Prof. Dr. AHMET ALTINTAŞ(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi aaltintas@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Milli Mücadele, Cumhuriyet Tarihi, Ermeniler, Çanakkale Savaşları
Yabancı Dili : FRANSIZCA
Lisans : SELÇUK ÜNİ.FEN -ED.FAK.TARİH 1987
Yüksek Lisans : İSTANBUL ÜNİ.SOS.BİL.ENS.T.C.TARİHİ 1990
Doktora : İSTANBUL ÜNİ.SOS.BİL.ENS.T.C.TARİHİ 1995
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2009
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2017


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Müdür Yard19982000
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Ed Fak Tarih BölümBölüm Başkanlığı Vekaleti20012003
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Ed Fak Tarih BölümBölüm Başkan Yardımcılığı20032007
Afyon Kocatepe Üniversitesi Büyük Taarrruz Araştırma Merkezi Md. Yard.20052007


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Polonya İlişkilerinde Esirler, 1916-1923", TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞ, , , 2017
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1“Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında Fransa’nın Rolü”, , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, Cilt. VII, Sayı: 1 , s. 19-72, 2005
2"Osmanlı İmparatorluğu’nun Tehcir Kararı Alması ve Uygulaması”, , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstit, C. VII, Sayı: 1, s. 73-94, 2005
3“Reşit Saffet Atabinen ve Türk Turizmine Katkıları (1884-1965)”, , Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültes, Cilt: XXVI, Sayı: 42, , Eylül, s.9-36. , 2007
4“Makedonya Sorunu ve Çete Faaliyetleri”. , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstit, C. VII, Sayı: 2, s. 75-99, 2005
5Reşit Saffet Atabinen ve Faaliyetleri, Arayışlar –İnsan Bilimleri Araştırmaları, , C.18, s.129-150, 2007
6"Büyük Taarruzun Askeri Hazırlıkları", Atatürk ve Büyük Taarruz Kahramanlarına Armağan, , Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayın No: 78, 41-77, 2010
7"Kuva-yı Milliye ve Bayatlı Arif Bey'in Faaliyetleri", Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 78, s.247-262., 2010(, ile birlikte)
8"Yeşil Ordu Cemiyeti’nin Siyasi Yapısı", , Türkler Ansiklopedisi, 16. Cilt, 212-216, 2002
9"Bosna Hersek'in Jeostratejik Önemi ve Türkiye, Türk Bilim Dergisi, Ege Ün., Ekim 2012, s. 159-174, , , , (Ercan Seyhan, ile birlikte)
10"Birinci Dünya Savaşı'nda Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Macaristan'daki Faaliyetleri", International Conference on the Changing World and Social Research I (1CWSR), August 25-28, 2015 Vienna, Austrıa, sunum 26 Ağustos 2015 saat 9.00, Viyana/Avusturya, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araşt, Yıl: 8 Sayı: 16, s. 1-16., 2016
11"Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Sırbistan İlişkileri'nde Esirler (1912-1923)", Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, Cilt 2 Sayı 3, 1-15., 2016
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Büyük Taarruzun Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi, Orman Mühendisliği,, Yıl:45 Sayı: 7, 8, 9, s. 21, 2008
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Osmanlı Arşivleri'nin Dünya Barışı İçin Önemi, 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri/, 21-26 Kasım 2005, C.III, , s.1069-1082., 2009
2Osmanlı Arşivlerinin Türkiye'nin Yakın Komşuları Açısından Önemi, ICANAS 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalış, 38 ICANAS Bildiri Özetleri, s.1201, 2007
3Birinci Dünya Savaşı'nda Esir Düşen Türk Esirlerinin Sağlık Sorunları/Problems of health of Turkish prisoners in the first World War, 1. İUluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi/10. Ulus, 20-24 Mayıs 2008,C.2, s.1197, 2008
4Marsilya Kenti'nin Ermeni Olaylarındaki Rolü ve Önemi, XV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül , 12 Eylül 2006, Ankara 2010, 6. Cilt 2657-2672, 2006
5Milli Mücadele'nin Yeni Bir Kaynağı: Koca Behçet'in Anıları/ A New Source of National Struggle, Diary of Great Behçet, VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, Atatürk Araştır, 14 Kasım 2007, C.II, s. 1561-1569, Ankara 2010., 2007
