Doç. Dr. ELBEYİ PELİT(TURİZM FAKULTESİ )
E-posta Adresi elbeyipelit@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Turizm, Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, Turizm Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, İş-Meslek Etiği, Araştırma Yöntemleri
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akçakoca T.İ.O.Y.O 2001
Yüksek Lisans : Sakarya Üniversitesi İşletme ABD Turiz. İş. Bil.D. 2003
Doktora : Gazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi ABD 2008
Doçentlik : Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 2013
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YüksekokuluUluslararası Programlar Koordinatörü20102013
AKÜ Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği BölümüBölüm Başkanı2010....
AKÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YüksekokuluYönetim Kurulu Üyeliği20102013
AKÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YüksekokuluYüksekokul Kurulu Üyeliği20102013
AKÜ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği BölümüBölüm Başkanı2013...
AKÜ Turizm FakültesiUluslararası Programlar Koordinatörü2013...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği2014...
AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği AnAnabilim Dalı Başkanlığı2014...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitMüdür Yardımcısı2017...


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The Effects of Employee Empowerment on Employee Job Satisfaction: A Study on Hotels in Turkey, Intern. Journal of Contemporary Hospitality Manage, 23/6, 784-802, 2011(Öztürk Y, Arslantürk Y, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 16, 19-30, 2009(Keleş, Y. ve Çakır M., ile birlikte)
2Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2/1, 43-72, 2010(Öztürk, Y., ile birlikte)
3Üniversite Mezunu Çalışanların Bakış Açısıyla Otel İşletmelerinin Sorunları: Antalya'daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, İş-Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları De, 12/4, , 2010(Emir O, Günay F, ile birlikte)
4Turizm Alanında Önlisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Öncesi ve Sonrası Görüşlerinin Karşılaştırılması (Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9/33, 141-165, 2010(Emir O, Arslan S, ile birlikte)
5The Effect Of Ethical Applicatıons Of Enterprises on Job Preference, Management and Education, 6/1, 87-91, 2010(Arslantürk Y, Güçer E, ile birlikte)
6Socio-Cultural, Socio-Economic and Physical Effects of Thermal Tourism Activities On Local Community, Management and Education, 6/1, 268-277, 2010(Emir O, Kılıç G, ile birlikte)
7The Relationship Between Professional Burnout and Job Satisfaction Levels of Employee: A Study into Employees in Hotel Enterprises, International Journal of Human Sciences, 8/1, 439-463, 2011(Kılıç G, Selvi M.S., ile birlikte)
8Üç Yıldızlı Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5/3, 291-310, 2010(Emir O, Kılıç G, ile birlikte)
9The Relationship between Managerial Ethics Perception and Professional Burnout Levels of Employee: A Comparative Study of Five-Star Hotels’ Employees between Turkey and Italy, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3/1, 122-139, 2011(Kılıç G, Altunöz Ö, ile birlikte)
10Otel İşletmelerinde Operasyonel Risk Yönetimi: Ankara'daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2/2, 117-137, 2011
11Turizm İşletmelerinin İş Etiğine Yönelik Uygulamalarının Çalışma Yeri Tercihindeki Önemi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi, 16/1, 163-184, 2011(Arslantürk Y, ile birlikte)
12Güçlendirmede Yönetici ve İşgören Algılamalarının Karşılşatırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg, 25, 209-225, 2011
13The Effectıveness of In-Servıce Traınıng Programs' Plans and Contents in Hotel Establıshments: The Comparıson of Managers' and Employees, Management and Education , 7/3, 147-153, 2011(Arslantuürk Y, ile birlikte)
14Otel İsletmeleri İşgörenlerinin Davranışsal ve Psikolojik Güçlendirme Algılamalarındaki Farklılıklar, AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7/1, 1-28, 2011(Y.Öztürk, ile birlikte)
15Mobbing ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Şehir ve Sayfiye Otellerinde Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4/2, 122-140, 2012(Kılıç, İ, ile birlikte)
16Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/2, 37-66, 2014(Bozdoğan İ, ile birlikte)
17The Effects of Mobbing on Organizational Cynicism: A Study on Hotels in Turkey, International Journal of Human Resource Studies, 4/1, 31-56, 2014(Pelit N, ile birlikte)
