Öğr.Grv. Dr. MESUT DOĞAN(BAYAT MYO)
E-posta Adresi mesutdogan07@gmail.com
Uzmanlık Alanı : Muhasebe-Finansman
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : SDÜ- İİBF-İŞLETME 2008
Yüksek Lisans : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ-SBE-İŞLETME A.B.D. 2011
Doktora : AKÜ-SBE- İŞLETME A.B.D. 2015
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Genel Müdür’ün Yönetim Kurulu Üyesi Olması Halinin Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Firmalarının Performansına Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 353-366, 2012(Yıldız F., ile birlikte)
2Comparison of Financial Performances of Domestic and Foreign Banks: The Case of Turkey, International Journal of Business and Social Scien, 4(1), 233-240, 2013
3Sigorta Firmalarının Sermaye Yapısı İle Karlılık Arasındaki İlişki: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), 57, 121-136, 2013
4The Impact of CEO Duality on Firm Performance: Evidence From Turkey, International Journal of Business and Social Scien, 4(2), 149-155, 2013( Elitaş B.L., Ağca V., Öğel S., ile birlikte)
5The Impact of the Board of Directors’ Size on the Bank’s Performance: Evidence from Turkey, European Journal of Business and Management, 5(6), 130-140, 2013(Yıldız F., ile birlikte)
6Measuring Bank Performance with Gray Relational Analysis: The Case of Turkey, Ege Akademic Review, 13(2), 215-225, 2013
7Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), Sayı: 58, 175-188, 2013
8Does Firm Size Affect The Firm Profitability? Evidence from Turkey, Research Journal of Finance and Accounting, 4(4), 53-59., 2013
9Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler: İmkb Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), Cilt:15 Sayı: 2, 41-57., 2013(Elitaş, B.L., ile birlikte)
10The Influence of Dividend Payments on Company Performance: The Case Of Istanbul Stock Exchange (BIST), European Journal of Business and Management, 6(3), 189-197, 2014(Topal Y, ile birlikte)
11Yönetim Kurulunda Cinsiyet Çeşitliliği Ve Finansal Performans İlişkisi: BİST 100 Şirketlerinde Bir Araştırma , Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C.19, S.2, 75-88, 2014(Karayel M., ile birlikte)
12Impact of Board Size on Financial Performance: The Case of BIST Manufacturing Industry, International Journal of Business Management and E, 5(4), 74-79, 2014(Topal, Y., ile birlikte)
13Çalışma Sermayesi Gereksinimlerinin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Gıda Sektörü Üzerine Bir İnceleme, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), 16(2), 1-14, 2014(Elitaş, B.L., ile birlikte)
14Yönetim Kurulu Büyüklüğü ile Finansal Performans Arasındaki İlişkiye Yönelik Literatür Taraması, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 87-111, 2015(Topal Y., ile birlikte)
15Pazarlama Harcamalarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 180-194, 2015(Mecek G. , ile birlikte)
16Bankaların Şeffaflık Düzeyleri İle Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), 17(2), 305-330, 2015(Elitaş, B. L. ve Mecek G., ile birlikte)
17Sahiplik Yapısının Firma Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(4), , 2015(Topal Y., ile birlikte)
18Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması, Journal of Economics, Finance and Accounting , 2(4), , 2015
19Yönetim Kurulundaki Yabancı Üye Sayısının Ve Yabancı Sahipliğinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi, Ege Akademik Bakış, 16(1), , 2016(Topal Y., ile birlikte)
20Karlılığı Belirleyen Finansal Faktörler: BIST’te İşlem Gören İmalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), , 2016(Topal Y., ile birlikte)
21Mülkiyet Yapısının Finansman Kararları Üzerindeki Etkisi, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:70, , 2016
22Şike Soruşturmasının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Kulüpleri Üzerine Bir Araştırma, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt: 11 Sayı:42, , 2016(Elitaş C., Karahan Ö., ile birlikte)
23A Comparative Study of The Financial Structures of Banks in Turkey And Kyrgyzstan, Niğde Üniversitesi, İİBF Dergisi, 9(2), , 2016(Yıldız, F., ile birlikte)
