Yrd.Doç.Dr. GONCA KILIÇ(TURİZM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi kilicgonca@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Turizm İşletmeciliği
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tur. İşlt. ve Otel 2000
Yüksek Lisans : Sakarya Üniversitesi Turizm İşlt. Bilim Dalı 2002
Doktora : Gazi Üniversitesi Turizm İşlt. Eğitimi ABD 2008
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The Relationship between Managerial Ethics Perception and Professional Burnout Levels of Employee: A Comparative Study of Five-Star Hotels, Journal of Business Research , 3(1): 122-139 , , 2011(Pelit, E, Altunöz, Ö, ile birlikte)
2The Perceptions Of The Employees About The Organizational Health: An Applıcation in The Five-Stars Thermal Hotels in Afyonkarahisar, Management and Education , 7 , 57-65, 2011(Arıkan E., ile birlikte)
3Organizational Alienation in Tourism Sector: An Application On Five-Star Thermal Hotels, Management and Education , 7(3) , 49-56, 2011(Erkılıç, E. , ile birlikte)
4The Relationship Between Professional Burnout and Job Satisfaction Levels of Employee: A Study into Employees in Hotel Enterprises, International Journal of Human Sciences, 8, 439-463, 2011(Pelit E, Selvi M. , ile birlikte)
5Üç Yıldızlı Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi, 5, 291-310 , 2010(Emir O, Pelit E. , ile birlikte)
6Socio-Cultural, Socio-Economic and Physical Effects of Thermal Tourism Activities On Local Community, Management and Education, 6, 268-277, 2010(Emir O, Pelit E. , ile birlikte)
7A Study into Organizational Commitment and Job Involvement:An Application Towards the Personnel in the Central Organization for Ministry of Health , Ozean Journal of Applied Sciences, 2, 113-125, 2009(Uygur A, ile birlikte)
8The Effects of Occupational Health and Safety Risk Factors on Job Satisfaction in Hotel Enterprises, Ege Academic Review, 9, 903-921, 2009(Selvi M. , ile birlikte)
9Assessing the Undergraduate Tourism Students' vıews about Reengineerıng the Faculties of Commerce and Tourism Education, Management and Education , 3, 46-55, 2009(Selvi M. , ile birlikte)
10Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 20, 45-60, 2009(Öztürk, Y. , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Belediyelerin Turizme İlişkin Faaliyetlerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 15, 79-110, 2006
2Otel İşletmelerindeki Yönetsel Etik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma (Akçakoca Örneği), Turizm Akademik Dergisi, 1, 41-53, 2005(Kara D. , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bulanık Kümeleme Analizi İle Ülkelerin Turizm İstatistikleri Bakımından Sınıflandırılması, 7th International Statistics Congress, 28 Nisan-1 Mayıs , , 2011(Kılıç İ, Emir O. , ile birlikte)
2The Managerial Ethics and The Job Burn-out on the Five Star Hotels: Comparative Research between Turkey and Italy, Uluslararası 21. Eben Yıllık Konferansı, 17-19 Ekim , , 2008(Altunöz, Ö, ile birlikte)
3The Effects of Occupational Health and Safety Risk Factors on Job Satisfaction in Hotel Enterprises, 1st ROWER Conference on Occupational Health and Sa, 23-26 Nisan, , 2009(Selvi M , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Turizm Alanında Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre İlişkin Değerlendirmeleri, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan , , 2008(Öztürk Y. , ile birlikte)
2Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi ve Fakülte Bünyesinde Örgütleniş Biçimine Yönelik Bir Değerlendirme , Turizm Eğitimi Konferans/ Workshop, 17-19 Ekim , 189-198, 2012(BAYRAKTAROĞLU E., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Turizm Hukuku Kapsamındaki Sözleşmeler , Detay Yayıncılık , 10, , 2010(Pelit, E. , ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1“Örgüt Sağlığının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama’. , Ersin ARIKAN , Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
2Örgütsel Stresin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Eren ERKILIÇ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
3Çatışma Yönetme Yöntemleri ile Yöneticiye Duyulan Güven Arasındaki İlişki: Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Lutfullah Sadi TOPRAK , Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
4Çalışanların İş Değer Algısının Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi: Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Kutlay ORHAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1“Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Birimi, Proje No: 10 TUR. İŞL. YO. 02.
2Örgütsel Stresin Mesleki Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar'daki Otel Çalışanları ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Karşılaştırma
0Diğer Etkinlikler
1Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Çalıştayı, Masa Başkanlığı, 17 Aralık 2014, Afyonkarahisar.
0Verdiği Dersler : 
1İşletme Bilimine Giriş2011
2Kongre Organizasyonu ve Yönetimi (Yüksek Lisans)2011
3Seyahat Acentacılığı2011
4Turizm Politikası ve Planlaması (Yüksek Lisans)2010
5Önbüro Yönetimi I2011
6Turizmde Ulaştırma Sistemleri2011
7Seminer 2011
8Önbüro Yönetimi II2012
9Turizm Hukuku 2012
10Turizm ve Çevre 2012
11Önbüro Yönetimi 2012
12Seyahat İşletmeciliği2012
13Kat Hizmetleri Yönetimi II2010
14İşletme Bilimine Giriş 2012
15Seyahat Acentacılığı 2012
16Önbüro Yönetimi 2012
17Turizmde Ulaştırma Sistemleri 2012
18Turizm İşletmelerinde Etik 2012
19Seyahat Acentacılığı2013
20İşletme Bilimine Giriş2013
21Turizm İşletmelerinde Etik2013
22Önbüro Yönetimi I2013
23Turizmde Ulaştırma Sistemleri 2013
Diğer Bilgiler :