Prof. Dr. MUSTAFA GÜLER(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi mguler@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : osmanlı medeniyeti ve müesseseleri tarihi
Yabancı Dili : ARAPÇA, İNG
Lisans : MARMARA ÜNİ.İLAHİYAT FAK. 1991
Yüksek Lisans : MARMARA ÜNİ.SOS.BİL.ENS.İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 1994
Doktora : MARMARA ÜNİ.SOS.BİL.ENS.İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 1999
Doçentlik : Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri 2008
Profesörlük : Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri 2014


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
EnformatikBölüm Başkanlığı20072009
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat FakültesiDekan Yardımcılığı20092012
AKÜ Fen- edebiyat Fak. Tarih Bl.Bölüm Başkanı2014-
AKÜ uluslararası İlişkiler araştırma ve Uygulama MMerkez Müdürü2015-


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1XVIII. Asrın sonlarında Mekke ve Medinedeki Su vakıfları, AKÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, , 1-21, 2012
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Güler. Mustafa, “Kütahya Hisarbeyoğlu(Saray) Camii Vakfiyeleri”, DPÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 4, 221-245, 2000
2Güler. Mustafa, “Afyonkarahisar’da Eski Mezarlıklar ve Geriye Kalanlar” , AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.I, Sayı 2, 171-196, 1999
3Güler. Mustafa, “Ahi Rasul Zaviyesi ve Osmanlı Döneminde Hisarcık” , AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi , C.IV, 117-130, 2002
4Güler. Mustafa, 1150/1737 Osmanlı-İsveç Ticaret Anlaşması, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt IX, Sayı 2, 107-126, 2007
5Güler. Mustafa, “1737 Osmanlı –Rus Savaşında Özi’nin Elden Çıkması”, Ege Ünv.Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Derg, XXIII, 137-156, 2008
6Zülfikar Paşa'nın Avrupa Macerası ve Şehadeti , Yeni Türkiye , 68, 2589-2597, 2015
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Saray Camii”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt XXXVI, İstanbul 2009, s. 125-126 , , 2009
2Cezzar Ahmed Paşa , Yedikıta dergisi , , , 2012
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Güler, Mustafa, “Hac Yolu ve Haremeynde Çevre Sağlığı ve Hastane Vakıfları”, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Sempozyumu, 2002, 883-890, 2006
2Güler, Mustafa, “Balkan Topraklarından Haremeyn’e Tahsis edilen Vakıflar”, Balkanlarda İslâm Medeniyeti II. Milletlerarası Se, , 375-382, 2007
3THE PHENOMENON OF HAJJ /PILGRIMAGE IN THE IDIL-URAL REGION, 3. international symposium İslamic civilization in, 2010, 123-136, 2008
4Güler. Mustafa, “Hacı Bektaş-i Veli’nin Halifelerinden Resul Baba’nın Hayatı, faaliyetleri ve Etkileri” , Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirile, Ankara 2010, s.68-88, 2010
5XVIII. Yüzyılda Halep Haremeyn Vakıfları , Uluslararası Antep-Halep vakıfları Sempozyumu, II, 314-334, 2014
6Konya Mevlevihanesinin Son Hücrenişin'i Mehmed Dede, I. uluslararası Sultan Divani Sempozyumu, Afyon, 115-134, 2012
7HATİPZADE YAHYA PAŞA’NIN RUMELİ’DEKİ EĞİTİM VE İMAR FAALİYETLERİ, , III. Balkanlarda İslam Medeniyeti Tebliğler Kitabı, II, 413-420, 2011