24Yönetim Kurulu ve Sahiplik Yapısının CEO Değişimi Üzerindeki Etkisi: BİST İmalat Endeksi’nde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, 8(1), , 2016(Karayel, M., ile birlikte)
25Türkiye’de CEO Değişimine Etki Eden Faktörler Ve Değişiminin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi, Business and Economics Research Journal (BERJ), 7(1), , 2016(Ağca V, ve Karayel M., ile birlikte)
26Yönetici Ve Yabancı Sahipliğinin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkileri: Bist’te İşlem Gören İmalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Çanakkale 18 Ünv. İİBF Yönetim Bilimleri Dergisi, Vol.14, No:28, , 2016
27Tedarik Zinciri Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Finansal Performans İlişkisi: BİST Sürdürülebilir Endeksinde Yer Alan Firmalarda Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBE Dergisi, 16(1), 75-96, 2016(Şişman B. ve Ağca V., ile birlikte)
28Yatırım Tercihlerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak Değişmesi: Türkiye’deki Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studie, 2(3), 185-199, 2016(Yıldız F, Topal, Y, ile birlikte)
29Davranışsal Finans Eğilimleri İle Bireysel Emeklilik Fon Tercihleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi: Türkiye’deki Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), 18(2), , 2016
30KOBİ’lerde Girişimcilik Değerleri ve Dış Ticaret Faaliyetleri Arasındaki İlişki: Sanayi İşletmeleri Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), 8(2), 198-223, 2016(Şeker, A, Elitaş, B.L., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Ceo Duality-İkilik ve Firma Performansı İlişkisi Türkiye Örneği, İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kon, 23-25 Kasım, Azerbaycan-Bakü, 2012(Elitaş B.L., Ağca V., Öğel S., ile birlikte)
2Comparison of The Performance of Banks with Electre Method: The Case of Ise, Conference on Economic and Social Studies, 10-11 May 2013, Saraejevo Bosnia and Herzegovina., , 2013(Şişman B., ile birlikte)
3The Effects of Ceo Turnover on Firm Performance in High-Tech vs. Low-Tech Firms: Evidence from Turkey, Conference on Economic and Social Studies, 10-11 May 2013, Saraejevo Bosnia and Herzegovina, ISSN 978-9958-834-23-3 , 2013(Ağca, V., ile birlikte)
4The Relationship Between Corporate Governance and Performance of Insurance Firms: Evidence from Turkey, Conference on Economic and Social Studies, 10-11 May 2013, Saraejevo Bosnia and Herzegovina, ISSN 978-9958-834-23-3 , 2013(Elitaş, B.L., Nacar, R., ile birlikte)
5Borç Politikası Ve Firma Performansı: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme, International Istanbul Finance Congress , Kadir Has University, Istanbul, 30-31 May, , 2013(Elitaş C., ile birlikte)
6Likidite Riskinin Karlılık Üzerindeki Etkisi: İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, International Istanbul Finance Congress , Kadir Has University, Istanbul, 30-31 May, , 2013(Erşen Z. K., ile birlikte)
7Araştırma ve Geliştirme Giderleri Firma Karlılığını Etkiler Mi? Türkiye Örneği, 5. Uluslararası Girişimcilik Kongresi , 5-7 Haziran, Kazakistan, Almaty, , 2013(Yıldız, F., ile birlikte)
8Banka Büyüklüğünün Karlılık Üzerindeki Etkisi , International Congress On Economics, Finance, And , Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Chyngyz Aytmat, 378-386, 2013(Elitas B.L. ve Yıldız F., ile birlikte)
9Girişimcilik Finansmanında Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketleri, Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 1-3 Kasım, 257-270, 2013(Köylüoğlu, S., ile birlikte)
10Çalışma Sermayesi Gereksinimlerinin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Gıda Sektörü Üzerine Bir İnceleme, II. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Tür, Würzburg Maximillians Almanya 14-17 Kasım, , 2013(Elitaş, B.L., ile birlikte)
11Girişimcilik Eğitimi Almış Öğrencilerin Girişimciliğin Finansmanı Konusunda Algılarının Ölçülmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği, 6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek Kırg, 24-26 Nisan 2014, 135-143, 2014(Yıldız F, Topal Y, ile birlikte)
