Doç. Dr. GÜRBÜZ OCAK(SİNANPAŞA MYO)
E-posta Adresi gocak@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim
Yabancı Dili : ingilizce
Lisans : GAZİ ÜNİ.KIRŞEHİR EĞİ.FAK.SINIF ÖĞR. 1993
Yüksek Lisans : ATATÜRK ÜNİ.SOS.BİL.ENS.EĞİ.BİL.EĞİ.PROG.VE ÖĞR. 1997
Doktora : ATATÜRK SOS.BİL.ENS.EĞİ.BİL.EĞİ.PROG.VE ÖĞR. 2003
Doçentlik : 5.03.2012
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim FakültesiDekan Yardımcılığı20042007
Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştirme veKomisyon Üyeliği20042007
Afyon Kocatepe Üniversitresi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği 20042007
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinanpaşa MYOMeslek Yüksek okulu Müdürü2011 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The Fulfilment Level of Social Skills of 4th and 5th Grade Students at Primary School According to Multiple Intelligence Types. , The New Educational Review., 16, 157-173, 2008(Dermez, G, ile birlikte)
2The Effect of Learning Stations on the Level of Academic Success and Retention of Elementary School Students, The New Educational Review, 21, 146-157, 2010
3The evaluation of the Applicability of the 2005 Social Studies Curriculum in Multigrade Teaching in terms of Teacher Views (A Qualitative Research), Educational Sciences: Theory & Practice, 11, 861-879, 2011(Yıldız, S. Ş., ile birlikte)
4An Evaluation of Teachers’ Success in Building Constructivist Learning Environments by Pre-service and In-service Teachers, Education and Science, 37(166), 25-40, 2012
5Examination of the Relationships between Fifth Graders' Self-Regulated Learning Strategies, Motivational Beliefs, Attitudes, and Achievement, . Educational Sciences: Theory & Practice,, 13, 1, 2013(Yamaç A., ile birlikte)
6Evaluation of 6th grade English curriculum in terms of speaking skills and identifying causes of speaking problems students face., . International Journal of Academic Research Part, 5, 3, 2013(Kızılkaya H, Boyraz S, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Analysis of the opinions of primary school teachers about new orientations in education. Procedia Social and Behavioral Sciences , Procedia Social and Behavioral Sciences , 1, 697-702, 2009(Şentürk, B., Ulu,M, ile birlikte)
2The views of students, teachers and parents and the use of portfolio at the primary level, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 28-36, 2009(Ulu,M., ile birlikte)
3Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. , Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, , 2010
4The application of portfolio technique in English lesson at the student centered education. , Çukurova University Faculty of Education Journal, 41(1), 87-94, 2012
5Öğretmen Adaylarinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açisindan İncelenmesi, Asian Journal of Instruction, 2, 1, 2014(Eğmir E, ile birlikte)
6Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Derslerindeki Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. , 26, 1, 2013(Ocak İ, Saban Y, ile birlikte)
7İlköğretim II. kademe öğrencilerinin medya okuryazarlığı dersi etkinliklerine yönelik tutumları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 38, 4, 2013(Yıldırım R, ile birlikte)
8Self-efficacy for Learning Form (SELF) for Preservice Teachers: The Study of Reliability and Validity, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi D, 14, 2, 2013(Yamaç A, ile birlikte)
9The Evaluation of a Turkish Literature Coursebook According to the Constructivist Learning Approach, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6, 3, 2013
10Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikâyelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories, 4, 4, 35-54, 2013(Ocak, İ., Yamaç. A. Yazıcıoğlu, A, ile birlikte)
11İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Yapılandırmacı Etkinliklere Yönelik Tutumları (Afyonkarahisar İl Örneği), 16, 29, 189-211, 2013(Kuş, G. ve Küçükilhan, S., ile birlikte)
12Attitudes of Students at Karamanoğlu Mehmetbey University towards Turkey’s Accession to the European Union, Journal of Modern Science, April, 37-60, 2014(Kızılkaya, H.and Boyraz, S. , ile birlikte)
13Öğrencilerin İnternet Ortamında İngilizce Kullanmalarına Yönelik Tutumları. , Afyon Kocatepe Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, , 16, 1-21, 2014(Hocaoğlu, N., ile birlikte)
