44, dipnot 2.
37"Kafkasya Muhacirlerinin Karahisar-ı Sahib’de İskânı ve Karşılaşılan Sorunlar (1861-1895)", Atıfta bulunan: Margarita Koleva Dobreva, “Bulgaristan’ın İvraca ve Rahova Kazalarında Yaşayan Çerkeslerin Nüfus Yapısı ve İktisadi Etkinlikleri (1860-1870)”, Kafkasya Calışmaları - Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Caucasian Studies (JOCAS), Vol: 1, No: 2, (Mart 2016), sayfa: 46.
38Askerî Kanunnâmeler (1826-1827), Atıfta bulunan: Fatih Yeşil, Nizam-ı Cedid'den Yeniçeriliğin Kaldırılışına Osmanlı Kara Ordusunda Değişim 1793-1826. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara 2009.
39“Karahisâr-ı Sâhib Ayânı Mollazâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri”, Atıfta bulunan: Volkan Ertürk, “Orta Dereceli Bir Osmanlı Memurunun Mal Varlığı: Edirne Bostancıbaşısı Hacı Veliyüddîn b. Habib’in Terekesi”, Humanıtas, Sayı: 2, Güz 2013,Tekirdağ, s. 88.
0Toplumsal Katkılar :
1Tarih Kulübü Danışmanlığı
0Verdiği Dersler : 
1Osmanlı Paleografyası I2004
2Yakınçağ Avrupa Tarihi2004
3Felsefi Akımlar2004
4Diplomatika2004
5Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2005
6Osmanlı Paleografyası II2005
7Tarihi Coğrafya2006
8Osmanlı Tarihi Metinler I2007
9Tark Kültür Tarihi I2007
10Türk Kültür Tarihi II2007
11Osmanlı Tarihi Metinler II2007
12Jeopolitik2009
13Yeniçağ Osmanlı Siyasi Tarihi2004
14Osmanlı Müessese Tarihi2004
15Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi2005
16Osmanlı Yenileşme Tarihi2006
17Yakınçağ Osmanlı Tarihi2006
18Yakınçağ Osmanlı Tarihinin Kaynakları2007
19Tanzimat Sonrası Osmanlı Teşkilat Tarihi2008
20Tanzimat Sonrası Osmanlı Şehir Hayatı2009
21Osmanlı Mahalli Tarih Araştırmalarında Kaynak Kull2006
22Diplomatika2009
Diğer Bilgiler :