12Pazarlama Harcamalarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma, II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu Bur, 29-31 Mayıs 2014 , 121-133., 2014(Mecek G., ile birlikte)
13An Alternative View For Auditing: German 10 Point Program, 3rd International Symposium on the Accounting and , Japan on September 10-12, 2014, 345-356., 2014(Elitaş C., Elitaş B.L., ile birlikte)
14Davranışsal Finansın Bireysel Yatırımcıların Karar Mekanizmaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Türkiye’deki Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, I. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi, Maked, 10-14 Haziran , , 2015(Yıldız F, Topal Y, ile birlikte)
15Karlılığı Belirleyen Finansal Faktörler: Bıst'da İşlem Gören İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kong, 28-31 Ekim 2015, , 2015(Topal Y., ile birlikte)
16Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi, 21-23 Ekim 2015, , 2015
17Davranışsal Finans Eğilimleri İle Bireysel Emeklilik Fon Tercihleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi: Türkiye’deki Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları K, 12-14 Mayıs 2016, , 2016
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sigorta Şirketlerinin Yönetim Kurulu Yapısı ile Firma Performansı Arasındaki İlişki, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Konya, 10-12 Mayıs, 342-345, 2012
2Yeni Başarı Kriterleri, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Konya, 10-12 Mayıs, 806-808, 2012(Kaya M.M., ile birlikte)
3Organize Sanayi Bölgelerinin Yerel Ekonomiye Katkısı, 4. Yerel Ekonomiler Kongresi Gümüşhane, 24-26 Mayıs, , 2012
4Gri İlişkisel Analiz ile Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Belirlenmesi, 16. Finans Sempozyumu Erzurum, 10-13 Ekim , 521-530, 2012(Elitaş C., Eleren A., Yıldız F., ile birlikte)
5Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İdari Yerleşim Yerlerine Ekonomik Katkıları: Afyonkarahisar Örneği, 5. Yerel Ekonomiler Kongresi, Manisa, 9-10 Mayıs, Manisa, , 2013(Mecek, M.,Kılıçaslan, K., ile birlikte)
6 Bankaların Şeffaflık Düzeyleri İle Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi, 18. Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014 Denizli, 729-744, 2014(Elitaş B.L ve Mecek G., ile birlikte)
7Şike Soruşturmasının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Kulüpleri Üzerine Bir Araştırma, 19. Finans Sempozyumu, Çorum, 21-24 Ekim 2015, , 2015(Elitaş C. ve Karahan Ö., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Genel Muhasebe I - II, Lisans Yayıncılık, , 61-86, 2014
2Yerel Yönetim Hizmetlerinin Finansmanında Ve Sunumunda Alternatif Bir Model: Kösi (Kamu – Özel Sektör İşbirliği) Uygulamaları, Bekad Yayınları, 479-504, , 2015(Mecek G. ve Kaymaz A.R., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler (Kitap Editörlüğü)
2İnsan Kaynakları Yönetimi (Dergi Editörlüğü)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1 Ceo Dualıty-İkilik Ve Firma Performansı İlişkisi: Türkiye Örneği
2Yüksek ve Düşük Teknoloji Gerektiren Firmalarda Ceo Dönüşüm Hızının Firma Performansina Etkisi
3Girişimcilik Eğitimi Almış Öğrencilerin Girişimciliğin Finansmanı Konusunda Algılarının Ölçülmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
4Davranışsal Finansın Bireysel Yatırımcıların Karar Mekanizmaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Türkiye’deki Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
5Karlılığı Belirleyen Finansal Faktörler: Bıst'da İşlem Gören İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
0Verdiği Dersler : 
1Genel Muhasebe2010
2Finansal Yönetim2010
3Bilgisayarlı Muhasebe2011
4Dış Tic. İşl. Muhasebesi2011
5Bankacılık ve Sigortacılık2011
6Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri2012
7Uluslararası Finans Teknikleri2011
8Dönem Sonu Muh. İşl.2012
9Ticari Matematik2011
10Uluslararası Finans2012
11Genel Muhasebe2011
12Genel Muhasebe2012
13Finansal Yönetim2012
14Bilgisayarlı Muhasebe2012
15Bilgisayarlı Muhasebe2011
16Dış. Tic. İşl. Muhasebesi2012
17Sigortacılık2013
18Şirketler Muhasebesi2013
19Araştırma ve Raporlama Yönetimi2013
20Paket Programları 12013
21Mali Tablolar Analizi2014
22Sermaye Piyasası İşlemleri2014
23Paket Programları 22014
Diğer Bilgiler :