14Sosyal Bilgiler Programındaki Coğrafya Konuları İle İlgili Etkinliklere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi De, 28, 27-44, 2014(Bulut, R, ile birlikte)
15Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeyleri ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , Ekev Akademi Dergisi , 58, 681-698, 2014(Karakuş, G., ile birlikte)
16The Effects of Students Teams-Achievement Divisions Method on Academic Success and Permanence in Social Sciences Lesson, e-International Journal of Educational Research , 5, 4, 2014(Küçükilhan, Seçil, ile birlikte)
17The Students' Conceptions Concerning The Effects Of 12-Year Compulsory Education On Secondary School Social Sciences Lesson, 10, 7, 733-750, 2015(Muzaffer Çatak, ile birlikte)
18Developing an Attitude Scale for Discussion Ability of Pre-service Teachers., Journal of Theoretical Educational Science, , 8, 50-69, 2015(Karakuş, Gülçin, ile birlikte)
19Turkish Students’ Metaphors about the European Union, International Journal of Instruction, 8, (157-172), 2015(Ocak, İ Özpınar, D, ile birlikte)
20The Evaluating The Applicability of Constructivist Approach in Mathematics Classes Based on the Views of Secondary School Maths Teacher, 2149-3030, 1, 23, 2015(Çimenci, A.F., ile birlikte)
21Evaluation of the Views of Students Towards Creative Drama Used in Mathematics Education, , , , 2015(ERşen, Z.B., ile birlikte)
22The Students' Conceptions Concerning The Effects of 12 Year Compulsary Education on Secondary School Social Sciences Lesson, , , , 2015(Çatak, M., ile birlikte)
23Developing an Attitude Scale for Discussion Ability of Pre-Service Tachers, , , , 2015(Karakuş, G., ile birlikte)
24Turkish Students' Metaphors about the European Education, , , , 2015(Ocak, İ., Özpınar, D., ile birlikte)
25Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri Algılarının İncelenmesi, , , , 2015(Erşen, Z.B., ile birlikte)
26Developing A Scale To Evaluate Teaching And Learning Situations In Secondary School Curricula, The Turkish Online Journal of Educational Technolo, Special Issue, , 2016(Ocak, İ. Boyraz, S., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Üstün ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminde Metafor Sistemin Uygulanması, MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 182, 178-195, 2009(Beşkardeş(Günay),S, ile birlikte)
2Sequential Teaching Methods In Biology And Their Effects In Academic Achievement, Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 32-43, 2009(Özay, E., Ocak, İ., ile birlikte)
3Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi , 10, 151-171, 2008(Demirdelen, C. , ile birlikte)
4Ortaöğretime geçiş sistemi’nin (OGES) veli, öğretmen ve öğrenci Tutumlarına göre değerlendirilmesi, MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergis, 186, 167-181, 2010(Yıldız, Ş., Akgül, A, ile birlikte)
5İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutum ölçeği geliştirme, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3, 69-82, 2010(Dönmez, S, ile birlikte)
6İlköğretim 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sistemine yönelik tutumlarının incelenmesi, Ahi Evran Üni. Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 11, 37-55, 2010(Akgül, A., Yıldız, Ş. , ile birlikte)
7Beşinci sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 94-109, 2009(Yurtseven, R, ile birlikte)
8Ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarih dersine bakış açıları ve başarıları arasındaki ilişkiler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, 11, 107-132, 2009(Demirdelen, C, ile birlikte)
9Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. , Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi(GEFAD), 3, , 2010
10Hayat bilgisi ders kitaplarının becerilere uygunluk düzeyinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi(Afyonkarahisar ili Örneklemi). , Kuramsal Eğitimbilim Dergisi., , , 2011
11İlköğretim 6. ve 7. sınıf fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. , Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, , 2011(Aydoğuş, R. , ile birlikte)
12İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarının yapılandırmacı anlayışa göre değerlendirilmesi., Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/(91-108), , 2010(Dai, A. , ile birlikte)
