Doç. Dr. FATİH ECER(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi fecer@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : SAYISAL YÖNTEMLER
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN ED. FK. MATEMATİK(İNG 2000
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENS. İŞLETME 2003
Doktora : AFYON KOCATEPE ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENS. İŞLETME 2007
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2015
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ İİBFUTF Bölüm Başkan Yardımcısı20102012
AKÜ İİBFDekan Yardımcısı20152016
AKÜ İİBFFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Doç Temsilcisi20152016
AKÜ İİBFStaj Komisyonu Üyeliği20152016
AKÜ İİBFSayısal Yöntemler ABD Başkanı2015-
AKÜ İİBFAkademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) Üyeliği20162016
AKÜ İİBFİşletme Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Üyeliği2016-
AKÜYabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu Üyeliği20162016


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Comparing The Bank Failure Prediction Performance of Neural Networks and Support Vector Machines: The Turkish Case, Economic Research, 26(3), 81-98, 2013
2Artificial Neural Networks in Predicting Financial Performance: An Application for Turkey’s Top 500 Companies, Economic Computation and Economic Cybernetics Stud, 47(2), 103-114, 2013
3Performance Evaluation of Industrial Enterprises via Fuzzy Inference System Approach: A Case Study, Soft Computing, 19 (2), 449-458, 2015(Ulutagay G., Nasibov E., ile birlikte)
4A Hybrid Banking Websites Quality Evaluation Model using AHP and COPRAS-G , Technological and Economic Development of Economy, 20(4), 758-782, 2014
5Performance Evaluation of Internet Banking Branches via a Hybrid MCDM Model under Fuzzy Environment, Economic Computation and Economic Cybernetics Stud, 49(2), 211-230, 2015
6Third-party Logistics (3PLs) Provider Selection via Fuzzy AHP and EDAS Integrated Model, Technological and Economic Development of Economy, , , 2017
7An Integrated Fuzzy AHP and ARAS Model to Evaluate Mobile Banking Services, Technological and Economic Development of Economy, , , 2017
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Satış Elemanı Adaylarının Değerlendirmesine ve Seçimine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Fuzzy TOPSİS, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 187-204, 2007
2Does Foreign Ownership Affect Financial Performance? An Industrial Approach, Middle Eastern Finance and Economics, 14, 152-166, 2011(Ulutagay G., Nasiboğlu E. , ile birlikte)
3Türkiye’deki Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: 2008-2011 Dönemi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 171-189, 2013
4Sucuk Markalarının Konumlandırılması ve Tüketici Algısının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği, AİBÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 99-119, 2013(Aşıkoğlu O., ile birlikte)
5Aktarma Probleminin Oyun Teorisi İle Çözümüne Yönelik Bir Yaklaşım, AKÜ İİBF Dergisi, 15(2), 103-115, 2013(Şişman B., ile birlikte)
6Türkiye’de 2. El Otomobil Fiyatlarının Tahmini ve Fiyat Belirleyicilerinin Tespiti, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 101-112, 2013
7Measuring Performances of Football Clubs Using Financial Ratios: The Gray Relational Analysis Approach, American Journal of Economics, 4(1), 62-71, 2014(Boyukaslan, A., ile birlikte)
8Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 38-48, 2014(Günay, F., ile birlikte)
9A DEA-MALMQUIST Index Application to Analyze Inefficiency Reasons of BIST Corporate Governance Index Companies, Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fas, 22 (1), 14-24, 2016(Baykut E., Kara İ., ile birlikte)
10ARAS Yöntemi Kullanılarak Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı Seçimi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (1), 89-98, 2016
11AHP-VIKOR Entegre Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi: Tekstil Sektörü Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 18(2), 255-272, 2016(Kara İ., ile birlikte)