18The Effect of Nepotism on Organizational Silence, Alienation and Commitment: A Study on Hotel Employees in Turkey, Journal of Management Research, 2/4, 82-110, 2015(Dinçerler F, Kılıç, İ, ile birlikte)
19Turizm Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, ”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14/4, 847-87, 2015(Karaçor M, ile birlikte)
20Örgütsel Sosyalizasyon Taktiklerinin İşgörenlerin Kariyer Planlamaları Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, The International Journal of Economic and Social R, 11/2, 99-118, 2015(Kahyaoğlu M, ile birlikte)
21Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14/2, 43-65, 2016(Güçer E, Demirdağ Şerif Ahmet, ile birlikte)
22Duygusal Zekânın Örgütsel Sinizme Etkisi: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8/2, 45-76, 2016(Ayana Ç, ile birlikte)
23The Effects of Managers’ Business Ethics Applications on Employees’ Job Satisfaction: A Study on Hotels in Turkey, Business Management and Strategy, 7/1, 206-234, 2016(Güçer E, Demirdağ Şerif Ahmet, Arslanturk Y, ile birlikte)
24Sosyal Kaytarmanın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9/2, 14-36, 2017(Güçer, E, Keleş Y, Demirdağ Ş.A, ile birlikte)
25Hastane İşletmelerinde Mobbingin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi:Afyonkarahisar'da Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9/4, 734-747, 2017(Kılıç İ, Saraçlı S, Doğan İ, ile birlikte)
26Termal Otel İşletmelerinde Personel Bulma, Seçme Ve Personeli İşe Yerleştirme Sürecindeki Uygulamalar ve Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar Örneği, SOİD:Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 14/3, 6-26, 2017(Soyabalı H.H, Ak S, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Kongre Turizmi- Önemi ve Kongre Turizmi Kapsamında Düzenlenen Organizasyonların Otel İşletmelerine Olan Talebi Etkileme Düzeyine İlişkin Bir Uygulama (Akçakoca Örneği), MPM Verimlilik Dergisi, 2002/4, 69-82, 2002(Uzunhan, Ö, ile birlikte)
2Türkiye’deki Turizm Eğitim Sistemi Ve Avrupa Birliği Sürecinde Olası Gelişmeler, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakült, 2002/2, 125-146, 2002(Demirkol, Ş., ile birlikte)
3Yat - Marina İşletmelerindeki Yönetici ve İşgören Sorunları Üzerine Bir Alan Araştırması, Turizm Akademik Dergisi, 2002/1, 13-32, 2002(Demirkol Ş, Kılıç G, ile birlikte)
4Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarının Örgütleniş Biçimleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler En, 2, 218-228, 2002(Ural A, ile birlikte)
5Hizmet İşletmelerinde İşgören Motivasyonunun Önemi ve Verimliliğe Etkisi, TSE Standart Dergisi, 493, 43, 49-54, 2003(Uçkun G, ile birlikte)
6Yaratıcılığın Örgütsel Açıdan Önemi ve Yönetici Rolü, PAGEV Araştırma-Geliştirme ve İnceleme Dergisi, 13, 69, 86-92, 2003(Demirkol Ş, ile birlikte)
7İnsan Kaynakları Yöneticileri ile İşlevsel Yöneticiler Arasındaki Uyumlu İşbirliği ve Örgütsel Açıdan Önemi, PAGEV Araştırma-Geliştirme ve İnceleme Dergisi, 13, 70, 134-141, 2003(Uçkun G, Latif H, ile birlikte)
8Örgüt İçi Sözlü İletişimin Etkinliği ve İstanbul’da Yerleşik 5 Yıldızlı Delüx Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Sözlü İletişim Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 2003/ 2, 87-103, 2003(Uçkun G, Latif H, ile birlikte)
9Yöneticilerin Örgütsel Değişimdeki Rolü, TSE Standart Dergisi, 43, 5005, 86-91., 2004(Uçkun G, Latif H, ile birlikte)
10Turizm Pazarlamasında Karşılaşılan Etik Sorunlar: Hizmet Pazarlama Karması Elemanları Kapsamında Teorik Bir İnceleme , Turizm Akademik Dergisi, 2004/1, 65-88, 2004(Güçer E, ile birlikte)
11İç Turizmi Canlandırmaya Yönelik Bir Pazarlama Önerisi: Erken Rezervasyon. Pazarlama Dünyası Dergisi, Temmuz-Ağustos, , 2004/18, 48-51, 2004(Uçkun G, Türkay O, ile birlikte)
12Turizm Sektöründeki Bayan İşgörenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler En, 1, 8, 71-88, 2004(Demirkol Ş, Fidan F, ile birlikte)
13Otel İşgörenlerinin İş Doyumunun Önemi ve Akçakoca’da Yerleşik Yıldızlı Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülte, 2004/1, 39-59, 2004(Uçkun G, Pelit E, ile birlikte)
14Yerli Turistlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5, 2, 113-124, 2004(Kılıç İ, ile birlikte)
15Otel Organizasyonundaki İşlerin Yaratıcı ve Tutucu Kişilik Boyutunda Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004/10, 55-79, 2004(Uçkun G, Latif H, Uçkun S, ile birlikte)
16Yöneticilerin Astlarıyla Aralarındaki Çatışmaları Yönetme Yöntemleri (Ankara'da Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama), İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 34, 1, 69-103, 2004
