Yrd.Doç.Dr. ALİ AVAN(TURİZM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi aliavan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Tüketici Davranışları
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Mersin Üniversitesi Turizm İşl. ve Otel.Y.O. 2007
Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üni.-Turizm İşl. ve Otel. Anabilim 2010
Doktora : Afyon Kocatepe Üni.-İşletme Anabilim Dalı 2015
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The Effect of Psychological Empowerment on Organisational Silence in Hotels, Journal of Business Research Turk, 8/4, , 2016(Zorlu, Ö., Baytok, A., ile birlikte)
2Fuar Organizatörlerinin Bakış Açısıyla Fuar Organizasyonlarının Belirleyicileri ve Yaşanan Sorunlar, The Journal of Academic Social Science, 4/37, 34-42, 2016(Zorlu, Ö. ve Baytok, A., ile birlikte)
3Bilgi Yönetimi Süreçlerinin Gerçekleştirilmesinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Etkisi: Zincir Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science, 4/35, 209-236, 2016(Zorlu, Ö., Baytok, A., ile birlikte)
4Otel İşletmelerinde İşe Bağlılık Düzeyinin Arttırılması: İş gören Fedakarlık Tutumunun Rolü, Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırma, 1/1, 31-46, 2016(Zorlu, Ö. ve Bulut, Ş., ile birlikte)
5Zincir Otellerde Hizmet Ortamı-Kullanıcı Etkileşimi Üzerine Nitel Bir Araştırma, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 87-131, 2015(Özdemir, Ş., ile birlikte)
6Eğitim Destekli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tüketici Algılamaları, Business and Economics Research Journal, 4/3, 131-157, 2013(Onaran B, Uyar A, ile birlikte)
7Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 203-220, 2010(Emir, O., ile birlikte)
8Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Tercih Edilmemesi: Termal Oteller Üzerine Bir Araştırma, Turizm Akademik, 3/2, 55-65, 2016(Zorlu, Ö., Baytok, A., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Otel İşletmelerinde İşe Alıştırma Eğitimi: Ankara’da Bir Araştırma, Verimlilik Dergisi, 2, 123-142, 2010(Yrd. Doç. Dr. Oktay EMİR, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Management of On-Line Sales Channels at Hotels: Channel Manager System, International Tourism and Hospitality Management C, , , 2015(Doç. Dr. Ahmet BAYTOK, Yrd. Doç. Dr. Özcan ZORLU, Murat TOKER, ile birlikte)
2Contributions of Countryside Restaurants to Rural Tourism: A Managerial Perspective, International Tourism and Hospitality Management C, , , 2015(Yrd. Doç. Dr. Özcan ZORLU, Şeyhmus DEMİRCAN, ile birlikte)
3A Research on Social Network Websites as a Marketing Communication Channel, International Conference on Business, Management a, 6-8 Ekim 2011, , 2011(Engin Aytekin ve Ahmet Uyar, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1İşletmelerde Örtük Bilginin Dışsallaştırılması Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü: Termal Oteller Örneği, 17. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim, 2016, 811, 2016(Bulut, Ş., Zorlu, Ö., ile birlikte)
2Toplum Temelli Turizmin Geliştirilmesinde Destinasyon Pazarlamasının Önemi, , , , 2016(Bulut, Ş., Demircan, Ş. ve Zorlu, Ö., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Afyonkarahisar'daki 5 Yıldızlı Termal Oteller, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 4 Bölüm, 109 sayfa, , 2012(Zorlu, Ö., ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Hizmet Sektöründe Fiziksel Kanıtların Tüketici Davranışlarına Etkisi
2Afyonkarahisar İli Hanehalkı Tüketim Araştırması
3Turizm Eğitimi Teknik ve Materyallerinin Geliştirilmesi
0Diğer Etkinlikler
1Uluslararası Katılımlı Termal Sağlık Turizmi Kongresi, 06-09 Haziran 2012 (Katılımcı), Afyonkarahisar.
2Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Çalıştayı, (Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İşbirliği ile) 27 Aralık 2014. Afyonkarahisar (Katılımcı).
0Verdiği Dersler : 
1Merkezi Rezervasyon Sistemleri2015
2Önbüro Hizmetleri2012
3Kat Hizmetleri2012
4Avrupa Birliği ve Turizm Politikaları2015
5Biletleme 12015
6Turizm Pazarlaması2015
7Akademik Oryantasyon2015
8Turizmde Girişimcilik2016
9Biletleme 22016
10Merkezi Rezervasyon Sistemleri2016
11Otel İşletmeleri Otomasyonu2016
12Pazarlama İletişimi2016
13Bitirme Tezi2015
14Bitirme Tezi2016
Diğer Bilgiler :