12Applying Grey Relational Analysis to Italian Football Clubs: A Measurement of The Financıal Performance of Serie A Teams, International Review of Economics and Management, 4(4), 1-19, 2017(Pradhan, S., Böyükaslan, A., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Tüketici Etiğinin Oluşumuna Etki Eden Etmenler ve Bir Uygulama, Mevzuat Dergisi, 103, 2-14, 2006
2Bulanık Ortamlarda Grup Kararı Vermeye Yardımcı Bir Yöntem: Fuzzy TOPSİS ve Bir Uygulama , Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 7(2), 77-96, 2006
3Fuzzy TOPSİS Yöntemi İle Sanal Mağazaların Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 21(1), 287-305, 2007(Dündar S., Özdemir Ş., ile birlikte)
4Üyelik Fonksiyonu Olarak Üçgen Bulanık Sayılar mı Yamuk Bulanık Sayılar mı?, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), 161-180, 2007
5Bulanık Ortamlarda Mağaza Kuruluş Yerlerinin Değerlendirilmesi: Bir Karar Verme Aracı Olarak Bulanık TOPSIS Yöntemi, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 25(1), 143-170, 2007
6Bulanık TOPSIS Kullanılarak Tedarikçilerin Değerlendirilmesi ve Erzurum'da Bir Uygulama, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ekonomik ve Sosya, 3(1), 45-65, 2007(O. Küçük, ile birlikte)
7Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İktis, 15(1), 195-205, 2008(S. Dündar, ile birlikte)
8İmalatçı İşletmelerde Uygun Tedarikçi Seçimi: Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Bir KOBİ Uygulaması , Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(2), 435-453, 2008(O. Küçük, ile birlikte)
9Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der, 11(1), 355-369, 2008(O. Küçük, ile birlikte)
10Grup Kararı Vermede Yararlanılan Farklı Fuzzy TOPSİS Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(2), 229-241, 2008
11Bulanık Bir Modelle Firmaları Değerlendirme Ve Optimal Portföy Oluşturma: Çimento Sektöründe Bir Uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü, 6(11), 478-502, 2009(S. Vuru, L. Özdemir, ile birlikte)
12Analitik Ağ Süreci ve Web Sitelerinden Yararlanarak Otel Seçimi, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 27(1), 187-207, 2009(S. Açıkgözoğlu, F. Yaman, ile birlikte)
13Analitik Ağ Süreci Yöntemiyle Cep Telefonu Seçimi, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10(2), 153-168, 2009(S. Dündar, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Assessment of the Managers in Organizations in Accordance with New Roles for Managers: A Fuzzy Approach, 3rd International Conference on Business, Manageme, 1, 1-14, 2007
2A Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) Approach For Salesperson Candidate Assessment, 4th International Conference on Business, Manageme, 195, 207, 2008(F. Yaman, S. Açıkgözoğlu, ile birlikte)
3Performance Analysis of Industrial Enterprices via Data Mining Approach, 2nd International Symposium on Computing in Scienc, 1-4 June 2011, 472-474, 2011(G. Ulutagay, E. Nasiboğlu, ile birlikte)
4Realistic Modelling of 500 Major Industrial Organizations in Turkey, 12th International Symposium on Econometrics, Oper, 26-29 May, 198-202, 2011(G. Ulutagay, E. Nasiboğlu, ile birlikte)
5Foreign Ownership and Financial Performance Relationship: Evidence from Turkey, Anadolu International Conference on Economics II, 15-17 June, 1-15, Eskişehir, Turkey, 2011(G. Ulutagay, E. Nasiboğlu, ile birlikte)
6Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketinin Finansal Performansının Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmini, 1st International Symposium on the Accounting and , 1, 712-719, 2012
7İkinci El Otomobil Fiyatları Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma, 13th International Conference on Econometrics, Ope, 1-10, , 2012
8Genetik Algoritma İle Regresyon Analizinin Konut Fiyatı Tahminlemesinde Kullanılmasına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma, 13th International Conference on Econometrics, Ope, , 1-11, 2012(Arıol H., ile birlikte)
9Çok Boyutlu Ölçekleme Analiziyle Sucuk Markalarının Konumlandırılması: Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama, 13th International Conference on Econometrics, Ope, , 1-12, 2012(Aşıkoğlu O., ile birlikte)