17Akademisyenlerin Meslek Etiği Konusundaki Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler En, 2006/2, 19-148, 2006(Güçer E, ile birlikte)
18Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yapmış Oldukları Stajları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülte, 2006/1, 139-168, 2006(Güçer E, ile birlikte)
19Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara ve Öğretmenleri Etik Dışı Davranışa Yönelten Faktörlere İlişkin Algılamaları, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülte, 2006/2, 86-110, 2006(Güçer E, ile birlikte)
20İşletme Yöneticilerinin Çalışanlarına Karşı Davranışlarının İş Etiği Kapsamında Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2007/Bahar, , 2007(Güçer E, ile birlikte)
21Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44, 510, 55-74, 2007(Boylu Y, Güçer E, ile birlikte)
22İşletmelerde Dış Kaynak Kullanımı ve Etkinliği: Otel İşletmeleri Açısından Kavramsal Bir İnceleme, MPM Verimlilik Dergisi, 2007/3, 25-40, 2007
23Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesinde Çalışan Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülte, 2007/1, 86-114, 2007(Boylu Y, Güçer E, ile birlikte)
24Turizm İşletmelerinin Hizmetiçi Eğitim Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma (Otel İşletmeleri Ve Seyahat Acentaları Karşılaştırması), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler En, 2007/1, 202-226, 2007(Türkmen F, ile birlikte)
25Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri: Yerli ve Yabancı Zincir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergi, 10,1, 117-139, 2008(Türkmen F, ile birlikte)
26Otel İşletmesi İşgörenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları:İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve S, 5/2, 24-45, 2009(Keleş Y, ile birlikte)
27Kariyer Tercihinde Kişisel Değişkenlerin Rolü:Turizm ve Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Derg, 9/17, 207-234, 2010(Öztürk Y, ile birlikte)
28İşgörenlerin Mobbing Algısında Bireysel Özelliklerin Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Akademik Turizm Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1/1, 16-36, 2013(Pelit N, ile birlikte)
29Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Kişilik Özellikleri İle Çatışma Yönetme Yöntemleri Arasındaki İlişki, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 1/1, 3-19, 2013(Keleş Y, Kılıç İ, ile birlikte)
30Çalışma Hayatının Bir Sorunu Olarak Mobbing Ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Türkiye Ve Kazakistan Otellerinde Bir Uygulama, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik , 5/9, 90-126, 2014(Kılıç İ, ile birlikte)
31Turizm İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim Sorunları ve Çöümünde İnsan Kaynakları Yönetimi Biriminin Rolü: Kavramsal Bir Değerlendirme, İAÜ AnadoluBil Meslekyüksekokulu Dergisi, 11/43, 87-114, 2016(Şen H, ile birlikte)
32Belediyelerin Turizme Yönelik Faaliyetleri Yeterli mi? Yerel Halkın Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme (Afyonkarahisar ve Sandıklı Örneği), Verimlilik Dergisi, 2016/4, 91-125, 2016(Gökçe Y, ile birlikte)
33Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak Koruma ve Geliştirme Kapsamındaki Sorunlar: Kavramsal Bir Değerlendirme, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5/2, 203-236, 2016(Gülen, M, ile birlikte)
34Nepotizm Algısında Demografik Özelliklerin Rolü, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1/2, 120-138, 2017(Baytok A, Soybalı H.H, Kılıç İ, ile birlikte)
35Alternatif Turizm mi Turizmde Çeşitlilik mi? Kavramsal Bir Değerlendirme, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü De, ÖS-IV, 1-14, 2017(Byatok A, Soybalı H.H, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Giresun’da Faaliyet Gösteren Otel İşletmesi İşgörenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu, 7-10 Ekim 2010, , 2010(Hassan A, Keleş Y, Çakır M, ile birlikte)
2Destinasyon Pazarlamasında Belediye Web Sayfalarının Önemi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Bir İnceleme, Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu , 30-31 Mayıs 2012, 323-330, 2012(Güçer E, Hussein A, ile birlikte)
3Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağında Yer Alan Geleneksel Hamur İşi ve Tatlıları Bilme Durumları (Poster), 1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneks, 948-951, , 2010(Şanlıer N, Hassan, A, Özkaya F, Cömert M, Güçer E, Konaklıoğlu E, ile birlikte)
4Yöneticilerin İş Etiğine İlişkin Uygulamalarının İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama, 2. Uluslararası Çinden Adriyetiğe Sosyal Bilimler , 5-7 Mayıs 2016, 450-463, 2016(Kılıç İ, Emir O, Erkılıç E, ile birlikte)