13Eğitimdeki bazı ilke ve kavramların atasözleri ile özdeşleştirilerek öğretilmesi., Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 409-420, 2007(Gündüz, M., ile birlikte)
141998-2005 Hayat bilgisi ders programlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi., MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 172, 40-55, 2006(Gündüz, M., ile birlikte)
15Eğitim fak. yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması., Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, 8, 293-311, 2006(Gündüz, M., ile birlikte)
16Ürün Seçki dosyaları hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Erzurum İl Örneği). , MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 170, 217-230, 2006
17Yapılandırılmış buluş yoluyla öğretimin öğrenmede kalıcılığa etkisi. , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, 7, 305-314, 2005
18İlköğretim okulları 3. sınıf hayat bilgisi ders içeriğinin öğretmen görüşlerine göre, bazı değişkenler açısından yeterlilik düzeyi (Standart Belirleme-Erzurum İl Örneği)., MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 165, 124-150, 2005(Beydoğan, H. Ö., ile birlikte)
19İlköğretim okulları 3. sınıf hayat bilgisi ders içeriğinin amaçlarla tutarlılık ve öğrenci seviyesine uygunluk açısından yeterlilik düzeyi (Standart Belirleme-Erzurum İl Örneği). , Gazi Üni. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 109-132, 2005(Beydoğan, H. Ö., ile birlikte)
20İlköğretim okulları 3. sınıf hayat bilgisi ders içeriğinin öğretmen görüşlerine göre, kültürel değerlere uygunluk düzeyi (Standart Belirleme-Erzurum İl Örneği). , Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi., 1, , 2004
21İlköğretim okulu 5.sınıf öğrencilerinin okuma anlama düzeyine videonun etkisi., İlköğretim-Online, 2, 19-25, 2004
22Genel biyoloji uygulamalarında akademik başarı kalıcılığa cinsiyetin etkisi., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 63-67, 2003(Özay, E., Ocak, İ., ile birlikte)
23Eğitim programlarına felsefi ve kültürel temelin etkileri., Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 1, , 2004
24Öğrenci merkezli fen öğretimi ile ilgili 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi., Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 45-58, 2003(Ocak, İ., ile birlikte)
25Okulda performans değerlendirme yöntemi hakkında sınıf öğretmenleri ve fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi., Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, , 244-254, 2003(Ocak, İ., ile birlikte)
26Bilgisayar destekli sunumun sınıf öğretmenine ek olarak ve sınıf öğretmeninden bağımsız olarak canlılar çeşitlidir ünitesinde akademik başarı ve kalıcılığı etkileme düzeyi., Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 19-27, 2002(Ocak, İ., ile birlikte)
27Kültürel düzeyi farklı ailelerden gelen ilköğretim okulları birinci devre öğrencilerinin okuma anlama düzeylerine yönelik bir araştırma., Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 29-43, 1999(Beydoğan, H. Ö., ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Yapılandırmacı öğrenme ortamları, Eğitime Bakış, Eğitim öğretim ve Bilim Araştırma D, 16, 56-60, 2010(Tavlı, M., ile birlikte)
2Yapılandırmacı Anlayış ve Çeşitleri, Eğitime Bakış, Eğitim öğretim ve Bilim Araştırma D, 16, 51-55, 2010(Çınar, İ., ile birlikte)
3Yapılandırmacı Yaklaşım, Eğitime Bakış, Eğitim öğretim ve Bilim Araştırma D, 16, 46-50, 2010(Koçyiğit, M. ve Özermen, E, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The student attitudes in terms of the usage of English activities and materials and their contributions to English learning process., Procedia - Social and Behavioral Sciences, 560, 564, 2010(Özçalışan, H.,Kuru, N, ile birlikte)
2As a classroom language, students’ attitudes towards speaking Turkish in English prep classes, Procedia - Social and Behavioral, 661, 665, 2010(Kuru, N., Özçalışan, H, ile birlikte)
3İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevi ve Proje Ödevlerine İlişkin Görüşleri. , 4th International Computer & Instructional Technol, 783, 787, 2010(Kılıçarslan, A.H., ile birlikte)
4Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyalleşmeye Yönelik Etkisine İlişkin Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, 4th International Computer & Instructional Technol, 788, 792, 2010(Kılıçarslan, A.H., ile birlikte)