10Aktarma Probleminin Oyun Teorisi İle Çözümüne Yönelik Bir Yaklaşım, 13th International Conference on Econometrics, Ope, , 1-7, 2012(Şişman B., ile birlikte)
11Gri İlişkisel Analiz Yaklaşımıyla Türkiye’deki Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Performanslarının Ölçümü, 13th International Conference on Econometrics, Ope, , 1-7, 2012(Dündar S., ile birlikte)
12Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı Seçimine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: ARAS Yöntemi, 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması , 22-25 Mayıs 2014, 1-9, 2014
13Türkiye'deki Konut Fiyatlarının Tahmininde Hedonik Regresyon Yöntemi İle Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması, International Conference on Eurasian Economies, 1-3 July 2014 , 820-829, 2014
14İnternet Bankacılığına Adaptasyonda Etkili Olan Faktörlerin İstatistiki Yönden İncelenmesi, 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması , 7-12 Mayıs 2015, 406-407, 2015(Akün M.A., ile birlikte)
15Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Konut Fiyatı Tahmini: Türkiye Örneği, 17th International Symposium on Econometrics, Oper, 2-4 June, 1-3, 2016
16Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının COPRAS-G Çok Kriterli Yöntemiyle Ölçülmesi, 1. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal , 12-13 Mayıs, 260-270, 2017
17Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların Finansal Performanslarının AHP-ARAS Bütünleşik Modeliyle Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal , 12-13 Mayıs, 282-293, 2017
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi, 8. Ekonometri ve İstatistik Kongresi İnönü Üniver, 25-26 Mayıs, , 2007(S. Dündar, ile birlikte)
2Üniversite Öğrencilerinin Giyim Alışverişlerinde Markaya Verdikleri Önemin Uyum Analizi İle İncelenmesi, 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 1, 413-427, 2010(S. Saraçlı, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Genel Matematik Ders Notu, Seda Ofset, 151, , 2009
2Sosyal Bilimlerde Matematik ve İşletme Uygulamaları, Gazi, 223, , 2015
3Uygulamalı İstatistik I-KPSS Soru Çözümlü, Gazi, 198, , 2015(Dündar S., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (Hakemlik)
2Karamanoğlu M. Üniv. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (Hakemlik
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Editörlük)
4Technological and Economic Development of Economy (Reviewer)
5Technological and Economic Development of Economy (Reviewer)
6Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi (Hakemlik)
7International Journal of Management Science and Engineering Management
8Managerial Finance (Reviewer)
9International Journal of Management Science and Engineering Management
10 Economic Research - Ekonomska Istrazivanja (Reviewer)
11Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi (Hakemlik)
12Uşak Üniversitesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (Hakeml
13Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik)
0Yönettiği Tezler
1Afyonkarahisar'da Bulunan Beş Yıldızlı Termal Otellerde İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Araştırma, Mensuriye KAYA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
2İnternet Bankacılığına Uyum Sağlama Kriterlerinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama, Mehmet Ali AKÜN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
3Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin İş Tatmininin Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği , Veli TOKER, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Türkiye'deki Konut Fiyatlarının Tahmininde Hedonik Regresyon Yöntemi ile Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Multi-criteria group decision-making using an extended EDAS method with interval type-2 fuzzy sets
2Ergonomik Risklerin Bulanık Mantık Yöntemi ile Modellenmesi ve Bir Uygulama
3A New Way to Assess Brand Equity of Automotive Brand
4A comparative study of the capability of alternative mixed integer programming formulations
5Empirical study on evaluating E-government in promoting local tourism based on Fuzzy TOPSIS
6Studies On Fuzzy Decision Making In Turkish Universities: An Overview
