Doç. Dr. GÜRSOY ŞAHİN(BÜYÜK TAARUZ U.A.M.M)
E-posta Adresi gsahin@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİ, GEZGİNLER, TÜRK İMAJI
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : İNÖNÜ ÜNİ.EĞT.FAK. TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 1994
Yüksek Lisans : AKÜ.SOS.BİL.ENS.TARİH A.D. 2001
Doktora : ANKARA ÜNİ.SOS.BİL.ENS.GENEL TÜRK TARİHİ 2005
Doçentlik : ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ 2011
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama Araştırma MerkMerkez Müdürü2007 
AKÜ Fen-Edebiyat Fak. Tarih Blm.Bölüm Başkan Yardımcılığı20072008
AKÜ Fen-Edebiyat Fak. Tarih Blm.Bölüm Başkan Yardımcısı20102011
AKÜ Fen-Edebiyat Fak. Tarih Blm.Bölüm Başkan Yardımcıs20122013


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Şahin, G., “Karahisâr-ı Sâhib Aile Yapısı (1840-1850)”,, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. II, S. I, Nisan 2000, ss.84-99, 2000
2Şahin, G., “XIX. Yüzyılın Ortalarında Afyonkarahisar Kazâsı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı (1840-1850)”,, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, C. III, S. I, Haziran 2001, ss.105-119, 2001
3Şahin, G.,“XVII. Yüzyılın Sonlarında Afyonkarahisâr Sancağının İdâri ve Fizîki Yapısı (554 Numaralı Afyon Şer‘iyye Siciline Göre)”, , Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi,, C. XVII, S. 2, (Aralık 2002),, ss.39-57., 2002
4Şahin, G., “XVII. Yüzyılın Sonlarında Afyonkarahisâr’da Sosyal Hayat ve Aile Yapısı”,, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XVIII, S. 1, (Temmuz 2003), ss.61-85., 2003
5Şahin, G., “XVII. Yüzyılın Sonlarında Afyonkarahisâr’da Eşkıyalık Hareketleri”,, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, C. IV, S. 2, Temmuz 2003, ss.75-88., 2003
6Şahin, G., “Osmanlı Devleti’nin 1684 Avusturya-Macaristan Seferi Hazırlıkları ve Bunların Afyonkarahisâr Kazâsında Halka Yansımaları”,, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 4, C. 4 Yıl 4, 2003, ss. 111-125, 2003
7Şahin, G., “Türk-Ermeni İlişkilerinin Bozulmasında Amerikalı Misyonerlerin Rolleri Üzerine bir İnceleme”,, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, C. VII, S. 1, Haziran 2005,, ss.184-207., 2005
8Şahin, G., “Amerikalı bir Misyonerin XIX. Yüzyılın Ortalarında Türk-Ermeni Kültürel İlişkileri ile İlgili İzlenimleri Üzerine bir Değerlendirme”,, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, C. VII, S. 1, Haziran 2005, ss.208-239, 2005
9Şahin, G., “Atatürk Döneminde Batı’daki Olumsuz Türk ve Türkiye İmajını Düzeltme Çabaları ve Türk Seyyahin Cemiyeti’nin Bu Konudaki Çalışmaları“,, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, C. VIII, S. 3, (Aralık 2006),, ss.137-159., 2006
10Şahin, G., “Avrupalıların Osmanlı Ülkesindeki Eski Eserlerle İlgili İzlenimleri ve Osmanlı Müzeciliği”, AÜ. DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, C.XXVI, S. 42, (Eylül 2007) Ankara 2007, ss. 101-125., 2007
11Şahin G., “Venedik’in Ermeni Meselesindeki Rolü Hakkında”,, Ermeni Araştırmaları,, Sayı 27-28,, ss. 101-119., 2007
12Şahin, G., “Osmanlı Devleti’nde Ermeni Tercümanlar”, Ermeni Araştırmaları,, Sayı 30,, ss. 65-89., 2008
13Şahin G., “XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Gelenekçi Bir Akım Olarak Kadızâdeli Hareketin Dini Algılayışı ve Bunun Kanûn-ı Kadîm’le İlişkilendirilmesi”,, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Der, S. 45, Yıl:2007, ss. 27-55., 2008
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Şahin, G., “Türk Aile Yapısı XVII. Yüzyıl Sonu Karahisâr-ı Sâhib Örneği”, Taşpınar, S. 1, Ekim 1999, ss.43-52., 1999
2"Seyahatnamelerde Mevlevi Ve Rufai Dervişleri İle İlgili İzlenimler", Türk Yurdu-Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye, C. 33, Sayı 310, 78-84, 2013
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Şahin, G., “Sosyal Hayatta Türk–Ermeni Münasebetleri ve Bu İlişkilerin Osmanlı Ülkesinden ABD’ye Göç Eden Ermeniler Üzerindeki Bazı Yansımaları”,, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (Erciyes Üniversitesi, (20–22 Nisan 2006), C. II,, ss. 241-261., 2007
2Şahin, G., “Osmanlı'da Hediyeleşme: Avrupalı Gezginlerin İzlenimleri”,, Türk Kültüründe Hediye, Kültür Tarihimizde Çeyiz,, 16-17 Kasım 2005, ss. 35-51., 2007
3Şahin, G., “II. Meşrutiyet Döneminde Pozitivist Anlayış ve Bu Akımın Türk Modernleşmesindeki Yeri”,, 100.Yılında II.Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekse, Marmara Üniversitesi-Kültür ve Turizm Bakanlığı ya, ss. 217-247., 2009
4Sivaslı Mihitar (1676-1749), Mihitaristler ve Ermeni Milliyetçiliğine Katkıları, Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, C.II, 241-284, 2009