5The effect of performance assignments in life science course at elemantary grade 3 on academic success and permanence., Eastern Mediterranean University, Department of Ed, 23.06.2008, 1407, 2008(Ulu, M., ile birlikte)
6İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi., Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2008, 254-259, 2008(Koca, N., Kocabıyık, N., ile birlikte)
7İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Etkinliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İl Örneklemi)., Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 1,, , 2008(Koca, N., Koca, K. , ile birlikte)
8İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Etkinliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İl Örneklemi)., Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2008, 247-253, 2008(Koca, N., Koca, K. , ile birlikte)
9Felsefe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması(Attitude Scale Towards The Philosophy Course: The Study of Validity and Reliability). , Eğitim programları ve Öğretim: Uygulamalar ve Yöne, 5-8 Ekim 2011, , 2008(Ergün, M., Yamaç, A., ile birlikte)
10Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikâyelerindeki Metaforlar (Metaphors in the Academic Life Stories of Living Scientists)., Eğitim programları ve Öğretim: Uygulamalar ve Yöne, 5-8 Ekim 2011, , 2011(Ocak, İ., Yazıcıoğlu, A., ile birlikte)
11The Evaluation Of Secondary School’s Fifth Grade Social Studies Curriculum., , , , 2014(Gökteke, Z., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Dördüncü ve Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Yapılandırmacı Yaklaşım Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, 1355, 2009(Ocak İ, Taş N., ile birlikte)
2Sınıf Öğretmeni Adaylarının 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Etkinliklere Yönelik Görüşleri, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, 118, 2009(ocak İ, Yıldırım Z, Taş N., ile birlikte)
32005 İlköğretim Programlarının Öğrenci Velilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, 18. Eğitim Bilimleri kurultayı, 1-3 Ekim 2009, 6, 2009(Mergen H, Ocak İ, Yılmaz M., ile birlikte)
4Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarıyla İlgili Yansıtıcı Görüşleri (Nitel Bir Analiz), IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , 7-9 Ekim 2009, , 2009(Yazıcıoğlu, A.(, ile birlikte)
5İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı’nın Sosyalleşmeye Yönelik Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Nitel Bir Çalışma) , 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, , , 2010(Yazıcıoğlu, A. Yıldız, S.Ş. , ile birlikte)
6Başarı Değerlendirme Sınavlarında Türkiye’nin Durumuna Yönelik Öğretmen Görüşleri (Afyonkarahisar İl Örneği”, 1. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, , , 2010(Cesur, D., Ocak, İ, ile birlikte)
7İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Drama Tekniğini Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi., 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Cumhuriye, 5-7 Mayıs 2011, , 2011(Ocak, İ., Özer, G., Yamaç, A., ile birlikte)
8Öz Yeterlik, Tutum ve Başarı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi., 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı Mehmet Akif Üniver, 8-10 Eylül 2011, , 2011(Yamaç, A., ile birlikte)
9İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı’nın Sosyalleşmeye Yönelik Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Nitel Bir Çalışma)., 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010, , 2010(Yazıcıoğlu, A., Yıldız, S. Ş., ile birlikte)
102005 İlköğretim Programlarının Öğrenci Velilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi., 18. Eğitim Bilimleri kurultayı , 1-3 Ekim 2009, , 2009(Mergen, H. H., Ocak, İ., Yılmaz, M., ile birlikte)
11Yeni Uygulamaya Konulan Kariyer Sisteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi., VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2-3-4 Mayıs 2008, , 2008(Gündüz, M., Ocak, İ., ile birlikte)
12İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Ölçülmesinde Alternatif Ölçme Değerlendirme ve Geleneksel Değerlendirme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. , VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2-3-4 Mayıs 2008, 61-68, 2008(Ocak, İ., Gündüz, M, Özdemir, H., ile birlikte)
13Fen ve Teknoloji Dersinde Öğretmenlerin Kavram Öğretimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi., XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, 432-437, 2007(Ocak, İ., Gündüz, M, Özdemir, H., ile birlikte)
14İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi., XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, 351-357, 2007(Ocak, İ., Gündüz, M., Kılıçarslan, A. H., ile birlikte)
15Bitişik Eğik Yazı Yazmada İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Zorlandıkları Harfler Üzerine Bir Değerlendirme (Afyonkarahisar İl Örneği)., VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, 192-194, 2007(Ertürk, A. İ., Leblebiciler, N. H., ile birlikte)
16Sınıf Öğretmenliği Yapan Alan Mezunu ve Diğer Bölüm Mezunlarının Mesleğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi., VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, , 2007(Ocak, İ., Gündüz, M., ile birlikte)
17İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısı ile Ders Çalışma Teknikleri Arasındaki İlişki. , XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla Üni. E, 13-15 Eylül 2006, , 2006(Ocak, İ., Koç, D., ile birlikte)
18Bir Öğretmenden Beklenen Özelliklerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi., XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Ü, 28-30 Eylül 2005, 735-739, 2005(Esra Ö., Ocak, İ., ile birlikte)
19Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Eğitim Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi., XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale , 28-30 Eylül 2005, 757-761, 2005(Ocak, İ., ile birlikte)
20Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Çeşitleri ve Bölüm Puan Türleri Arasındaki İlişki., XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Ü, 28-30 Eylül 2005, 989-994, 2005(Ocak, İ., Leblebiciler, N. H., ile birlikte)
21Öğretmenlerin Sosyal Statü Sorunları., XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Ü, 28-30 Eylül 2005, 436-441, 2005(Özdemir, A.M.,Gündüz, M., Kaya, Ü., ile birlikte)
22Ürün Seçki Dosyaları Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi., Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu., 20-22 Aralık 2004, 412-420, 2004
23İlköğretim Okulu 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Kamera, Video ve Televizyonun Etkisi. , IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. , 27-30 Eylül 2000, , 2000
24Öğrencilerin Hazirbulunuşluk Düzeyleri Ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlari Arasindaki İlişki, 5-7 , Eylül , 2013, 2013(Karakuş, G, ile birlikte)
25Öğrencilerin Yabanci Dil Öğrenirken Kullandiklari Öğrenme Stratejileri (Afyonkarahisar İli Örneği)., 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurltayı, 4-6 Eylül, , 2014(Baysal, E.A., ile birlikte)
26Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (4-6 Eylül 2, , , 2014(Eğmir, E, ile birlikte)
27Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , 2014(Eğmir, E, ile birlikte)
28Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. , XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , 2014(Erşen, Z.B, ile birlikte)
29Görsel Sanatlar Derdi (1-4. Sınıflar) Öğretim Programının İhtiyaç, Hedef ve İçerik Boyutlarının Değerlendirilmesi, Second Cyprus International Congress of Education , 3-6 December, , 2015(Yıldırım, H., ile birlikte)
30Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık ve Fen Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki, Second Cyprus International Congress of Education , 3-6 December, , 2015(Ocak, İ., Karakoçan, E., ile birlikte)
315-8 Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programlarının İhtiyaç, Hedef ve İçerik Boyutlarının Değerlendirilmesi, Second Cyprus International Congress of Education , 3-6 December, , 2015(Kayadibinli, H., ile birlikte)
32Metaphors pf 4th Grade Students About Organs, II. International Dynamic, Explorative and Active , 5-7 November, , 2015(Ocak, İ., Ergün, S., ile birlikte)
33The RElationshio Between Pre- Service Teachers' Critical Thinking Tendencies and Problem Solving Skills, II. International Dynamic, Explorative and Active , 5-7 November, , 2015(Eğmir, E., ile birlikte)
34Evaluation (need, objectives and content) of Primary 5th- 8th Grade Physical Education Curriculums, II. International Dynamic, Explorative and Active , 5-7 November, , 2015(Ataseven, N., ile birlikte)
35The Scale of Academic Proscnation: Validity and Reliability Study, nternational Conference on Social Sciences and Edu, 29-31 October, , 2015(Bublut, R., ile birlikte)