5Profesyonelleşmenin İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma, 2. Uluslararası Çinden Adriyetiğe Sosyal Bilimler , 5-7 Mayıs 2016, 254-267, 2016(Kılıç İ, Karaçor M, ile birlikte)
6Termal Otel İşletmelerinin İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri Kapsamındaki Uygulamaları Ve Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği, International Congress of Tourism and Management R, 20-22 May 2016, 987-1019, 2016( Gökçe Y, Gülen M, ile birlikte)
7Turizm Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Tutumlarının Kariyer Yapma İsteklerine Etkisi: Staj Yapan Öğrenciler Örneği, 3. International Congress of Socıal Sciences, Chin, 27-30 October 2016, 265-284, 2016(Demirdağ, ŞA, Gökçe Y, Kılıç İ, ile birlikte)
8Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetim İşlevi Olarak Koruma Ve Geliştirme Kapsamındaki Uygulamalar Ve Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği, 3. International Congress of Socıal Sciences, Chin, 27-30 October 2016, 54-63, 2016(Gülen, M, DEmirdağ ŞA, ile birlikte)
9Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumlarda Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, 4.International Congress of Tourism and Management, 12-14 Mayıs 2017, 283-303, 2017(Ergün B, ile birlikte)
10Otel Çalışanlarının Kurumsal İtibar Algıları: İstanbul Örneği, 4.International Congress of Tourism and Management, 12-14 Mayıs 2017, 566-587, 2017(Yarmacı N, ile birlikte)
11Mezhepler Arasındaki Fıkhi İhtilafların Helal Gıda Seçimindeki Etkisi, I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi , 7-9 Nisan 2017, 490-495, 2017(Salha H, Yılmaz Ö, ile birlikte)
12Helal Sertifika Uygulamaları Ve Turizme Yansımaları, I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi , 7-9 Nisan 2017, 831-839, 2017(Nas N, ile birlikte)
13The Impact of Personality Traits on Career Barriers: A Research on Vocational Students, Innovation and Global Issues in Social Sciences 20, 27-29 Nisan 2017, 386-394, 2017(Yarmacı N, ile birlikte)
14The Relationship Between Nepotism Perceptions and Trust in Supervisors of Hotel Employees, Innovation and Global Issues in Social Sciences 20, 27-29 Nisan 2017, 76-81, 2017(Baytok A, Soybalı H.H, Kılıç İ, Demirdağ Ş.A, ile birlikte)
15Kardeş Kent Anlayışının Turizme Yansımaları: Afyonkarahisar Örneği, VI. Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sem, 14-15 Nisan 2017, 175-190, 2017(Baytok A, Gökçe Y, ile birlikte)
16Çalışma Yeri Tercihinde Helal Konseptin Yeri: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, VI. Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sem, 14-15 Nisan 2017, 208-222, 2017(Gülen M, ile birlikte)
17Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği: Turizm Eğitimi Veren Kurum Müfredatları Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Turizm Ve Kültürel Miras Kongresi, 5-8 Ekim 2017, 10, 2017(Türkoğlu t, Demir M, ile birlikte)
18Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Turizme Yansımaları: Ebru Sanatı Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Turizm Ve Kültürel Miras Kongresi, 5-8 Ekim 2017, 42, 2017(Türkoğlu T, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Turistik Ürün Planlamasında CRM’in Yeri ve Önemi, III. Ulusal Türkiye Turizm Sempozyumu, , 79-98, 2002(Uçkun G, ile birlikte)
2Ticaret ve Turizm Meslek Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Algılamaları, II. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempo, 18-19 Kasım-2005, 71-85, 2005(Güçer E, ile birlikte)
3Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin Çalışanlarına Karşı Davranışlarının İş Etiği Kapsamında İncelenmesi ve Bu Davranışlarının Eğitim Düzeyleriyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. , II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, 18-20 Ekim 2006, 558-573, 2006(Güçer E, ile birlikte)
4Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer tercihleri Üzerine Bir Araştırma , III. Ulusal Balıkesir Turizm Kongresi, 17-19 Nisan 2008, 353-360, 2008(Öztürk Y, ile birlikte)
5Dilde Yabancılaşma Sorunu Kapsamında Turizm İşletmelerinin İsimlerinde ve Sundukları Hizmetlerde Kullandıkları Yabancı Sözcüklere Yönelik Turizm Eğitimcileri ve Öğrencilerinin Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, 79-90, 2008(Eren N, ile birlikte)
6Termal Otel İşletmelerinde Finansal Etkinliğin Veri Zarflama Analizi ile İncelenmesi, I.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayısı 2010, 884-893, 2010(Emir O, Doğan İ, ile birlikte)