7The use of analytic hierarchy process in the balanced scorecard: An Approach in a Hotel Firm
8Nakliye Firması Seçiminde Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntemlerinin Karşılaştırılması
9Türkiye’deki Bankaların Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi
10Numara Taşınabilirliği Uygulaması Sonrası Türkiye’de GSM Operatör Tercihlerinin Bulanık TOPSIS Yaklaşımı İle Belirlenmesi
11Proje Seçiminde Bulanık TOPSİS Yöntemi İle Bir Model Önerisi: İnşaat Sektörü Uygulaması
12Marka Değerinin, Finansal Değer Ve Satış Hacmi İle Nedensellik İlişkisi, Otomotiv Sektöründe Bir Çalışma
13Sürdürülebilirlik ve Firma Düzeyinde Sürdürülebilirlik Performans Ölçümü
14Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
15Kalite Fonksiyon Yayılımı Yönteminin GSM Operatöründe Uygulanması
16AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması
17Kriz Döneminde Küresel Perakendeci Aktörlerin Performanslarının TOPSİS Yöntemi İle Değerlendirilmesi
18Belediyelerin Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: Büyükşehir Belediyeleri Örneği
19Tatil Yeri Kararının Verilmesinde Karar Ağacı ve Etki Diyagramının Uygulanması
20Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi
21Entropi-ARAS Ve Entropi-MOOSRA Yöntemleri İle Yaşam Kalitesi Açısından AB Ülkelerinin Değerlendirilmesi
22Bulanık TOPSİS Metodu İle Türk Şeker Fabrikalarının Performansının Değerlendirilmesi
23İşletme Performansının Ölçümü: TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Üzerine Bir Uygulama
24Mersin İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi
25Üniversite Öğrenci Yerleştirmesinde Ekonometri Bölümü Tercihi Yapacak Öğrencilerin Üniversitelerin Ekonometri Bölümlerinin Tercih Sıralamasının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği
26Economic Performance of U.S. Multinational Agribusinesses: Foreign Direct Investment and Firm Strategy
27Proje Seçiminde Bulanık TOPSİS Yöntemi İle Bir Model Önerisi: İnşaat Sektörü Uygulaması
28360 derece performans değerlendirme yönteminin AHP analiziyle karşılaştırılması ve bir uygulama
29Bulanık Vikor Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi
30Tüketicilerin ürün tercihi: cep telefonu tercihi örneği
31Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Belirlenmesi
32Ar-Ge Projelerinin Seçiminde Grup Kararına Dayalı Bulanık Karar Verme Yaklaşımı
33Determining the Districts That can be a Province in Turkey Using Analytic Hierarchy Process
34Predicting preferences of university students for prepaid vs post paid cell phone service plans
35Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Faktörler: Kastamonu’da Bir Uygulama
36Konaklama İşletmelerine Olan Müşteri Tercihinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Belirlenmesi
37Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider bir Kütüphane Müdürü Seçimi
38İşletmelerde Etkinlik ve Performans Değerlendirmede AHP VE TOPSIS Analizlerinin Kullanımı: Çimento Sektöründe Bir Uygulama
39Bulanık TOPSİS yöntemiyle tedarikçi seçimi
40Çok kriterli karar yöntemlerinden ELECTRE yöntemiyle malatya’da bir kargo firması için yer seçimi
41Kariyere Giden Yolda Kurs Tercihinin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi
42The Determination of University Selection Based Upon Analytic Hierarchy Process
43CAMELS-based Determinants for the Credit Rating of Turkish Deposit Banks
44Bulanık TOPSIS ile Satış Elemanı Adaylarının Değerlemesi
45TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Toplu Taşıma Araçları için Yolcu Koltuğu Kumaş Tedarikçisi Seçimi
46Kamu İdarelerinin Mal Alımı İhalelerinde En Uygun Tedarikçinin Analitik Hiyerarşi Proses Yaklaşımı ile Belirlenmesi
47Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi
48Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Talebini Etkileyen Faktörler: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama
49Bulanık TOPSIS ve AHP Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama
50Müşteri Kredi Değerliliğinin Belirlenmesinde Analitik Ağ Süreci Kullanımı: Bir Model Önerisi
51Machine Maintenance Manager Selection Process with Fuzzy TOPSIS Technique: An Empirical Application
52E-Commerce Websites Promotion of Laptops based on AHP and Fuzzy TOPSIS