36The Difficulties of Speaking English, Young Teachers as Change Agents: International Tea, 21-23 October, , 2015(Hocaoğlu, N., ile birlikte)
37Reserach of Speaking Self Efficacy Perception of Undergraduate Students According to Different Variables, he 3rd International Congress on Curriculum and In, 22-24 October, , 2015(Olur, B., ile birlikte)
38Öğretmenlerin Proje Ödevi Özyeterlik Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme, International Teacher Education Confence.The Assoc, 2-4 September, , 2015(Ocak, İ., Eryiğit, B., ile birlikte)
39Öğretmenlerin Proje Ödevlerine İlişkin Öz Yeterliliklerinin Belirlenmesi, International Teacher Education Confence.The Assoc, 2-4 September, , 2015(Ocak, İ., Eryiğit, B.B., ile birlikte)
404. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri ve Fen Bilimlerine Karşı Tutumları, International Teacher Education Confence.The Assoc, 2-4 September, , 2015(Ergün, S. S. , Ocak, İ., ile birlikte)
41Üniversite Hazırlık Sınıflarında Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliği, 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28- 30 Mayıs, , 2015(Olur, B., ile birlikte)
42Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Güvenleri ile Mesleki Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, II nd International Eurasian Educational Research , 8-12 June, , 2015(Koyuncu, Ş. M., ile birlikte)
43The Causes of Absenteeism High School Students', 4th Cyprus International Conference on Educational, 12-14 March, , 2015(Ocak, İ., Baysal, A. E., ile birlikte)
44İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğit, 21-23 Mayıs, , 2015(Ocak, İ., Güleç Islak, F., ile birlikte)
45Ortaokul Beşinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi, IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi (31 O, 31 Ocak, , 2015(Yurtseven, R., ile birlikte)
46Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Uygulama Okullarındaki Sınıf- İçi Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Görüşleri, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Ulusal Eğitim, 16-19 Nisan-19 Nisan, , 2015(Eğmir, E., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Öğretmenlik Mesleğinin Genel Sorumluluk ve Yeterlilikleri, Pegem Akademi Yayıncılık , 21, , 2008(Gündüz, M, ile birlikte)
2Bir Meslek Olarak Öğretmenlik, Pegem Akademi Yayıncılık , 48, , 2009
321. Yy. Eğitimde Yeni Yönelimler, Pegem Akademi Yayıncılık , 25, , 2009
4Pre-service elementary teachers’ metaphors of constructive learning. Student Attitudes(Ed. Leehu Zysberg). , Hauppauge-United States of America: Nova Science P, , , 2011
5Yöntem ve Teknikler, Pegem Akademi Yayıncılık (ISBN: 978-994-4919-73-9), 263-368, , 2014
6Öğretim Hizmetinin Niteliğini Arttırmada Öğretmenin Rolü, Pegem Akademi Yayıncılık (ISBN: 978-994-4919-73-9), 474-498, , 2014
7Meslek Olarak Öğretmenlik, Pegem Akademi Yayıncılık (ISBN: 978-995-8792-89-4), 40, , 2014
821. YÜZYILDA EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER, Pegem Akademi Yayıncılık (ISBN: 978-995-8792-89-4), 27, , 2014
9Performansa Dayalı Değerlendirme, Konya Eğitim Yayınevi, , , 2015
1021. yy. Eğitimde Yeni Yönelimler, Pegem Akademi Yayıncılık, 361-387, , 2015
11Bir Meslek Olarak Öğretmenlik, Pegem Akademi Yayıncılık, 37-87, , 2015
12Yöntem ve Teknikler, Pegem Akademi Yayıncılık, 261- 374, , 2015
0Çeviriler
1Doğrudan Öğretim Modelleri
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kuramsal Eğitimbilim
2Öğretim İlke ve Yöntemleri
3Scandinavian Journal of Educational Research
4Çukurova Üni. Eğitim Fak. Dergisi
5Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi
6American Journal of Educational Research
7International Online Journal of Educational Sciences
8Global Journal of Educational Research
9Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
10EKEV Akademi
0Yönettiği Tezler
12005 Hayat bilgisi Dersi Programının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, S.Şevki Yıldız, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2Toplumun Eğitim Fakülteleri’nden Beklentileri ve Karşılanma Düzeyi, Mevlüt Gündüz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
3İlköğretim Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının 2005 Hayat Bilgisi Programına Uygunluk Düzeyinin Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi), N. Hamiden KARACA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