7Turizm Sektöründeki İşgörenlerin Kişilik Özelliklerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma, 3.Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 8-9 Ekim 2010, , 2010(Türkmen F, Yarmacı N, ile birlikte)
8Otel İşletmesi İşgörenlerinin Öğrenen Örgüt Uygulamalarına İlişkin Algıları: Yerli ve Yabancı Zincir Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, 3. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 8-9 Ekim 2010, , 2010(Keleş Y, Çakır M, ile birlikte)
9Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Bakış Açısıyla Hizmetiçi Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi, 11.Ulusal Turizm Kongresi, Aralık-2010, 66-79, 2010(Demir E, ile birlikte)
10Otel İşletmeleri İşgörenlerin Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerine Bir Araştırma, 12.Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-4 Aralık 2011, 286-302, 2011(Ayduğan N, ile birlikte)
11Güçlendirme Algısı ile örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Kemer'deki Beş Yıldızlı Otel İşletmlerinde Bir Uygulama, 12.Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-4 Aralık2011, 601-604, 2011(Keleş Y, ile birlikte)
12Samsun’un Türkiye Turizm Stratejisi’ndeki Yeri ve Gelecekteki Turizm Eğilimleri Kapsamında Değerlendirilmesi, Samsun Sempozyumu , 13-16 Ekim 2011, , 2011(Keleş Y, ile birlikte)
13Otel Yöneticilerinin Kişilik Özellikleriyle Çatışma Yönetme Yöntemleri Arasındaki İlişki, II.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, 784-797, 2012(Keleş Y, Kılıç İ, ile birlikte)
14Örgütsel Sinizmi Etkileyen Bazı değişkenlerin CHAID Analizi ile İncelenmesi: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama, II.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, 1068-1084, 2012(Ayduğan N, Doğan İ, ile birlikte)
152023 Turizm Stratejisindeki Mesleki Staj Hedefleri ve Mevcut Durumun Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, III. Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, 17-19 Ekim 2012, , 2012(Keleş Y, Çakır M, Ayduğan N, ile birlikte)
16Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Verilen İş Başı Eğitimlerin Kursiyerler Tarafından Değerlendirilmesi, III. Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, 17-19 Ekim 2012, , 2012(Ural A, Özdemir C, ile birlikte)
17Turizm İşletmelerinde Staj Yapan Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mobbing Algıları, 13.Ulusal Turizm Kongresi, 06-09 Aralık 2012, , 2012(Demirkol Ş, Ayduğan N, ile birlikte)
18Belediyelerin Turizme İlişkin Faaliyetlerinin Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi:Afyonkarahisar Örneği, 15.Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım, 363-384, 2014(Gökçe Y, ile birlikte)
19Sürdürülebilirlik Kapsamında Termal Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi Uygulamaları: Sandıklı Örneği, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongr, 1, 92-102, 2015(Baytok A, Gökçe F, Gökçe Y, ile birlikte)
20Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisine Yönelik Yerel Halkın Algılamaları: İnece Ekoturizm Köyü Örneği, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongr, 1, 466-475, 2015(Keleş Y, Keleş M, Pelit N, ile birlikte)
21Sürdürüleilir Turizm mi? Turizmde Sürdürülebilirlik mi? Kavramsal Bir Tartışma, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongr, 1, 258-276, 2015(Baytok A, Sybalı H, ile birlikte)
22Çamlıhemşin’deki Çekiciliklere Yönelik Ziyaretci Görüşlerinin Seyahat 2.0 Uygulamaları Üzerinden Değerlendirilmesi: Tripadvisor.com Örneği, I.Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 7-9 Nisan2016, 580-586, 2016(Erkılıç, E, Kılıç G, Kılıç İ, ile birlikte)
23Alternatif Turizm mi Turizmde Çeşitlilik mi? Kavramsal Bir Değerlendirme, I.Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 7-9 Nisan2016, 389-400, 2016(Baytok A, Soybalı H.H, ile birlikte)
24Otel İşletmelerinde Çalışma Yaşam Kalitesinin Yöneticiye Duyulan Güvene Etkisi: Afyonkarahisar Örneği, 18.Ulusal Turizm Kongresi, 18-22 Ekim 2017, 335-338, 2017(Gökçe Y, ile birlikte)
25İş-Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları: Termal Otel İşletmeleri Örneği, 18.Ulusal Turizm Kongresi, 18-22 Ekim 2017, 389-396, 2017(Gülen M, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında İletişim (Communication)”; İçinde: Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C., Değişim Yayınları, , 315-349, 2009(Küçükaltan D, Güngör Y, ile birlikte)
2“İç Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası ve Faaliyetleri”; İçinde: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar., URAK (Uluslarararası Rekabet Araştırmaları Kurumu), 731-756, , 2007