6"Göç Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme,Drama Livasından Şirince Köyü'ne Nüfus Mübadelesi",, Makedonya Bilimler Akademesi-Atatürk Araştırma Me, Üsküp-Manastır,, Makedonya,17-22. Ekim 2011, 2011(Gülden Songün, ile birlikte)
7Afyonkarahisar Esir Kampı ve Çanakkale Savaş Esirleri, III. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Üsküdar-Bağlarbaşı Kültür Merkezi, 21 Nisan 2012, İstanbul, Gelibolu Tarih, Efsane ve Anı, Editörler; İbrahim , 175-183, , 2013
8Afyonkarahisar Kuva-yı Milliye Teşkilatı'nın Uşakla İlişkileri / The National Organization for Afyonkarahisar Relations with Usak/Büyük Taarruzun 90. Yılında Milli Mücadele ve Uluslararası Zaferyolu Sempozyumu/ 2-4 Ekim 2012 Uşak, Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Müc, 2-4 Ekim 2012 Uşak, , 2012
9 "Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı- Sırbistan İlişkileri’nde Esirler (1912-1923)" “Prisoners In Ottoman – Serbian Relations Based On Archives (1912-1923)”, "Birinci Dünya Savaşı 1914-1918" Uluslararası Konferansı, Sunum Tarihi 4 Ekim 2014, 3-4 Ekim 2014 Niş Üniversitesi, Vranje-Sırbistan., , , Uluslararası Bildiri, 2014
10"Muhammet İkbalin Hayatında Türk Kavramı", "3 Ülke 3 Düşünür Mehmet Akif Ersoy, Muhammet İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, (Tuba İşler İdiz ile birlikte) Sunum Tarihi 17 Ekim, 16-17 Ekim 2014, Burdur., , , , 2014
11"Osmanlı Esir Kampları ve Çanakkale Savaş Esirleri ile İlgili Bazı Tespitler" "Uluslararası Savaş Tarihi Araştırmaları Kongresi", Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sunum Tarihi 7 Kasım, 6-8 Kasım 2014, Çanakkale, , , , 2014
12"Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı- Polonya İlişkileri’nde Esirler (1916-1923), “Prisoners In Ottoman – Poland Relations Based On Archives (1916-1923)”, Türk Tarih Kurumu ve Varşova Üniversitesi İşbirliği ile Türkiye Polonya İlişkileri Konferansı (Temas Alanları 1414-2014), 5-9 Haziran 2014, Varşova-Polonya., , , , 2014
13"Bosna'dan Sandıklı'ya Kültür Köprüsü (Alacami Köyü Örneği)" Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, Sunum 2 Mayıs 2014, 30 Nisan- 4 Mayıs 2014/Podgorica-Karadağ., , , , 2014
14"Birinci Dünya Savaşı'nda Pozantı-Belemedik(Bilemedik) Esir Kampı", Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu Bildirileri Kitabı, , Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu , , , 2016(, ile birlikte)
15Arşiv Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'da Bulunan Rumen Savaş Esirleri", , Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyum, C.- 1, s. 427-444, , 2016
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Koca Behcet’in Hatıratında Milli Mücadelede Afyonkarahisar” , VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 18-2, C. VII, s.40-47, 2005
2"Afyon'da Kuva-yı Milliye" 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumları Bildiriler, 4 Mayıs 2009, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011, s. 37-51., , , , 2011
3Kurtuluş Savaşında Afyonkarahisar'ın Yeri ve Önemi, 29 Ocak 2012, Üniversite Hastahaneleri Birliği Kongresi, Atatürk Kongre Merkezi-Afyonkarahisar, , , , 2012
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1"Osmanlı Belgelerinde Ermeniler,Tehcir, 1915-1920", (müşterek) Başbakanlık Basımevi , Ankara 1994. , Başbakanlık Devlet Arşivleri, 550, , 1994(Kadir Aytar, Bülent Kulüp, Mehmet Canatar, Oğuz Çakıl, Ali Kaya, ile birlikte)
2Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi ,C. I, (müşterek) Başbakanlık Basımevi, Ankara 1995., Başbakanlık Devlet Arşivleri, 450, , 1996(Yıldırım,Hacı Osman -Demirel, Mücahit-Çalkın,Temur -Kaya,Ali , ile birlikte)
3Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da Ermeni Mezalimi, C. II, (müşterek) Başbakanlık Basımevi, Ankara 1995., Başbakanlık Devlet Arşivleri, 500, , 1997(Yıldırım,Hacı Osman -Demirel, Mücahit-Çalkın,Temur -Kaya,Ali , ile birlikte)
4Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezalimi, C.I, (müşterek) Başbakanlık Basımevi, Ankara 1996., Başbakanlık Devlet Arşivleri, 685, , 1995(H.Yıldırım, Murat Yüzbaşıoğlu, Ali Kaya, Mustafa Karazeybek, ile birlikte)
5Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), (müşterek),Başbakanlık Basımevi, Ankara 1995., Başbakanlık Devlet Arşivleri, 641, , 1995(Mehmet Canatar, Recep Karacakaya, Ali Kaya, Oğuz Çakıl, Bülent Kulüp, ile birlikte)
6.“Belgelerle Çanakkale Savaşları”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yayın No:5 Çanakkale 1997., , , , 1997
7"Çanakkale’de Bahriyelilerimiz” , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yayınları Yayın No: 6 Çanakkale 1997., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, , , 1997
8.“Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkale Savaşları Raporu”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No: 7 Çanakkale 1999., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, , , 1999
9."Milli Mücadele Döneminde Çanakkale, 1919-1923", Asil Yayınları, Ankara 2007., Asil Yayınları, , , 2007
10“Belgelerle Milli Mücadele Döneminde Esirler", Anekdot Yayınları, Ankara 2008., , , , 2008
11"Milli Mücadele'de Afyonkarahisar (1919-1922)", Afyonkarahisar Valiliği Yayınları, 2011, Afyonkarahisar Valiliği, 423, , 2011
12Atatürk'ün 55 Röportajı, Samsun Valiliği, Ankara 2012, , 227, , 2012
0Editorlük veya Hakemlikler
1Çanakkale Türk Yıllığı,Hakemlik, Nisan 2016
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli
3Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Hakemlik, 2016
4Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hak
0Yönettiği Tezler
1Çanakkale Savaşlarında Alman Askeri Heyeti ve Yardımları, Sinan Avcı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
2“1840- 1842 Tarihli Çanakkale Şeriye Sicilinin Sosyo- Ekonomik Yapısının Değerlendirilmesi ve Transkripsiyonu”, , Ahmet Güngör, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
3“Bulgar Eksarhlığı ve Faaliyetleri”, , Aşkın Koyuncu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
4“1835- 1839 Tarihli Çanakkale Şeriye Sicilinin Sosyo- Ekonomik Yapısının Değerlendirilmesi ve Transkripsiyonu”,, Ali Sönmez, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
5“Türk Basınında Yer Alan Alman Raporu ve Osmanlı Resmi Tebliğlerine Göre 1914-1918 Arasında Yaşanan Olaylar ve Tesirleri (Tanin Gazetesi’ne Göre )”, , Emin Hüseyin Şahin, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
6“Klasik Türk Müziği’nde III. Selim”, , Yıldırım Aktaş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
7“ Bosna-Hersek’in Jeostratejik Önemi ve Türkiye”, , Ercan Seyhan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
8“Milli Mücadele’de Denizli ve Denizli Olayı”, , Recep Kılıç, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
9“İzmir’in İşgalinden Sakarya Meydan Muharebesi Sonuna Kadar (1919-1921) Batı Cephesi İkmal Sistemi”,, Rasim Süt, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
10"Milli Mücadele'de Savaştepe, (1919-1923), Ramazan Balkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
11Milli Mücadele'de Sandıklı ve Çevresi,1919-1922,, Ordam Münevver Aydın, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
12Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Çanakkale Cephesi'ndeki Faaliyetleri, Tuba İşler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1"Arşiv Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Hilal-i Ahmer'in Avusturya'daki Faaliyetleri" Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP, 16. KARİYER. 09, 05. 04. 2016/ 29.09.2016
2 Proje Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı- Sırbistan İlişkileri'nde Esirler (1912-1923), Proje No 14.HIZ.DES.50
3 Proje Arşiv Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'da Bulunan Romanyalı Savaş Esirleri, 15.HIZ.DES.29
0Eserlere Yapılan Atıflar
1"Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton'un Çanakkale Savaşları Raporu" Çanakkale 1999, Atıf yapan "Mehmet Vahip (Kaçi) Paşa'nın Çanakkale Muharebeleri'ndeki Yeri ve Önemi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 82, dipnot, 51 s. 113
2"Osmanlı İmparatorluğu'nun Tehcir Kararı Alması ve Uygulaması", A.K.Ü. S.B.E. Dergisi Haziran 2005, Atıf yapan Hasan Babacan, Ermeni Sorunu Üzerine Makaleler, Afyonkarahisar 2007, dipnot,244, s. 109.