4İlköğretim 4.ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı değişkenler Açısından İncelenmesi, H.Gülay DERMEZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
52005 İlköğretim Türkçe Dersi Programının İşitme Engelliler İlköğretim Okullarında (1.Kademede) Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi , Özlem Aslan BAĞCI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
6Basamaklı öğretim programının ilköğretim 6.ve 7. Sınıf fen ve teknoloji derslerinde uygulanması, Rasim Aydoğuş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
7Anadolu Öğretmen Lisesi Ve Diğer Lise Mezunu Olan Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerindeki Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi, Sare Özpınar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
8Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce)Öğretiminde Metafor Sisteminin Uygulanması, Sümeyra Beşkardeş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
9İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı ve Tutumu ile Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi., Ahmet YAMAÇ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
10İlköğretim okulu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme İstasyonları Uygulamasının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi., H. Hüseyin MERGEN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
11 2005 Sosyal Bilgiler Programının Birleştirilmiş Sınıflar Açısından Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi(Nitel Bir Analiz). , Mehmet YILMAZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
12TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ , Aliye Hüran YILMAZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
13İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSİNE EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Serkan BOYRAZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
142005 HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMININ ARAŞTIRMA BECERİLERİNE ULAŞABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA) , Ayşegül KURŞUN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
15MATEMATİK DERSİNDE PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN ALAN BAĞIMLI-ALAN BAĞIMSIZ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, İbrahim ÇINAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
16Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri (ÖTBB) Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. , Seçil Küçükilhan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
17Denetim Odakları Farklı Lise Öğrencilerinin Dil Öğrenme Strateji Tercihleri. , Tuğba AKAR, Seçiniz, 2013
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikâyelerine Yönelik Görüşleri
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Eğitim fak. yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması
2Ürün Seçki dosyaları hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Erzurum İl Örneği).
0Diğer Etkinlikler
1"Velilerin Eğitimdeki Yeri" Konferans, Sandıklı/ Afyonkarahisar, 10 Aralık 2004.
2 “Zaman Yönetimi” Kapalı Cezaevi, Afyonkarahisar, 22 Şubat 2005
3“Toplam Kalite Yönetimi” Kapalı Cezaevi, Afyonkarahisar, 22 Şubat 2005
4 “Başarı ve Mutluluk için Öğrenmeyi Öğrenme” Emniyet Müdürlüğü, Afyonkarahisar, 18 Mayıs 2005
5“Zaman Yönetimi” Emniyet Müdürlüğü, Afyonkarahisar, 18 Mayıs 2005
6“Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi. 22 Aralık 2005
7“Çoklu Zeka ve Eğitimdeki Önemi” TED Afyonkarahisar Koleji. 23 Aralık 2005.
8“Çoklu Zeka ve Eğitimdeki Önemi” Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı. 10 Mart 2006.
9“Yenilenen İlköğretim Programlarının Değişme Gerekçeleri” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Abdullah Kaptan Konferans Salonu. 19 Haziran 2006.
10“Yenilenen İlköğretim Programlarının Değişme Gerekçeleri” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Abdullah Kaptan Konferans Salonu. 22 Haziran 2006.
11“17. Milli Eğitim Şurası Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon (Kademeler arası geçiş, yönlendirme ve sınav sistemi) Çalışmaları, 26-28 Haziran 2006
12“Öğretim İlke ve Yöntemleri- Ölçme Değerlendirme” . Afyon Polis Meslek Yüksek Okulu (Eğiticilere yönelik-Eğiticilerin Eğitimi) 13 Kasım-1 Aralık (12 Saat) Seminer.