3Kruvaziyer, Yat ve Marina İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, İçinde:Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, , , , 2010(Hassan A, Güçer E, ile birlikte)
4Turizm Hukuku Kapsamındaki Sözleşmeler, İçinde:Turizm Hukuku ve Mevzuatı , Detay Yayıncılık, , , 2010(Kılıç G, ile birlikte)
5Turizm İşletmlerinde Sosyal Sorumluluk Alanları, İçinde: Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk (Edt: K.Ören, B.Eser ve E.Akman), , Pelikan Yayınlar, , 2012(Pekmezci D, ile birlikte)
6İşgören Güçlendirme ve İş Doyumu (Otel İşletmelerinde Bir Uygulama), Gece Kitaplığı, 247, , 2014
7Örgütlerde Kanser Yapıcı İki Başat Faktör: Mobbing ve Örgütsel Sinizm (Teori, Süreç ve Uygulama), Detay Yayıncılık, 157, , 2014(Pelit N, ile birlikte)
8Personel Güçlendirme, İçinde: Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri (Edt:K.O.Özer, M.Hızıroğlıu ve A.Saldamlı)., Arda Yayıncılık, 184-221, , 2015
9Seyahat Acentalarının Organizasyonu ve Yönetimi, İçinde: Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü (Edt:Y.Keleş), Grafiker Yayınları, 133-182, , 2015
10Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi, İçinde: Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (Edt: E.Pelit), Grafiker Yayınları, 61-130, , 2015
11Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (Editör), Grafiker Yayınları, , , 2015
12Evaluation of Rural Tourism in the Scope of Product Diversification:Case of Afyonkarahisar (Turkey), İçinde: Developments in Social Sciences (Edt: R. Efe, R.Penkova, J.A.Wendt, K.T.Saparov ve J.G.Berdenov), ST. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, 497-510, , 2017(Baytok A, Aytekin E, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
2Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3Personnel Review
4International Journal of Hospitality Management
5Elektronik Mesleki Gelişim Dergisi (Sosyal Bilimler Bölümü)
6Research in Business and Management
7Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
8Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
9International Online Journal of Educational Sciences
10Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
11Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
12Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
13Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
14Ege Academic Review (Ege Akademik Bakış Dergisi)
15İşletme Araştırmaları Dergisi
16Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
17Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR)
18İşletme Araştırmaları Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Mobbingin Örgütsel Sinizme Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Nil AYDUĞAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
2Örgütsel Sosyalizasyon Taktiklerinin İşgörenlerin Kariyer Planlamaları Üzerine Etkisine Yönelik Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Mehmet KAHYAOĞLU, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
3Türkiye'deki Turizm Rehberliği Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi, Tolga GÜL, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
4İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, İrfan BOZDOĞAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
5Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumlardaki Hizmet Kalitesine Yönelik Bir Değerlendirme, Bircan ERGÜN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
6Örgütsel Stresin Örgütsel Sessizliğe Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Tuna DEMİRAY, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
7Duygusal Zekâ Ve Duygusal Emeğin Örgütsel Sinizm Algısına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Çağatay AYANA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
8Yöneticiye Duyulan Güven İle Çalışma Yaşam Kalitesinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi, Yusuf GÖKÇE, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Hamurişi ve Tatlılarını Bilme Durumları ve Tüketimin Yaygınlaştırılması Amacıyla Reçetelerin Zeytinyağıyla Modifikasyonu - Gazi Üniversitesi BAP Birimi, Proje No:10/2008-03 - (Araştırmacı).
2Türk Mutfağı ve Kültürünün Gençler Tarafından Bilinme Durumunun Tespiti ve Yöresel Yemeklerle İlgili Standart Tarife Geliştirilme - Gazi Üniversitesi BAP Birimi, Proje No:10/2008-01 - (Araştırmacı).
3Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulamalar- Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi - Proje No: 2008-1-TR-LEO02-01636, (Proje Yürütücüsü).
4Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve Pazarlama Uygulamaları - Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi; Proje No: TR/06/A/F/PL2/014,(Katılımcı Olarak).
