Doç. Dr. HATİCE ÖZUTKU(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi hozutku@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yönetim Organizasyon
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : HACETTEPE ÜNİ.İ.İ.B.F. İŞLETME 1988
Yüksek Lisans : İSTANBUL ÜNİ.SOS.BİL.ENS.ORG.VE İŞL. POLİTİKASI 1995
Doktora : AKÜ SOS.BİL.ENS.YÖNETİM-ORGANİZASYON 1999
Doçentlik : YÖNETİM ORGANİZASYON 2010
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The Relationship between Manager-Subordinate Exchange and Job Satisfaction, TODAİE's Review of Public Administration , 1 (2), 91-114, 2007
2Big Five Personality Factors and Other Elements in Understanding Work Stress of Turkish Health Care Professionals , African Journal of Business Management, 5(26), 10462-10473, 2011(Altındiş S., ile birlikte)
3The Relations between Work Intensity and Work-Family Conflict in Collectivist Culture: Evidence from Turkish Health Care Professionals, Journal of Health Management, 15, 361-382., 2013(Altindis S, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The Determinants of Human Resource Practices: An Empirical Investigation in the Turkish Manufacturing Industry, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 9 (1), 73-93, , 2009(Öztürkler, H. , ile birlikte)
2Örgüte Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılık ile İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Istanbul University Journal of the School of Busin, 37 (2), 79-97, 2008
3Lider-Üye Etkileşim Teorisi Çerçevesinde Yönetici Ast Etkileşimi ile Örgütsel Bağlılık Boyutları ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa, 22 (2), 193-210, 2008(Ağca V, Cevrioğlu E, ile birlikte)
4Psikolojik Güçlendirme ve Güçlendirmeyi Etkileyen Faktörler: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Bir Araştırma”, , Haziran (2011), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, XIII (1), , 2011(Altındiş S., ile birlikte)
5Yönetsel Performansa Yetkinlik Temelli Yaklaşım: Türk Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , 41/1, 142-161, 2012(Çetinkaya M., ile birlikte)
6Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Firma Performansı Arasındaki İlişkide İçsel ve Dışsal Uyumun Moderatör Etkisi: Türk Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 12 (3), 351-367, 2012(Çetinkaya M., ile birlikte)
7İnsan Kaynakları Yönetiminde Hat Yöneticilerin Rolüne İlişkin Bir Çalışma , Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal, 30, 1-21, 2012(Çetinkaya M., ile birlikte)
8The Influence of Intrinsic and Extrinsic Rewards on Employee Results: An Empirical Analysis in Turkish Manufacturing Industry , Business and Economics Research Journal, 3/3, 29-48, 2012
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkenlik Ölçümü, Verimlilik Dergisi, 4, 61-84, 2000
2İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Eğilimler: Dış Kaynaklardan Yararlanma, Verimlilik Dergisi, 2, 117-130, 2002
3Yöneticilerin Sosyal Sorumluluğa Yönelik Tutumları: Afyon İlinde Faaliyet Gösteren Özel ve Kamu Banka Şubelerinde Bir Karşılaştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, VI/2, 71-86, 2004(Cevrioğlu E, ile birlikte)
4Yönetim ve Etik: Özel ve Kamu Banka Şube Yöneticileri Üzerine Bir Alan Araştırması, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7, 91-104, 2005(Cevrioğlu E, ile birlikte)
5Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi: Türk İmalat Endüstrisinde Bir Alan Araştırması, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 24/1, 211-240, 2006
6Amaç Yaklaşımına Göre İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkililiğini Ölçmeye Yönelik Bir Durum Çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 8/3, 262-284, 2006
7Yönetici-Ast Etkileşimi ile İş Tatmini Arasındaki İlişki, Amme İdaresi Dergisi, 40/2, 79-98, 2007
8Kültürel Farklılıkların Yönetiminde İnsan Kaynakları Stratejilerinin Rolü: IKEA Örneği, Çanakkale Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergi, 8 (1), 193-216., , 2010(Helvacıoğlu, N., ile birlikte)
9Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma , Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , 26, 221-236., , 2010(Çetinkaya, M., ile birlikte)
10Algılanan Liderlik Tarzının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak, XXIV (2), 67-82, 2005
11İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi , 2, 105-119, 2007(Dündar S, Taşpınar F, ile birlikte)
12Lider-Üye Etkileşimine Çok Boyutlu Yaklaşım: Liden ve Maslyn'in Dört Boyutlu Lider-Üye Etkileşim Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerine Yönelik Görgül Bir Araştırma, Akademik İncelemeler Dergisi, 3 (1), 95-123, 2008(Yıldız G, Cevrioğlu E,, ile birlikte)
13Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma , Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüs, 26, 221-236, 2010(Çetinkaya M., ile birlikte)
14Kurumsal Performans, Motivasyon ve Kuruma Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Afyon Belediyesinde Bir Araştırma, Türk İdare Dergisi, 85/476, 151-183, 2013(Gürler Hazman G, Çalışkan A ve Töre Başat H, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Lider-Üye Etkileşim Teorisi Çerçevesinde, Yönetici-Ast Etkileşimi İle Örgütsel Bağlılık Boyutları ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme, Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , , 2007(Ağca V, Cevrioğlu E, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Örgütsel Performans Boyutuyla İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, , 328, 2010
2İnsan Kaynakları Yönetimi, Literatür, 406, , 2013(Gürol Y, Paksoy H.M, Taşlıyan, M. vd.,, ile birlikte)
3Belediyeler İçin Bir Performans Ölçüm Modeli Olarak Performans Prizması, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlı, 453, , 2014(Hazman G H, Çalışkan A, Başat H, Tatar A, ile birlikte)
4Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, , , , 2014
0Yönettiği Tezler
1Hastanelerde Ekip Çalışmasının Performansını Etkileyen Bir Faktör Olarak Güven-Güvensizlik., Asuman Parlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
2İşçi İşveren Çatışmalarının Çözümünde Kazan Kazan Stratejisi., Serhat Gökbayrak, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
3Bir Örgüt Geliştirme Unsuru Olarak Örgütsel Öğrenme, Ali Aydın, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
4Örgütsel Performansın Değerlendirilmesinde Çok Boyutlu Ölçüm Sistemleri ve Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama, Hümeyra Töre Başat, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
5Yetkinlik Temelli İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bir Uygulama, Melek Çetinkaya, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
6Örgütlerde Stres Kaynaklarının Çalışanların İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi ve Afyon İl Merkezinde Faaliyet Gösteren Bankalardaki Bayan Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma, Feride Çetinkaya, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi: Türk İmalat Endüstrisinde Bir Alan Araştırması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje No: 051.İİBF.02,2005.
0Diğer Etkinlikler
111.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Yürütme Kurulu Üyesi
2Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında Afyon İlinde ilköğretim okulları ve liseler için okul müdür adaylarına yönelik olarak düzenlenen eğitimde "insan kaynaklarının eğitimi" isimli ders yürütülmüştür.
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türkiye'de İş Görme Anlayışı" konulu konferans.
4Afyon Polis Okulunun düzenlemiş olduğu eğitim seminerlerinde "insan kaynaklarının motivasyonu" konulu sunum yapılmıştır.
0Verdiği Dersler : 
1Yönetim Organizasyon2006
2İnsan Kaynakları Yönetimi2007
3İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar2006
4Kurumsal Yönetim2007
5İşletme Yönetimi2006
6İnsan Kaynakları Yönetimi2007
7Örgüt Teorisi2005
8Startejik Yönetim2006
9İşletme Bilimine Giriş2009
10Yönetim Organizasyon I2009
11Yönetim Organizasyon I2010
12Yönetim Organizasyon II2009
13İngilizce I (N.Ö-İ.Ö)2009
14İngilizce II (N.Ö-İ.Ö)2009
15İngilizce I N.Ö2010
16İnsan Kaynakları Yönetimi2010
17Yönetimde Küresel Eğilimler (Doktora)2010
18Performans Yönetimi2010
19İnsan Kaynakları Yönetimi2012
20Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri2012
21Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri2012
22İşletme Bilimine Giriş2012
23Yönetim Düşüncesinin Evrimi2012
24Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II2012
25Performans Yönetimi2012
Diğer Bilgiler :