13“Çoklu Zeka ve Eğitimdeki Önemi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Abdullah Kaptan Konferans Salonu. 10 Mart 2007.
14“2005 Sosyal Bilgiler Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Çözümler” Afyonkarahisar Milli Eğitim Md’lüğü öğretmenlere yönelik seminer. Atatürk İ.Ö.O. (18-19 Haziran 2008)
15“Yapılandırmacı Eğitim” Öğretmenlere yönelik seminer. TED Afyon Koleji (28 Aralık 2009).
16“Ölçme ve Değerlendirme” Çevre ve Orman Bakanlığı Eğiticilerin Eğitimi Semineri. Antalya Sera Otel (26-30 Nisan 2010)
17“Öğretim Strateji ve Yöntemleri” Çevre ve Orman Bakanlığı Eğiticilerin Eğitimi Semineri. Antalya Sera Otel (26-30 Nisan 2010)
1818. Milli Eğitim Şurası Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon (Eğitim ortamı, Okul kültürü liderlik) Çalışmaları, 26-30 Temmuz 2010
19“Sosyal Bilgiler Dersinde Ölçme Değerlendirme”. Afyon Milli Eğitim Müd. Şemsettin Karahisari İ.Ö.O 16 Eylül 2010
20“Yetişkin eğitimi” Afyon Polis Meslek Yüksek Okulu. 30 Eylül 2010.
21“Öğrenme İstasyonlarının uygulanması” Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Afyon İl Zümresi, Afyon Milli Eğitim Müd. Şemsettin Karahisari İ.Ö.O 11 Kasım 2010
22“İngilizce derslerinde kullanılabilecek Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçları” İngilizce Öğretmenleri Afyon İl Zümresi, Afyon Milli Eğitim Müd. Şemsettin Karahisari İ.Ö.O 12 Kasım 2010
23“Öğretmen –veli iletişimi” Öğretmenlere yönelik seminer. TED Afyon Koleji(17 Aralık 2010)
24Etkili Öğretim” Öğretmenlere yönelik seminer. TED Afyon Koleji( 7 Ocak 2011)
25II.Sinanpaşa MYO Kongresi
263. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
27Sinanpaşa MYO Öğrenci Kongresi (17-18 Mayıs 2013) Kongre Başkanı
28Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sürdürülebilir Av Yönetimi Eğiticiler Eğitim Semineri(2 Mart 2014)
0Toplumsal Katkılar :
1İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği
2Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Başkanlığı
0Verdiği Dersler : 
1Eğitim Bilimine Giriş2008
2Program Geliştirme ve Öğretim2008
3Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı2008
4Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2008
5Test Geliştirme Teknikleri 2008
6Ölçme ve Değerlendirme2008
7Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı2009
8Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim2009
9Öğretmenlik Uygulaması2009
10Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2009
11Eğitimde Yeni Yönelimler 2009
12İlköğretimde Seminer2009
13Alan Araştırması Eğitimi Projesi2009
14Test Geliştirme Teknikleri 2009
15Öğrenme-Öğretmenin Kuramsal Temelleri2009
16Ölçme ve Değerlendirme2009
17Sosyal bilgilerde program geliştirme ve değerlendi2010
18program geliştirme ve değerlendirme(YL)2010
19Öğretim İlke ve yöntemleri2010
20Ölçme ve Değerlendirme2010
21Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımları ve Uygulamalar2010
22Test Geliştirme Teknikleri(YL)2010
23Birleştirilmiş sınıflarda öğretim2010
24Ölçme ve Değerlendirme2010
25Bilimsel Araştırma Yöntemleri(YL)2010
26Ölçme aracı oluşturma2014
27Eğitimde Nicel-Nitel araştırmalar2014
28Öğretim İlke yöntemler2013
29Ölçme ve Değerlendirme2013
30Bilimsel Araştırma Yöntemleri2013
31Program Geliştirme ve Değerlendirme2013
32Eğitimde Yeni Yönelimler2014
Diğer Bilgiler :