5Mobbingin Örgütsel Sinizme Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama (AKÜ BAPK - Proje No: 11.SOS.BİL.04)
6Yöneticiye Duyulan Güven İle Çalışma Yaşam Kalitesinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. (Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Birimi, Proje No: 15.SOS.BİL.15)
7Duygusal Zekâ Ve Duygusal Emeğin Örgütsel Sinizm Algısına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. (Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Birimi, Proje No: 15.SOS.BİL.17)
8Afyonkarahisar'ın Yemek Kültürü” (İçinde: Afyonkarahisar Kent Müzesi Kültürel ve Doğal Varlıkların Belirlenmesi), (Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı).
9Nepotizmin Yöneticiye Duyulan Güvene Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama
10Sağlık Çalışanlarında Mobbingin Örgütsel Yabancılaşma Üzerinde Etkisi: Afyonkarahisar'da Bir Uygulama
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Turizm Alanında Önlisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Öncesi ve Sonrası Görüşlerinin Karşılaştırılması (Afyon Kocatepe üniversitesi Örneği)
2Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında İletişim (Communication). İçinde:Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C.
3Otel İşletmesi İşgörenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları:İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
4İşletmelerde Dış Kaynak Kullanımı ve Etkinliği: Otel İşletmeleri Açısından Kavramsal Bir İnceleme
5Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
6Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma
7Yerli Turistlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
8Otel Organizasyonundaki İşlerin Yaratıcı ve Tutucu Kişilik Boyutunda Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama
9Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri: Yerli ve Yabancı Zincir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma
10İşletme Yöneticilerinin Çalışanlarına Karşı Davranışlarının İş Etiği Kapsamında Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
11The Effects of Employee Empowerment on Employee Job Satısfactıon: A Study on Hotels in Turkey
12The Effects of Mobbing on Organizational Cynicism: A Study on Hotels in Turkey
0Diğer Etkinlikler
1Turizm Bilincini Oluşturma Seminerleri- “Turizmde Sosyal Davranışlar (İletişim, Halkla İlişkiler, Etik, İmaj)” Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bartın - 28 Nisan 2008. (KONUŞMACI)
2Turizm Bilincini Oluşturma Seminerleri- “Turizmde Sosyal Davranışlar (İletişim, Halkla İlişkiler, Etik, İmaj)” Kültür ve Turizm Bakanlığı, Amasra - 29 Nisan 2008. (KONUŞMACI)
3Turizm Bilincini Oluşturma Seminerleri- “Turizmde Sosyal Davranışlar (İletişim, Halkla İlişkiler, Etik, İmaj)” Kültür ve Turizm Bakanlığı, Zonguldak - 30 Nisan 2008. (KONUŞMACI)
4CEDEFOP (European Centre for the Devolopment of Vocatioınal Training) Study Visit Düzenleme Komite Üyeliği: “New Opportunities for Tourism Education in European Countries”. Gazi University - Ankara – TURKEY - 17-21 November 2008.
5The Process of Information Systems Used in Hotels, Hotel Mercure Hevelius Gdansk. (Erasmus Staff Training Mobility Programme). 21.02.2008. Gdansk- Polonya.
6The Process of Information Systems Used in Hotels, Novotel Gdansk Marina. (Erasmus Staff Training Mobility Programme). 18.02.2008-22.02.2008. Gdansk- Polonya.
7Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Bilincini Oluşturma ve Yaygınlaştırma Seminerleri , “Turizmde Sosyal Davranışlar (İletişim, Halkla İlişkiler, Etik, İmaj)”, Bodrum - Şubat- 2009.(KONUŞMACI)
8Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Bilincini Oluşturma ve Yaygınlaştırma Seminerleri, “Turistik Ürün Oluşturma ve Pazarlama”, Hatay – 23 Şubat 2009.(KONUŞMACI).
9Avrupa Birliği LDV Projeleri Hazırlama Bilgilendirme Toplantısı - “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Leonardo Da Vinci Programı Hareketlilik (Mobility) Projeleri”nin Hazırlanmasında Öne Çıkan Hususlar”, Gazi Üniversitesi, Ankara, 19 Ocak 2009. (KONUŞMACI).
10"Afyonkarahisar'da Turizm ve Turizmin Sorunları" AfyonKarahisar Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. 15 Nisan 2010. Afyonkarahisar (Konuşmacı)
11Erasmus Personel Hareketliliği Programı, "The Process of Information Systems Used in Hotels", Hotel Mercure Hevelius Gdansk. (Erasmus Staff Training Mobility Programme). 17.02.2008-21.02.2008. Gdansk- Polonya.
12Erasmus Personel Hareketliliği Programı; "The Entry Strategies of Resteurants to the International Markets", Lezzetli Celik Company Sp. z o.o, 23.08.2010-27.08.2010, Gdansk- Polonya.