3"Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton'un Çanakkale Savaşları Raporu" Çanakkale 1999, Atıf yapan" Çanakkale Savaşları-Dardanel Wars", Ahmet Eyicil, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2009 8(1):317 -370, dipnotlar;4,108,136,167,170,227,253,254,261,282,306,318,321,326,327,345,357,376.
4"Koca Behçet'in Hatıratında Milli Mücadele'de Afyonkarahisar", Atıf yapan Uğur Üçüncü, "Türk Kamuoyunda Büyük Taarruz", Altınpost Yayıncılık, Ankara 2012, dipnot;60 s.31
5Belgelerle Çanakkale Savaşları, Çanakkale 1997, Atıf yapan "Destanlaşan Çanakkale:deniz, kara, hava savaşları", T. Seçer, Kastaş Yayınevi 2005
6Makedonya Sorunu ve Çete Faaliyetleri, 2005,Atıf yapan"Balkan Savaşları'nın 100. Yıldönümünde Balkan Tecrübeleri", Türk Akademisi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı Dış Politika Araştırmaları Merkezi, Rapor No.1//Ekim 2012, dipnotlar 8,9, s.6.
7“Reşit Saffet Atabinen ve Türk Turizmine Katkıları (1884-1965)”, Atıf yapan"Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Betimleyici Bir Araştırma: Turizm, Turist ve Antalya İle İlgili Görüşler, 13. Ulusal Turizm Kongresi, 6-9 Aralık 2012, Antalya, s.833.
8"Milli Mücadele Döneminde Afyon ve Havalisi (1919-1922), İ.Ü, S.B.E, 1990, Atıf yapan, Uğur Üçüncü, "Türk Kamuoyunda Büyük Taarruz", Altınpost Yayıncılık, Ankara 2012, dipnot no;49, s. 28.
9"Osmanlı Belgelerinde Ermeniler,1915-1920", (Müşterek Eser),Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd. Ankara 1994,Atıf yapan, Hasan Babacan, Ermeni Sorunu Üzerine Makaleler, A.K.Ü., Afyonkarahisar 2007, dipnotlar;63, 65, 69, 79, 86, 87, 89, 90, 95, s.38-50.
0Diğer Etkinlikler
1Milli Mücadele ve Büyük Taarruz'da Afyonkarahisar Sempozyumu'nda "Kuva-yı Milliye ve Bayatlı Arif Bey'in Faaliyetleri", 9 Ekim 2009, Cuma, Dördüncü Oturum.
2Atatürk Araştırma Merkezi-Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Ortaklaşa Afyon'da Düzenlediği, 90. Yıldönümünde Milli Mücadele Paneli, 4 Mayıs 2009, "Afyon'da Kuva-yı Milliye",isimli bildiri, Atatürk Kongre Merkezi, ANS Kampüsü 2009
330 Ağustos nedeniyle Antalya Radyosu'nda Günün Konusu" Proğramında " 26 Ağustos Büyük Taarruz'dan 30 Ağustosa kadar geçen süre'de Afyonkarahisar, Zafer Yürüyüşü" adlı 12 dk'lık ulusal canlı yayın konuşması, 30 Ağustos 2009.
4"Çanakkale Savaşları", 20 Mart 2002,Saat: 14 AKÜ. Erdal Akar Konferans Salonu.
5"Sözde Ermeni Meselesi" 8 Aralık 2005, Perşembe, Saat: 12 AKÜ. Rıza Çerçel Kültür Merkezi,
6"Sözde Ermeni Soykırımı", 28 Mayıs 2003, Saat:11, Afyon Gazi Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu.
7"Cumhuriyet ve Çağdaşlaşma, Cumhuriyetin Kurulduğu Temeller", 26 Ekim 2001 saat:14 Afyon Belediyesi Kültür Merkezi,
8Afyonkarahisar Valiliği'nin Ali Çetinkaya'nın 61. Ölüm Yıldönümü nedeniyle düzenlediği "Milli Mücadele ve Ali Çetinkaya", Konferansı, 22 Şubat 2010, Saat: 11. Ali Çetinkaya Kız Meslek Lisesi Konferans Salonu
9" Çanakkale Savaşları ve Önemi", 18 Mart 2011, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Atatürk Kongre Merkezi, Saat: 20.20-20.40.18 Mart 2011, Afyonkarahisar