8Defâtiru's-Surra Masdarun Hemmun,li Tarihi'l-İctimaî li Muduni'l-Mukaddese el Mevcudetu fi tariki'l-Hacve'l-Hicaz fi Ahdi'l-Osmani(ARABIC) , Es Sekafe ve'd-Dirasetü'ş-Şarku'l-Evsat, 1, 521-560, 2012
9THE ROLE OF THE OTTOMAN VAQFS IN THE SOLUTION OF THE ISSUE OF HEBRON , The 13th İnternational Acedemic Conferance on İsla, , , 2012
10BAĞDAT VALİSİ SÜLEYMAN PAŞA VE FAALİYETLERİ(1779–1802), I. Uluslar arası Bağdat Sempozyumu Tebliğler Kitab, I, 689-708, 2011
111831 Yılında Geyikler Kazası Nüfusu ve Bir Kıyaslama, Dinar Frigler ve Frigya Bölgesi Araştırmaları Semp, , 184-202, 2013
12Evkaful Harameyn fi Anadol ve'l Balkan fi Evahir-i Karni'l aşir el Hicri, Riyad , (. Arap Yarımadası Sempozyumu, 14-17 Nisan 2014, , 2014
13Filistin Vakıflarının Yaşayan Canlı Yüzü: Osmanlı'nın Son Döneminden Günümüze Akka'da Cezzar ahmed Paşa Vakıfları, Ankara , Osmanlıdan Günümüze Filistin Sempozyumu , cilt I, 23-40, 2014
14XVIII. Yüzyılın Sonunda Mukaddes Şehirlerde Yaşayan Mevleviler, , 3. Uluslar arası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempo, Afyon 25-26 Ekim 2013., , 2013
15Osmnlı Suriyesined Güvenlik Problemi olarak Urban, Uluslararası Suriye Sempozyumu, 24-26.04.2015, , 2015
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Güler. Mustafa, “Şahsultan ve Zal Mahmud Paşa Vakfiyesi,”, V. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, , s.210-218, 2002
2Güler. Mustafa, “Osmanlı Devletinin Mekke ve Medine’de Yoksullar İçin Kurduğu Vakıflar”, Yoksulluk Sempozyumu Tebliğler, Cilt III, 40-53, 2003
3Güler. Mustafa, “İstanbul’un Fethinin Zamanın Müslüman Devletleri Tarafından Algılanışı”, VII. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, , 236-242, 2004
4Güler. Mustafa, "Üsküdar’da Zülfikâr Efendi ibn Abdurrahman Vakfiyesi", II. Üsküdar Sempozyumu, Bildiriler, C.I,, 191-197, 2005
5Güler. Mustafa,. Eyüplü Yahya Paşa ve İstanbul’daki Eserleri” , VIII. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, , 40-43, 2005
6Güler. Mustafa, " Eyüp Takkeci Cafer Çelebi Camii Vakıfları", IX. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, , 96-109, 2006
7Güler. Mustafa, “Hacı Beşir Ağa’nın Eyüp’teki Külliyyesi İçin Tesis Ettiği Vakfı", X. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, , 506-512., 2006
8Güler. Mustafa “Hacı Beşir Ağa’nın Üsküdar Hayratı”, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler, , 229-234, 2007(Karadağ Gülay, ile birlikte)
9Güler. Mustafa, “XIX Yüzyılda Afyonkarahisar Taşrasında Faal Tekke ve Zaviyeler” , VII. Afyonkarhisar Araştırmaları Sempozyumu Bildir, , 77-107, 2007(Karadağ Gülay, ile birlikte)
10 Güler Mustafa, Vakıf Tesislerinde Temizlik Personeli, Vakıf Medeniyeti Çevre Yılı ve Vakıflar Haftası Et, , 51-54, 2007
11"XVI. Asrın Sonunda Kudüs Surresi ve Sadaka-i Sultaniye", , , , , 2013
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Güler, Mustafa, “Osmanlı Devleti’nde Haremeyn Vakıfları”, Türkler, X, 470-483, , 2002
2Güler. Mustafa, Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıfları, XVI.-XVII. Yüzyıllar,, çamlıca, 210, , 2011
3Güler. Mustafa, Gülnûş Valide Sultan’ın Hayatı ve Hayratı I, , çamlıca, 110, , 2006