13CEDEFOP (European Centre for the Devolopment of Vocatioınal Training) Study Visit Düzenleme Komite Üyeliği: “New Opportunities for Tourism Education in European Countries”. Gazi University - Ankara – TURKEY - 17-21 November 2008.
14Sosyal Hayatta ve İş Hayatında İletişim (İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, Güral Hotel Hizmetiçi Eğitim Seminerleri)Afyonkarahisar, 12-13 Eylül 2011. (KONUŞMACI)
15VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (Değerlendirme Kurulu Üyesi)- 12-15 Nisan 2012. Kemer/Antalya
16Erasmus Personel Hareketliliği Programı; "Thermal Tourism and Afyon as a Thermal Tourism Destination” (Erasmus Mobility Teaching Program) Gdansk School of Banking –Poland, 17-21 Eylül 2012.
17Termal Sağlık Turizminde İnsan Kaynakları (2014). Denizli Valiliği: Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli’de Termal Sağlık Turizminin Dünü Bugünü ve Geleceği Çalıştayı,30 Nisan 2014, Denizli,(Panalist-Konuşmacı).
18Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Çalıştayı, (Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İşbirliği ile) 27 Aralık 2014. Afyonkarahisar. (Moderatör)
19Termal Turizmde Nitelikli İşgücü ve Sorunlar (2017). Uluslararası Termal Turizmde Nitelikli İşgücü Konferansı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi, 3 Mayıs 2017, Afyonkarahisar (Çağrılı Konuşmacı).
0Ödüller :
1Birincilikle Mezun (1996): Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Bölümü. (Önlisans)
2İkincilikle Mezun (2001): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. (Lisans)
3En İyi Turizm Araştırmacısı Ödülü (2016): 3.International Congress of Socıal Sciences, China to Adriatic - 27-30 Ekim 2016 Antalya/Türkiye.
0Toplumsal Katkılar :
1Tiyatro Anafor Topluluğu Akademik Danışmanı: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi; Mart 2004-Mart 2009, Ankara.
2Akademik Kalite Geliştirme Komisyonu Üyeliği: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü; Mayıs 2006–Mayıs 2007.
3Staj Komisyonu Üyeliği: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Nisan 2004-Mart 2009.
4Staj Komisyonu Başkanlığı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Mayıs 2010 –Mayıs 2013.
5CEDEFOP (European Centre for the Devolopment of Vocatioınal Training) Study Visit Düzenleme Komite Üyeliği: “New Opportunities for Tourism Education in European Countries”. Gazi University, Ankara, TURKEY, 17-21 November 2008.
6Turizm Akademisyenler Derneği Üyeliği ve Afyonkarahisar İl Temsilciliği Başkanlığı: Ocak 2016 - ...
0Verdiği Dersler : 
1Turizm Örgütlerinin Yönetimi (Yüksek Lisans)2013
2Yönetim ve Organizasyon2013
3Turizmde Girişimcilik2013
4Turizm Sosyolojisi2013
5Biletleme II2013
6Bitirme Tezi2013
7Turizmde Örgütsel Davranış2013
8Biletleme I2014
9Turizme Giriş2014
10Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi2014
11Seyahat İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi2014
12Avrupa Birliği Turizm Politikaları2014
13Turizmde İletişim2014
14Özel İlgi Turizmi2014
15Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları (Yüksek Lis2014
16Turizm Örgütlerinin Yönetimi (Yüksek Lisans)2015
17Yönetim ve Organizasyon2015
18Turizm Sosyolojisi2015
19Biletleme II2015
20Özel İlgi Turizmi2015
21Bitime Tezi2015
22Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi2016
23Seyahat İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi2016
24Turizme Giriş2016
25Turizmde İletişim2016
26Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı 2016
27Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları2016
28Yönetim ve Organizasyon2016
29Turizm Sosyolojisi2016
30Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi2016
31Özel İlgi Turizmi2016
32Bitirme Tezi2016
33Genel ve Mesleki İletişim Becerileri 2016
34Turizm Örgütlerinin Yönetimi 2016
35Turizm Teorisindeki Gelişmeler2017
36Turizm Örgütlerinin Yönetimi 2017
37Turizmde İnsan Kaynakları2017
38Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı 2017
39Turizme Giriş2017
40Özel İlgi Turizmi2017
41Genel ve Mesleki İletişim2017
42Bilimsel Araştırma Yöntemleri2017
43Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi2017
44Turizm Örgütlerinin Yönetimi 2017
45Genel ve Mesleki İletişim Becerileri 2017
46Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi2017
47Turizm Hukuku2017
48Yönetim ve Organizasyon2017
49Akademik ve Mesleki Gelişim Projesi2017
Diğer Bilgiler :