53Bulanık VIKOR Yöntemine Dayalı Personel Seçim Süreci
54Supplier Selection Using the Fuzzy VIKOR and Fuzzy TOPSIS Methods and an Application
55Bir Konfeksiyon İşletmesinde Anahtar Müşterinin TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Metodu Kullanılarak Belirlenmesi
56Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak Tekirdağ ilinde deprem hasar riski analizi
57Determination of the Factors Influencing Mobile Operator Preference in Kyrgyzstan GSM Market
58Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi Sürecinde AHP ve BAHP Yöntemlerinin Uygulanması
59Veri Madenciliğinde Birliktelik Kuralları ve İkinci El Otomobil Piyasası Üzerine Bir Uygulama
60Vakıf Üniversitesi Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi
61Teknik Analiz Yönteminin Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Uygulanması: İMKB 30 Banka Hisseleri Örneği
62Turizm İşletmeleri İçin AHP Temelli Bulanık TOPSIS Yönetimi ile Tur Operatörü Seçimi
63Tekirdağ İlinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Heyelan Duyarlılık Analizi
64Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi ve Bir Tekstil Fabrikasında Uygulama Çalışması
65Makine Seçimi İçin Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Yöntemlerinin Birleştirilmesi
66Akaryakıt İstasyonları Marka Konumlandırma Süreci: Isparta’da Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Bir Uygulama
67Yöneticilerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi
68Forest Fire Susceptibility Analysis Using GIS and AHP: The Case of Antakya Forestry Operation Directorate
69Bulanık TOPSIS ve AHP Yöntemlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Hayvancılık Alanında Bir Uygulama
70VZA/AHP Bütünleşik Yöntemi ile Performans Ölçümü: Ankara’daki Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Uygulama
71Model Assumptions for Efficiency of Wind Power Plants' Operation
72CBS VE AHS Kullanılarak Doğal Çevre Bileşenleri Açısından Kentsel Mekânın Yerleşime Uygunluk Analizine Bir Örnek: Antakya (Hatay)
73An alternative model for the analysis of detecting electronic industries earnings management using stepwise regression, random forest, and decision tree
74Rize İlinde Hanelerin Balık Tüketimi Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi
75Using Grey Relational Analysis to Determine the Financial Performance of Turkish Football Clubs
76Bulanık TOPSİS Metodu ile Türk Şeker Fabrikalarının Performanslarının Değerlendirilmesi
77Ülke Kaynaklarının Verimli Kullanımı: 4x4 Arama Ve Kurtarma Aracı Seçiminde AHS Ve TOPSIS Yöntemlerinin Uygulaması
78Trafik Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin AHP Ve Bulanık AHP Yöntemleri Kullanılarak Analizi
79Deprem Yardım İstasyonları İçin Lojistik Merkezi Seçimi: Türkiye Örneği
80Analitik Hiyerarşi Süreci ile Kredi Derecelendirme Analizi Üzerine Bir Model Önerisi
81Teknoloji Çağında Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları Ve Motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme
82Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP ve TOPSIS' in E-Kitap Okuyucu Seçiminde Uygulanması
83Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales
84Olabilirsel Doğrusal Programlama ile Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağı Tasarımında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Etkisinin Belirlenmesi
85Türkiye’de İl Olması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi
86Grup Kararı Vermede Kullanılan Bulanık TOPSIS Yöntemleri ve Bir Uygulama: Banka Şube Yeri Seçimi
87Economic Performance of U.S. Multinational Agribusinesses: Foreign Direct Investment and Firm Strategy
88Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma
89The Implementation of UEFA Financial Fair Play: An Analysis of Financial Performance of Manchester United
90Uzman Görüşüne Dayalı Karar Verme: Turizm Sektöründen Bir Karar Problemine Bulanık AHP Yönteminin Uygulanması
91Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Personel Seçimi Üzerine Bir Çalışma
92Analitik Ağ Süreci ve TOPSIS Yöntemleri İle Bilimdalı Seçimi
93Üniversite Öğrencilerinin İnternet Servis Sağlayıcı Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
