BELKIS ÖZKARA(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi bozkara@aku.edu.tr.
Uzmanlık Alanı : Yönetim ve Organizasyon
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANADOLU ÜNİ. İİBF İŞLETME 1985
Yüksek Lisans : ANADOLU ÜNİ. SOS.BİL.ENS.YÖNETİM-ORGANİZASYON 1987
Doktora : ANADOLU ÜNİ. SOS.BİL.ENS.İŞLETME 1993
Doçentlik : Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF İşletme/Yön-Org. 2001
Profesörlük : Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme/Yön-Org. 2006


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektör Yardımcısı20072011
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiDekan20072009
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar FakülteDekan20092011
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitEnstitü Müdürü20022003
Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü20012002
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBFDekan Yard.19992001


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Yeniden Yapılanma Sürecinde Olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında Hizmet Kalitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 3, 2014(Şenel, Mine ve Şenel Bilgin, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Türkiye'de İşletme Grupları:Eskiler ve Yeniler , Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5, 1, 2008
2Bir Kurumsal Alanın Doğuşu ve Evrimi: Türkiye'de Muhasebenin Meslekleşme Süreci, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4, 2, 2004
3Bir Kurumsal Değişim Önerisi Olarak Kamu Yönetimi Reformlarına Yönetim Bilgisinin Nüfusu:Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı Örneği, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4, 1, 2004(Kurt M., ile birlikte)
4Kurumsallaşma Teorisinde Örgütsel Değişim Sorunu , Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bili, 2, 1, 2000
5Kamu Örgütlerinde Halkla İlişkiler Yoluyla Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi, Amme İdaresi Dergisi, 32, 3, 1999
6Yerel Yönetim-Halk Bütünleşmesinin Sağlanmasında Bir Halkla İlişkiler Model Önerisi, AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 1, 1999
7Örgüt ve İşgören Arasında Psikolojik Sözleşmenin Geliştirilmesinde Bir Araç: İşgören İletişimi Programı, AKÜ İİBF Dergisi, 1, 1, 1999
8Rekabet Modellerinin Değişimi ve Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 7, 1, 1997
9Tepe Yönetim Özelliklerindeki Değişim, Açıköğretim Dergisi, , 3, 1997(Taşçı D., ile birlikte)
10İşgörenlerin Çalışma Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılamaları ve Bir Uygulama, Açıköğretim Dergisi, , 3, 1997(Saraçel N., Yüksel B., ile birlikte)
11Hizmet İşletmeleri İçin Bir Toplam Kalite Modeli, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi D, , 3, 1997
12Örgütsel Demografinin Çatışmaya Etkileri ve Bir Uygulama Örneği, Kurgu Dergisi, , 7, 1990
13Anadolu Üniversitesi Kütahya ve Afyon İİBF Öğrencileri ile İlgili Toplumsal Kimlik Tanıtımı Araştırmasının Karşılaştırmalı Sonuçları , Kurgu Dergisi, , 8, 1990
14Afyon İİBF Öğrencileri İle İlgili bir Toplumsal Kimlik Tanıtım Araştırmasının Sonuçları, AÜ Afyon İİBF Dergisi, , 11-44, 1989
15Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı , AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 2, 2001
16İşletme Stratejisi, Yapısı ve Çevresi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi , AÜ Afyon İİBF Dergisi, , 1, 1989
17Yönetim Bilgi Sistemleri (Artema A.Ş.Örneği), AÜ Afyon İİBF Dergisi, 6, 1, 1988
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Girişimcilikte Sosyal Ağların Rolü, 6th International Congress on Entrepreneurship, 24/26 Nisan 2014, , 2014(Kızıldağ, D., ile birlikte)
2SME's Clusters Competitive Effects; Sector Analysis of Marble in Afyonkarahisar Turkey, 12th EBES CONFERENCE SİGNAPURE, , , 2014(Onur Aşıkoğlu, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Aile İşletmelerinde Kadın Üyelerin Rolü: Afyonkarahisar İlinde Bir, 5.Aile İşletmeleri Kongresi, , , 2012(Yard. Doç. Dr. Duygu Kızıldağ, ile birlikte)
2Örgütlerde Bolluk Algısının Örgütsel İşlevsizliğe Yol Açan Problemli Davranışlarla İlişkisi: Kamu Hastaneleri Örneği,, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, , , 2012(Yrd.Doç.Dr. DUYGU KIZILDAĞ, ile birlikte)
3Örgütsel Öğrenmenin Karanlık Yönü, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 02-04 Mayıs 2013, 370-374, 2013(Yaşar Uğurlu, Ö. ve Kızıldağ, D., ile birlikte)
4Örgütlerde Bireysel Sapma Davranışından Kolektif Yolsuzluğa: Sosyalizasyon Süreçlerinin Etkisi, 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, 551-556, 2013(Kızıldağ, D., ile birlikte)
5Örgütsel Sapma Davranışına Farklı Bir Bakış: Ceza İnfaz Kurumlarında Mahkum-Çalışan Etkileşimi, 1.Örgütsel Davranış Kongresi, 15-16 Kasım 2013, 144-149, 2013(Kızıldağ, D., ile birlikte)
6Aile İşletme Gruplarında Çeşitlendirme Stratejileri Pazar Yönelimli mi Kaynak Yönelimli mi? Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma, 6. Aile İşletmeleri Kongresi, 10/11 Nisan 2014, , 2014(Kızıldağ, D., ile birlikte)
7Örgütlerin Toplumsal İşlevsizlikleri: Hapishane Örneği, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22/24 Mayıs 2014, 333-341, 2014(Kızıldağ, D., ile birlikte)
8Türkiye'de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örneği, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 7/8 Kasım 2014, 1-8, 2014(Kızıldağ, D., ile birlikte)
9Kobi'lerde Kümelenmenin Rekabet Gücüne ektileri; Afyonkarahisar'da Mermer Sektörünün Analizi, 13.Ulusal İşletmecilik Kongresi, , , 2014(, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Yönetim ve Organizasyon Bibloyografyası, Sakarya Üniversitesi Yayınları, , , 2007(Kurt M., ile birlikte)
2Geçiş Ekonomilerinde Yeni Örgüt Formlarının Doğuşu:Kırgızistan Örneği , Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları,İ, , , 2006
3Afyon İli Tüketim Analizi , , , , 2002(Saraçel N., Karakaş M., Yelken R., Özdemir Ş.,Karaca Y., ile birlikte)
4Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı, , , , 2001(Saraçel N., Karakaş M., Yelken R., Vatandaş R., Alver K., Bayram K.A.,Koçak H., ile birlikte)
5Evrimci ve Devrimci Örgütsel Değişim, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, , , 1999
6Afyon Sanayi Envanteri Projesi , Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, , , 1999(Bayraklı H.H., Eleren A., ile birlikte)
0Çeviriler
1Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş Kitabı İçinde: Endüstri/Örgüt Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri
2Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş Kitabı İçinde: Örgüt Yapısı, Kültür ve Örgüt Geliştirme
3Bir İşletmede Yönetsel Hiyerarşi Nasıl İşler?
4İnsanların Motivasyonu ve Çalışma İlişkileri
5Takım Çalışması ve .iletişim Yoluyla Çalışanları Güçlendirme
0Editorlük veya Hakemlikler
1Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş
Diğer Bilgiler :