10 Sözün Bittiği Yer Çanakkale,16 Mart 2012,Ahmet Karahisari Kampüsü,Afyonkarahisar.
11 97. Yıldönümünde Çanakkale Destanı,23 Mart 2012,Türk Ocakları-Tarih Kulübü Ortak Etkinliği, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, A.N.S. Kampüsü, Afyonkarahisar
12Çanakkale Zaferi, 28 Mart 2012,Çay Meslek Yüksek Okulu, Çay-Afyonkarahisar
13Sözde Ermeni Soykırımı, 8 Mart 2012, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, A.N.S. Kampüsü-Afyonkarahisar
14Çanakkale Zaferi'nin Önemi, Afyonkarahisar İl Müftülüğü Personel Konferansı, 21.03.2012, Saat:9.30, RAM Konferans Salonu-Afyonkarahisar
1589. Yılda Cumhuriyet İdaresi Paneli "Atatürk'te Cumhuriyet Fikrinin Oluşması" sunumu, 30 Ekim 2012, Saat: 14.00 Abdullah Kaptan Salonu, ANS Kampüsü-Afyonkarahisar
16"24 Eylül Bolvadin'in Kurtuluş Günü ve Yunan İşgali" Bolvadin Kent Konseyi,Bolvadin Belediye Sineması, 24 Eylül 2013 Bolvadin.
17"Kurtuluş Savaşı'nda Cami ve Din Görevlisi'nin Rolü",Şuhut Müftülüğü, Şuhut Belediye Düğün Salonu,2 Ekim 2013.
18"İnancın Zaferi Çanakkale",Konferansı Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 21.03.2014, saat: 14.00
19"Çanakkale Savaşları ve Türk Tarihi" Konferansı, Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdu Farkındalık Konferansları, 19.03.2014, saat:20.00, Afyonkarahisar
20"Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,Bosna'dan Sandıklı'ya Kültür Köprüsü (Alacami Köyü Örneği),30 Nisan 4 Mayıs, Podgroica/Montenegro, Sunum Tarihi 1 Mayıs 2014.
21"Cumhuriyetin İlanı Süreci" Afyon Tınaztepe KYK Yurdu Farkındalık Konferansları, 26.10 2015 saat; 20.00, Afyonkarahisar
22"Atatürk ve Cumhuriyet" Konferansı 29 Ekim 2015,A.D.D., RAM Konferans salonu, saat: 14.00, Afyonkarahisar
23"Çanakkale Savaşlarını Anlamak", Antalya Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Konferans Salonu, 16 Mart 2017, Saat 13.30, Antalya
0Toplumsal Katkılar :
1Orman ve Çevre Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 27 Temmuz-14 Ağustos 2009, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Eğitimi,Öğreticiliği,
2"Çanakkale Savaşları ve Önemi", Tarih ve Medeniyet Proğramı, Karahisar TV,Saat 20.30-21.30 Canlı Yayın 15 Mart 2010. Afyonkarahisar.
3"Çanakkale Savaşları ve Atatürk", Hakan Yılmaz'ın Moderatörlüğü'nde, Kanal 3 TV, 18.30-19.15, Canlı Yayın, 18 Mart 2010, Afyonkarahisar.
4"Çanakkale Savaşları Özel Proğramı", Karahisar TV, Saat 20.30-22.45, Canlı Yayın, 18 Mart 2010, Afyonkarahisar.
5"Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" Kanal 3 TV.18 Mart 2011, Saat: 13.30-15.00 Canlı Yayın,18 Mart 2011, Afyonkarahisar
6"Atatürk ve 10 Kasım" Kanal 3 TV. Tarih-i Alem Proğramı, Saat: 23.00-24.00,14 Kasım 2011,
7"Ermeni Sorunu" Geniş Açı Proğramı, Yasin Köksal'ın Moderatörlüğü'nde, Kanal 3 TV, Saat 20.30-23. Canlı Yayın, 25 Aralık 2011, Afyonkarahisar.
8 Çanakkale Zaferinin 97 Yıldönümünde Çanakkale Savaşları,Özel Gündem Proğramı, Avusturalya Gelibolu Dostluk Derneği Kurucu Başkanı Julya Gül Aslan-Doç. Dr. Ahmet Altıntaş, 25.03.2012,Pazar, Saat. 20.30. Karahisar TV, Afyonkarahisar.
0Verdiği Dersler : 
1Arşivcilik2001
2Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I2001
3Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II2001
4Osmanlı Tarihi Metinleri III2012
5Cumhuriyet Tarihi I2009
6Milli Mücadele Tarihi I,2010
7Tarihi Türk Metinleri2009
8Çağdaş Dünya Tarihi2012
9Jeopolitik2013
10Afyonkarahisar Tarihi2013
Diğer Bilgiler :