94Prediction of Financial Crisis with Artificial Neural Network: An Empirical Analysis on Turkey
95Bankaların İnternet Şubelerinin Bulanık MOORA Yöntemi ile Değerlendirilmesi
96Evaluation of Websites Quality Using Fuzzy TOPSIS Method
97Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Müşteri Memnuniyeti Açısından Uygun Granitin Seçimi Üzerine Bir Uygulama
98İmalat Sektöründe Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Tedarikçi Seçimi
99E-Commerce Websites Promotion of Laptops based on AHP and Fuzzy TOPSIS
100Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP ve TOPSIS'in E-Kitap Okuyucu Seçiminde Uygulanması
101Hybrid multiple criteria decision-making methods: a review of applications for sustainability issues
102Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Çok Nitelikli Karar Verme (ÇNKV) Yöntemi ile Lojistik Tesislerin Değerlendirilmesi
103Eğitim Kalitesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
104BIST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
105Tablet Bilgisayar Seçiminde Ana ve Alt Kriterlerin Önem Düzeylerinin BAHP ile Belirlenmesi
106Türkiye’de İkinci El Otomobil Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Belirlenmesi
107Financial Performance Evaluation of Sport Clubs Traded in Borsa Istanbul by Using Grey Relational Analysis
108Mass Appraisal of Residential Real Estate Using Multilevel Modelling
109Economic impacts of hotel chains on host destination, (in) Routledge Handbook of Hotel Chain Management
110Determination of the Most Charismatic Leader Using Analytic Hierarchy Process and Fuzzy TOPSIS: An Application in Turkey
111Türkiye Erkek Milli Basketbol Takımının Eurobasket 2015 İçin Oyun Kurucu Seçiminin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Yapılması
112Performans Değerlemesinde DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Uygulaması
113The Determination of a GSM Operator Preference with a Multiple Logistic Regression Analysis: A Youth-Oriented Study at a University in Turkey
114Konaklama İşletmelerinin Tercihinde Bir Araç Olarak AHP Yöntemi: Zincir Oteller Üzerine Bir Uygulama
115Bulanık Doğrusal Programlama Yöntemiyle Bir Portföy Optimizasyonu Modelinin Geliştirilmesi: BİST 30 Endeksinde Bir Uygulama
116Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi
117Preliminary Database Application for Thai Production Saving Groups
118Katılım Bankalarında Karlılığı Belirleyen Faktörlerin MARS Yöntemiyle İncelenmesi
119Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansının Dikey Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Turizm Şirketleri ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma
120Online promotion and marketing of mobile communication devices: An empirical study
121Development of Full Scale Ultra-Thin Shell Reflector
122Determining Resource Distribution for the Elements of Marketing Communication Mix Using TOPSIS Method
123The Performance Comparison of the Participation Banks Acting in Turkey via Grey Relations Analysis Method
124A Fuzzy TODIM Approach for the Supplier Selection Problem
125Integrating EMD, Chaos-Based Neural Network And PSO For Financial Time Series Forecasting
126Ranking Determinants on Quality of Online Shopping Websites Using Integrated Entropy and TOPSIS Methods
127Network Modeli İle Ağ Analizi İçin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Karşılaştırmalı Çözüm
128Solid Waste Disposal Methodology Selection Using Multi-Criteria Decision Making Methods and an Application in Turkey
129Tüketicilerin Otomobil Markalarına Yönelik Marka Sadakatleri Ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
130AHP ve COPRAS Yöntemleri İle Otel Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
131The Weighting of Factors Affecting Credit Risk in Banking
132A Novel Evaluation Approach for Tourist Choice of Destination Based on Grey Relation Analysis
133Predicting Stress Tests in European Banks
134BİST Turizm Endeksindeki Şirketlerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
135Classification of Thyroid Disease by Using Data Mining Models: A Comparison of Decision Tree Algorithms
136Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin Kullanımı: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