4Güler. Mustafa, Zülfikâr Paşa’nın Viyana Sefareti ve Esareti 1099-1103/1688-1692(edisyon kritik),, çamlıca , 190+70, , 2007
5Osmanlı Padişahlarının Haremeyn Hizmetleri, Çamlıca, 159, , 2008
6Cezzar Amed Paşa ve Akka Savunması , Çamlıca, , , 2013
7Osmanlı Teşkilat Tarihi, Grafiker, , , 2012(, ile birlikte)
8Sultan Abdülmecid'in Hayırları, müessese iletişim, 175-196, , 2015(-, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Yeni Fikir
2Türk İdare Dergisi
3Belleten
4Afyon Kocatepe üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
6OTAM
7VAKIF VE KÜLTÜR
0Yönettiği Tezler
1 Subhi Mehmed Efendi: 1148-1152 Savaşı Tarihi(Tahkikli Neşir), , Demet Hikmet Kiriş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
2Dâ’i -i Fakir:Tarih-i Engürüs ve Feth-i Eğri (Tahkikli Neşir), Nida Akdoğan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
3Karahisar-ı Sahip Sancağı'nın 615 Numaralı Şer'iyye Sicili (Transkripsiyon), , Mehtap Siligül , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyo
4XVI. YÜzyılda Beypazarı Kazası, Huriye Emen, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
5Said Efendi’nin Tarihi- Vasf-i Cezzar Ahmed Paşa adlı eserinin transkripsyon ve değerlendirmesi, Afyon Karahisar 2009, Yeşim Karaca Uyar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
6ŞEYH ALİ CELÂLEDDİN ÇELEBİ VE DÖNEMİNDE AFYONKARAHİSAR MEVLEVÎHÂNESİ (1894–1918), Lokman Derya Solmaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
7KARAHSAR-I SAHİB SANCAĞI’NIN 644 NUMARALI Şeriye Sicili(Transkripsyon), Mustafa Dağ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
8XIX. asırda Kudüs ve Çevresindeki Halilürrahman Vakıfları , Yasemin Akkaya, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
9XVIII. asrın Başlarında Kudüs Surresi, Rahime Fişne, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
10Temettuat Defterlerine Göre Kütahya Livası Dağardı Kazasına Bağlı Dümrek, Çıvgalar, Karaşehir, Aydınlar Köylerinin Sosyal ve İktisadi Durumu , Yıldız Pekbaş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
11XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Kudüs'te Meğaribe Mahallesi , Hasan Hüseyin Güneş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1XVIII. Yüzyılda Suriye Bölgesinde Örnek Bir Osmanlı Valisi, Cezzar Ahmed Paşa ve Faaaliyetleri
2XVIII. YÜZYILDA HAC YOLUNUN GÜVENLİĞİ VE CERDE BAŞBUĞLUĞU
0Diğer Etkinlikler
1 
2 
3Vakfın Tarihi ve Felsefesi, 06.05.2015 Yakındoğu Ünviersitesinde Konferans
0Toplumsal Katkılar :
1Eğlence Merkezinin Mescidli krokisi, 30 ekim 2012, akit Gazetesi 18. sahife
2İşgalin Son Perdesi El-Halil
3Mısır Meselesi aslında Nedir?
0Verdiği Dersler : 
1OSMANLI SOSYAL TARİHİ2013
2OSMANLI İKTİSAT TARİHİ211
3TARİH SEMİNERİ2012
4TARİH SEMİNERİ2012
5OSMANLI PALEOGRAFYASI I2011
6OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ I2013
7OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ II2014
8BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ2011
9BİLİMSEL METİN YAZMA TEKNİKLERİ2012
10OSMANLI PALEOGRAFYASI II2012
11DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2012
12OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI2014
13Osmanlı Vakıf Sistemi 2014
14osmanlıca2014
Diğer Bilgiler :