5"Tehcire Giden Süreçte Suşehri’nde Ermeni Faaliyetleri ve Ahmet Hilmi (Kalaç) Bey", 1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Gü, 2014, 513-543, 2014
6"II. Abdülhamid’in Ölümünün İngiliz Basınına Yansımaları Ve İngiliz Kamuoyunda Sultan II. Abdülhamid Algısı", Sultan II. Abdülhamid, 301, 332, 2014
7"Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı Sırasında Rakip Devletlerle Olan Ticari İlişkilerini Düzenlemeye Yönelik Çabalarına Dair Bazı Tespitler", Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi, , 2015, C. 2, s. 177-195, 2015
8Balkanizm Hakkında Bazı Tespitler: Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Avrupa’nın Balkan Milletlerine Bakışı, Proceedings Book Of International Conference On Th, 25-28 Ağustos 2015, s.467-478., 2015
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Şahin, G., “Tanzimat Fermanı Sonrasında Afyonkarahisar’da Günlük Hayat (1840-1850)”,, V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildiri, (13-14 Nisan 2000),, ss.240-243., 2001
2Şahin, G., “XVII. Yüzyılın Sonlarında Afyonkarahisar’da Vakıflar ve Vakıf Hizmetleri”,, VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildir, (10-11 Ekim 2002), ss.381-394., 2003
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Şahin, G., İngiliz Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu ve Türk İmajı, Gökkubbe yayını, İstanbul 2007, 370 s., Gökkubbe yayını, , 370 s., 2007
2Şahin, G., Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Sivas ve Suşehri Bölgelerinde Ermeni Faaliyetleri, IQ Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul 2007, 256 s., IQ Kültür Sanat Yayınevi, 256 s., , 2007
3Şahin, G., Osmanlı Devleti’nde Katolik Ermeniler, Sivaslı Mihitar (1676-1749) ve Mihitaristler, IQ Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul 2008, 272 s., IQ Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, 272 s. , , 2008
4Şahin G., “Osmanlı Sefirlerinin Gözündeki Avrupa İmajı ve Bu İmajın Şekillenmesindeki Etkenler”, Prof. Dr. Yavuz Ercan Armağanı, Turhan Kitabevi Yayını, Ankara 2008, ss. 835-862., Turhan Kitabevi Yayını, , 835-862., 2008
5“Kocatepe Ruhu” Büyük Zaferin Kazanılmasındaki Psikolojik Faktörler, AKÜ yay., 219-238, , 2010(G.şahin vd., ile birlikte)
6Atatürk ve Büyük Taarruz Kahramanlarına Armağan, AKÜ Yay., , , 2010
7“Ermeni Milliyetçiliğinin Kökenleri Hakkında”, Tarih Boyunca Türkler Ve Ermeniler, Ermeni Meseles, TTK Yay., 105-128, 2014
8“İmaj-Öteki Kavramları ve Kaynak Olarak Seyahatnameler”, Avrupa’da Türk İmajı (XVI-XIX. Asır İngiltere Örneği),, Çizgi Kitabevi, ss. 17-29., , 2010(Mustafa Eravcı, ile birlikte)
9“Türk İmajının Kökenleri ve Seyahatnamelerin Buna Etkileri”, Avrupa’da Türk İmajı (XVI-XIX. Asır İngiltere Örneği),, Çizgi Kitabevi, s. 33-53., , 2010(Mustafa Eravcı, ile birlikte)
10İngiliz Gazeteci Sir Edwin Pears’a Göre XX. Yüzyılın Başlarında Balkanlarda Sosyal Yapı ve Birlikte Yaşama Tecrübesi, Libra Kitabevi, 317-314, , 2015
0Editorlük veya Hakemlikler
1CAPPADOCIA: JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES
2Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3The Journal of History School
4Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
5Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
6The Journal of Academic Social Science Studies
7Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and His
8Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0Yönettiği Tezler
1912 Numaralı 1723-1724 (H.1136) Tarihli Surre Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi,, Fatih Aytekin, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
22/351 Numaralı İstanbul Bâb Mahkemesi Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (H.1231-1232-/M.1816-1817), Uğur Tekalmaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
3Türk Demokrasi Hayatında 12 Mart 1971 Muhtırası, Serdar Köse, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Atatürk ve Büyük Taarruz Kahramanlarına Armağan
2Avrupa’da Türk İmajı
3İngiliz Gazeteci Sir Edwin Pears’a Göre XX. Yüzyılın Başlarında Balkanlarda Sosyal Yapı ve Birlikte Yaşama Tecrübesi
0Toplumsal Katkılar :
1Şahin, G., TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda, 2008 yılında 52 hafta boyunca her Çarşamba saat 15.05-16.00 arasında yayınlanan ve prodüktörlüğünü Sayın Kadriye Savaşkan ve Vahide Feray Uz’un yaptıkları “Dün-Bugün-Yarın” Programında Osmanlı Tarihi ile ilgili 10-13 dakika arasında değişen radyo konuşmaları.
0Verdiği Dersler : 
1Uluslararası Böl. Ol. Ve Türkiye2006
2Atatürk İ.ve İ. Tar. I2006
3Tez Çalışmaları I2006
4Yakınçağ Avrupa Tarihi2006
5Çağdaş İslam Devletleri Tarihi2006
Diğer Bilgiler :