137Belirsizlik Ortamında Fuzzy Finansal Oranlarla Karar Verme
138E-Commerce Research and Applications: A Proposal for Classification and an Updated Literature Review
139Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle İşletmeler İçin CRM Paket Programlarının Seçimi
140Konut Satın Alma Kararı Verilmesinde Gri İlişkisel Analiz Tekniği Uygulaması
141The Business Model DNA: Towards an Approach for Predicting Business Model Success
142Strategy Portfolio Optimisation: A COPRAS-G MODM Hybrid Approach
143Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Yaşanabilir İllerin Sıralanması
144Entropi-Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle Bütünleşik Bir Yaklaşım: Turizm Sektöründe Uygulama
145Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi
146Tüketicilerin Etik Algılamaları Üzerinde Demografik Faktörlerin Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Bir Araştırma
147Tüketicilerin Cep Telefonu Tercihlerinin Karar Ağacı İle Modellenmesi
148Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Karşılaştırılmasına Odaklı Bir Hizmet Kalitesi Uygulaması
149Analysis in Material Selection: Influence of Normalization Tools on COPRAS-G
150Performance Measurement of Brokerage Firms and its Application in Turkey via Grey Relational Analysis
151Hemşire seçiminde analitik hiyerarşi metodunun uygulanması
152Fuzzy COPRAS method for performance measurement in total productive maintenance: a comparative analysis
153Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi
154Multicriteria evaluation of football clubs: the Greek Superleague
155Gri Sistem Teorisi Kullanılarak Türkiye’nin Büyüme Oranı Faktörlerinin Analizi
156Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri ile İncelenmesi
157Perakende Sektöründe Satış Elemanlarının Eğitimlerinin Ve Kişisel Niteliklerinin Satış Başarısı Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği
158The Evaluation of Smartphone Brand Choice: an Application with The Fuzzy ELECTRE I Method
159Personel Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme: Bulanık TOPSİS Uygulaması
160Bank Failure Prediction Models for the Developing and Developed Countries: Identifying the Economic Value Added for Predicting Failure
161A new fuzzy rule based algorithm for estimating software faults in early phase of development
162Comparison of Financial Performance of Participation Banks in Turkey
163A Research about Youth’s Expectations and Satisfactions from GSM Operators’ Youth Campaigns
164Determinants of Housing Market Fluctuations: Case Study of Lithuania
165Sivas İli İşletmelerinin Web Sitelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma
166Turizm Sektöründe Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Finansal Performans Değerlemesi
167Tedarikçi Seçiminde İşletmelerde Sistem Yönetimi ve Güvenliği Kriterlerine Dayalı Bir Karar Modeli ve Modelin Uygulaması
168Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi
169Decision analytics and machine learning in economic and financial systems
170Predicting the Performance of Turkish Commercial Banks with Artificial Neural Networks
171Evaluating construction projects of hotels based on environmental sustainability with MCDM framework
172A Hybrid Type-2 Fuzzy Based Supplier Performance Evaluation Methodology: The Turkish Airlines Technic Case
173Müşteri Odaklılık ve Algılanan Kalitenin Müşteri Sadakati Oluşumuna Etkisi
174Corporate Sustainability Performance Measuring With Multi Criteria Decision Making Techniques
175Oyun Teorisi Yaklaşımı İle Reklam Aracı Seçim Sürecinin Ekonomiye Etkileri: Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Sektörü Üzerine Bir Uygulama
176Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firma Seçimi
177Bulanık TOPSIS Yöntemi İle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi: Uşak İlinde Bir Uygulama
178Measuring Bank Performance with Gray Relational Analysis: The Case of Turkey
179Kuruluş Yeri Seçim Problemlerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama
180The Effect of Foreign Ownership on the Financial Performance of Listed Companies
181Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Talebinde İsrafa Yönelik Davranışlarının Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama
182Evaluation of Service Quality of Airway Companies Giving Domestic Services in Turkey with Fuzzy Set Approach
183Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ve uygulama
184Bulanik cok amacli problemlerin cozum kumesi icin Bulanik TOPSIS yontemi ile bir karar analizi uygulamasi: Binh-kern problemi
185Online Promotion of the E-Commerce Websites in Retail Market in China: An Empirical Study
186Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Uygulaması
187An Empirical Study of the Online Demand for Imports in China-A Product Analysis for International Trade
188Lojistik Merkezi Yer Seçimi İçin Analitik Ağ Süreci Yönteminin Kullanılması
189Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama
190Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama Yöntemlerinin Kombinasyonu: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
191GSM Operatörlerinin Hizmet Kalitesi Açısından SERVQUAL Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Tokat İlinde Uygulama
192The Implementation of the Neural Networks to the problem of Economic Classification of Countries
193The Effect of the Campaigns of GSM Operators on University Students’ Operator Choice
194Environmental Improvement of Product Supply Chains: Evidence from the Manufacturing Industry in China
195Eğitim Tesislerinin Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin Uygulanması: Düzce’de Bir Lokasyon Analizi
196Afet İstasyonlarının Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin Uygulanması: Düzce’de Bir Lokasyon Analizi
197Job Choice with Multi-Criteria Decision Making Approach in a Fuzzy Environment
198Sanal Alışverişte Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
199Application of Multiple-Criteria Decision-Making Techniques and Approaches to Evaluating of Service Quality: A Systematic Review of The Literature
200Tedarikçi Seçimi İçin Bir Karar Destek Sistemi
201Comparison of Turkish State Banks’ Performances via MultiCriteria Performance Measurement Method
202Forecasting Financial Time Series with Machine Learning Techniques
203İnternet Sitesi Tasarımında Bulanık Kalite Fonksiyonu Yayılımının Uygulanması
204Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ve Bir Takım Oyunu İçin Oyuncu Seçimi Uygulaması
205Bireysel Emeklilik Sisteminin Genel Yapısı Ve Emeklilik Şirketlerinin Fon Performanslarına Göre TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi
206Indication of the Financial Indicators of the Activity of Football Sports Clubs as an Indicator of a Pilot for the Establishment of Joint-Stock Companies (Case Study)
207Bankacılık Sektöründe Kamu ve Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması
208Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde AHP-VIKOR Entegrasyonu İle Bir KDS Önerisi
209A New Combinative Distance-Based Assessment (CODAS) Method for Multi-Criteria Decision-Making
210Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Atık Bertaraf Firması Seçimi
211BİST Spor Şirketlerinin TOPSIS Ve VIKOR Yöntemleri İle Finansal Performans Değerlendirmesi
212DEMATEL Yöntemi İle Akıllı Telefon Seçimi
213Tedarikçi Kriterlerinin Ve Tedarikçinin Seçiminde Bütünleşik Bulanık TOPSIS-Bulanık VZA Yaklaşımı
214The Financial Risk Evaluation in Turkish Banking System
215Evaluation of the Relationship between Financial Performance and Sport Success in European Football
216Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Kullanımına İlişkin Bir Çalışma
0Diğer Etkinlikler
1Uluslararası Ekonometri, İstatistik Ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu
0Ödüller :
1TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 15 Kasım 2013
2TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 22 Ocak 2014
3TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 12 Ocak 2015
4TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 25 Mart 2015
5TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 27 Temmuz 2015
0Verdiği Dersler : 
1İşletme Matematiği 
2Genel Matematik 
3Ticari Matematik 
4İstatistik 1 
5İstatistik 2 
6Sayısal Yöntemler 
Diğer Bilgiler :